Dz.U. 2011 nr 53 poz. 273

Dziennik Ustaw Nr 53 — 3314 — Poz. 273 Art.

1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 237: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. W wypadkach niecierpiących zwłoki kon trolę i utrwalanie treści rozmów telefonicz nych może zarządzić prokurator, który jest obowiązany zwrócić się w terminie 3 dni do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie po stanowienia. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału stron. W wy padku niezatwierdzenia postanowienia prokuratora sąd w postanowieniu wyda nym w przedmiocie wniosku zarządza zniszczenie wszystkich utrwalonych zapi sów. Zaskarżenie postanowienia wstrzy muje jego wykonanie.”, b) dodaje się § 8 w brzmieniu: „

§8. Wykorzystanie dowodu uzyskanego pod czas kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych jest dopuszczalne wyłącz nie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbo we, w stosunku do którego jest możliwe zarządzenie takiej kontroli.”;

2) po art. 237 dodaje się art. 237a i art. 237b w brzmie niu: „Art. 237a. Jeżeli w wyniku kontroli uzyskano do wód popełnienia przestępstwa wymie nionego w art. 237 § 3, popełnionego przez osobę, wobec której kontrola by ła stosowana, innego niż objęte zarzą dzeniem kontroli, albo popełnionego przez inną osobę, prokurator w czasie trwania kontroli albo nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jej zakoń czenia może wystąpić do sądu z wnio skiem o wyrażenie zgody na jego wy korzystanie w postępowaniu karnym. Sąd wydaje postanowienie w przed miocie wniosku w terminie 14 dni na posiedzeniu bez udziału stron. Art. 237b. Do postanowienia wydanego na pod stawie art. 237a przepisy art. 239 sto suje się odpowiednio.”;

3) w art. 238: a) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Prokurator po zakończeniu kontroli wnosi o zarządzenie zniszczenia wszystkich utrwalonych zapisów, jeżeli w całości nie mają znaczenia dla postępowania karne go. Sąd orzeka w przedmiocie wniosku niezwłocznie, na posiedzeniu bez udziału stron.”, b) dodaje się § 4 i § 5 w brzmieniu: „

§4. Po zakończeniu postępowania przygoto wawczego prokurator wnosi o zarządzenie zniszczenia utrwalonych zapisów w części, w jakiej nie mają znaczenia dla postępo wania karnego, w którym zarządzono kon trolę i utrwalanie rozmów telefonicznych, oraz nie stanowią dowodu, o którym mo wa w art. 237a. Sąd orzeka w przedmiocie wniosku na posiedzeniu, w którym mogą wziąć udział strony.

§5. Z wnioskiem o zarządzenie zniszczenia utrwalonych zapisów, nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania przygotowaw czego, może wystąpić także osoba wymie niona w art. 237

§4. Sąd orzeka w przed miocie wniosku na posiedzeniu, w którym mogą wziąć udział strony oraz wniosko dawca.”; 273 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porząd kowych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj nym i ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontr wywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246. Dziennik Ustaw Nr 53 — 3315 — Poz. 273

4) art. 239 otrzymuje brzmienie: „Art. 23

9.

§1. Ogłoszenie postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych osobie, której ono dotyczy, może być odroczone na czas niezbędny ze względu na dobro sprawy.

§2. Ogłoszenie postanowienia, o któ rym mowa w § 1, w postępowaniu przygotowawczym może być odro czone nie później niż do czasu za kończenia tego postępowania.”. Art.

2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro kuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmie niu: „7a) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-roz poznawczych przez organy ścigania w zakre sie przewidzianym w ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych orga nów;”;

2) po art. 10e dodaje się art. 10ea w brzmieniu: „Art. 10ea.

1. Prokurator Generalny przedstawia Sejmowi i Senatowi jawną roczną informację o łącznej liczbie osób, wo bec których został skierowany wnio sek o zarządzenie kontroli i utrwala nia rozmów lub wniosek o zarządze nie kontroli operacyjnej, ze wskaza niem liczby osób, co do których:

1) sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną,

2) sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej,

3) wniosek o kontrolę operacyjną nie uzyskał zgody prokuratora, z wyszczególnieniem liczby osób w wymienionych kategoriach, co do których o kontrolę operacyjną wnio skował organ Policji.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przedstawiona Sejmo wi i Senatowi do dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią obję tym.”;

3) w art. 18 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi nii Prokuratora Generalnego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnoś ciami operacyjno-rozpoznawczymi, mając na uwadze zapewnienie merytorycznej i efektyw nej kontroli podstaw faktycznych wnioskowa nych czynności.”. Art.

3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.4)) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 19: a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: „gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy może, w dro dze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyj ną, na pisemny wniosek Komendanta Główne go Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokura tora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed stawia się wraz z materiałami uzasadniają cymi potrzebę zastosowania kontroli ope racyjnej.”, c) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zasto sowania kontroli operacyjnej, w tym stwier dzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;”, d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta woje wódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pi semnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuż szy niż kolejne 3 miesiące, wydać postano wienie o jednorazowym przedłużeniu kon troli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej kontroli.”, e) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o któ rym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzo nej w tej sprawie.”, f) ust. 15 otrzymuje brzmienie: „1

5. W przypadku uzyskania dowodów pozwa lających na wszczęcie postępowania karne go lub mających znaczenie dla toczącego

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602. Dziennik Ustaw Nr 53 — 3316 — Poz. 273 się postępowania karnego Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgro madzone podczas stosowania kontroli ope racyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierw sze Kodeksu postępowania karnego.”, g) po ust. 15 dodaje się ust. 15a—15e w brzmie niu: „15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego pod czas stosowania kontroli operacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie ta kiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 15b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, po dejmuje decyzję o zakresie i sposobie wy korzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3—5 oraz art. 239 Kodeksu po stępowania karnego stosuje się odpo wiednio. 15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli ope racyjnej uzyskano dowód popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowe go, w stosunku do którego można zarzą dzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte za rządzeniem kontroli operacyjnej, albo po pełnionego przez inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu kar nym orzeka postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, pro kurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania ma teriałów zgromadzonych podczas stoso wania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez organ Policji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mo wa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez prokuratora.”, h) ust. 17 otrzymuje brzmienie: „1

7. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające do wodów pozwalających na wszczęcie postę powania karnego lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, proto kolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Po licji, który wnioskował o zarządzenie kon troli operacyjnej.”, i) po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu: „17a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia doty czącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 17, organ Policji jest obowią zany do niezwłocznego poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 1.”, j) ust. 22 otrzymuje brzmienie: „2

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o działalności określonej w ust. 1—21, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust.

3. Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi i Se natowi do dnia 30 czerwca roku następne go po roku nią objętym.”;

2) w art. 19a: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić, na czas określony, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu Policji składają cego wniosek, którego na bieżąco informuje o wynikach przeprowadzonych czynności. Prokurator może zarządzić zaniechanie czyn ności w każdym czasie.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przed wydaniem pisemnej zgody prokura tor zapoznaje się z materiałami uzasadnia jącymi przeprowadzenie czynności, o któ rych mowa w ust. 1 i 2.”, c) ust. 4—8 otrzymują brzmienie: „

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, za rządza się na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pi semnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 3, jednorazowo przedłużyć stosowa nie czynności na czas nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich za rządzenia. Przepis ust. 3a stosuje się odpo wiednio.

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych wcześ niej wiarygodnych informacji o przestęp stwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, Komendant Głów ny Policji lub komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej zgody proku ratora, o którym mowa w ust. 3, zarządzić kontynuowanie czynności przez czas ozna czony również po upływie okresów, o któ rych mowa w ust.

4. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio.

6. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mo gą być niejawnie rejestrowane za pomocą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku. Dziennik Ustaw Nr 53 — 3317 — Poz. 273

7. W przypadku uzyskania dowodów pozwala jących na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 3, wszystkie materia ły zgromadzone podczas stosowania czyn ności, o których mowa w ust. 1 i

2. W postę powaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postę powania karnego.

8. Zgromadzone podczas stosowania czynno ści, o których mowa w ust. 1 i 2, materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowo dów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocz nemu, protokolarnemu i komisyjnemu znisz czeniu. Zniszczenie materiałów zarządza or gan Policji, który wnioskował o zarządzenie czynności.”, d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: „8a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia doty czącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 8, organ Policji jest obowiąza ny do niezwłocznego poinformowania pro kuratora, o którym mowa w ust. 3.”, e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo ści, określi, w drodze rozporządzenia, spo sób przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, a tak że przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności, uwzględniając potrzebę za pewnienia niejawnego charakteru podejmo wanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i reje strów.”;

3) w art. 19b: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, za wiadamia się niezwłocznie prokuratora okrę gowego, właściwego ze względu na siedzibę zarządzającego dokonanie czynności organu Policji. Prokurator może nakazać zaniecha nie czynności w każdym czasie.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. W przypadku uzyskania dowodów pozwala jących na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o którym mowa w ust. 2, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust.

1. W postępowaniu przed są dem, w odniesieniu do tych materiałów, sto suje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.”. Art.

4. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9e: a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: „gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora General nego, lub na pisemny wniosek komendanta od działu Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kon trolę operacyjną.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed stawia się wraz z materiałami uzasadniają cymi potrzebę zastosowania kontroli ope racyjnej.”, c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) komendant oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 2,”, d) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zasto sowania kontroli operacyjnej, w tym stwier dzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;”, e) ust. 9—11 otrzymują brzmienie: „

9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendan ta oddziału Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuż szy niż kolejne 3 miesiące, wydać postano wienie o jednorazowym przedłużeniu kon troli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyj nej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowo dów przestępstwa, sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wniosku jącego organu Straży Granicznej, na pisem ny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1, może wydać postanowienie o kontroli ope racyjnej prowadzonej przez czas oznaczony

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 53 — 3318 — Poz. 273 również po upływie okresów, o których mo wa w ust. 9. 1

1. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i

8. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.”, f) ust. 16 otrzymuje brzmienie: „1

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwa lających na wszczęcie postępowania karne go lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje pro kuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej. W postę powaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postę powania karnego.”, g) po ust. 16 dodaje się ust. 16a—16e w brzmie niu: „16a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego pod czas stosowania kontroli operacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie ta kiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, po dejmuje decyzję o zakresie i sposobie wy korzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3—5 oraz art. 239 Kodeksu po stępowania karnego stosuje się odpo wiednio. 16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli ope racyjnej uzyskano dowód popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowe go, w stosunku do którego można zarzą dzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte za rządzeniem kontroli operacyjnej albo po pełnionego przez inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu kar nym orzeka postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 4, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, pro kurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania ma teriałów zgromadzonych podczas stoso wania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez organ Straży Granicznej nie zwłocznie, nie później jednak niż w termi nie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 16e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mo wa w ust. 16c, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez prokuratora.”, h) po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu: „18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia doty czącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 18, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego poin formowania prokuratora, o którym mowa w ust. 1.”;

2) w art. 9f: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Komendant Główny Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa, o których mo wa w ust. 1 pkt 1—5, a komendant oddziału Straży Granicznej w sprawach o przestęp stwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2—5, mo że zarządzić, na czas określony, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej zarządzającego te czynno ści, którego na bieżąco informuje o ich wyni kach. Prokurator może zarządzić zaniechanie czynności w każdym czasie.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przed wydaniem pisemnej zgody prokura tor zapoznaje się z materiałami uzasadnia jącymi przeprowadzenie czynności, o któ rych mowa w ust. 1 i 2.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, za rządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesią ce. Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może, po uzyskaniu pisemnej zgody właści wego prokuratora, o którym mowa w ust. 3, jednorazowo przedłużyć stosowanie czyn ności na okres nie dłuższy niż kolejne 3 mie siące, jeżeli nie ustały przyczyny ich zarzą dzenia. Przepis ust. 3a stosuje się odpowied nio.”, d) ust. 6 i 6a otrzymują brzmienie: „

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwala jących na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje właściwemu prokuratorowi okręgowemu, o którym mo wa w ust. 3, wszystkie materiały zgromadzo ne podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i

2. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 6a. Zgromadzone podczas wykonywania czyn ności, o których mowa w ust. 1 i 2, materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowo dów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocz Dziennik Ustaw Nr 53 — 3319 — Poz. 273 nemu, protokolarnemu i komisyjnemu znisz czeniu. Zniszczenie materiałów zarządza or gan Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie czynności.”, e) po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu: „6b. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia doty czącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 6a, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego poin formowania właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 3.”;

3) w art. 9g: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, za wiadamia się niezwłocznie właściwego ze względu na siedzibę organu zawiadamiają cego prokuratora okręgowego, który może nakazać zaniechanie czynności w każdym czasie.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwala jących na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 2, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust.

1. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.”. Art.

5. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kon troli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 21

4) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 36c: a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: „— jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, Sąd Okręgowy w War szawie, zwany dalej „Sądem”, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skar bowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze po stanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed stawia się wraz z materiałami uzasadniają cymi potrzebę zastosowania kontroli ope racyjnej.”, c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zasto sowania kontroli operacyjnej, w tym stwier dzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;”, d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 6 i 7, stosuje się odpowiednio ust. 1a i

5. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 2, 6 lub 7, zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.”;

2) w art. 36ca ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W ramach czynności operacyjno-rozpoznaw czych podejmowanych przez wywiad skarbo wy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw, o których mowa w art. 36c ust. 1, oraz naru szeń przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12, Generalny Inspektor Kontroli Skarbo wej może zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywa nia przedmiotów przestępstwa oraz obrotu ni mi, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydat ne.”;

3) w art. 36d: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Materiały uzyskane w czasie prowadzenia czynności wywiadu skarbowego, w tym ma teriały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej lub niejawnego nadzo rowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, które:

1) zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania kontrolnego, są przeka zywane właściwemu miejscowo organo wi kontroli skarbowej, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania kontrolnego;

2) zawierają dowody pozwalające na wszczę cie albo mające znaczenie dla postępowa nia w sprawie o przestępstwo lub prze stępstwo skarbowe, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje Prokurato rowi Generalnemu.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1e w brzmieniu: „1a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego pod czas stosowania kontroli operacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub prze stępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej kontro li przez jakikolwiek uprawniony podmiot, albo w postępowaniu kontrolnym prowa dzonym w stosunku do osoby, wobec któ rej zarządzono kontrolę operacyjną. 1b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania mate Dziennik Ustaw Nr 53 — 3320 — Poz. 273 riałów przekazanych na podstawie art. 36d ust. 1 pkt

2. Art. 238 § 3—5 oraz art. 239 Ko deksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 1c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli opera cyjnej uzyskano dowód popełnienia prze stępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kon trola operacyjna, innego niż objęte zarzą dzeniem kontroli operacyjnej albo popeł nionego przez inną osobę, o zgodzie na je go wykorzystanie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestęp stwo skarbowe orzeka postanowieniem Sąd, na wniosek Prokuratora Generalne go. 1d. Wniosek, o którym mowa w ust. 1c, Proku rator Generalny kieruje do Sądu nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas sto sowania kontroli operacyjnej, przekaza nych mu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej niezwłocznie, nie póź niej jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 1e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mo wa w ust. 1c, w terminie 14 dni od dnia zło żenia wniosku przez Prokuratora General nego.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36aa ust. 1, art. 36b ust. 1, art. 36c ust. 1 i 2 lub art. 36ca ust. 1, niezawierające dowodów pozwalają cych na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niemające znaczenia dla postępowania kontrolnego, podlegają niezwłocznemu, ko misyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.”, d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczą cego zniszczenia materiałów, o których mo wa w ust. 3, zgromadzonych na podstawie art. 36c ust. 1 i 2 oraz art. 36ca ust. 1, Gene ralny Inspektor Kontroli Skarbowej jest obo wiązany do niezwłocznego poinformowania Prokuratora Generalnego.”;

4) w art. 36e ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Informacje uzyskane w czasie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub czynności podejmowanych na podstawie art. 36b ust. 1 mogą być wykorzystywane przez organy i jednostki organizacyjne kontroli skar bowej dla celów postępowania kontrolnego prowadzonego w stosunku do osoby, wobec której prowadzono te czynności lub postępo wanie w sprawie o przestępstwo skarbowe.”. Art.

6. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żan darmerii Wojskowej i wojskowych organach porząd kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.6)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 31: a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: „— gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, wojskowy sąd okręgo wy, na pisemny wniosek Komendanta Główne go Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyska niu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i pisemnej zgody właściwego woj skowego prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed stawia się wraz z materiałami uzasadniają cymi potrzebę zastosowania kontroli ope racyjnej.”, c) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zasto sowania kontroli operacyjnej, w tym stwier dzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków,”, d) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „1

1. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd przed wydaniem postanowienia, o któ rym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wnio sek, w szczególności zgromadzonymi pod czas stosowania kontroli operacyjnej zarzą dzonej w tej sprawie.”, e) ust. 16 otrzymuje brzmienie: „1

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwa lających na wszczęcie postępowania karne go lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub ko mendant oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesie niu do tych materiałów, stosuje się odpo wiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Ko deksu postępowania karnego.”,

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 53 — 3321 — Poz. 273 f) po ust. 16 dodaje się ust. 16a—16e w brzmie niu: „16a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego pod czas stosowania kontroli operacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie ta kiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, po dejmuje decyzję o zakresie i sposobie wy korzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3—5 oraz art. 239 Kodeksu po stępowania karnego stosuje się odpo wiednio. 16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli ope racyjnej uzyskano dowód popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowe go, w stosunku do którego można zarzą dzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte za rządzeniem kontroli operacyjnej albo po pełnionego przez inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu kar nym orzeka postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 4, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, pro kurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania ma teriałów zgromadzonych podczas stoso wania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie, nie później jednak niż w ter minie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 16e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mo wa w ust. 16c, w terminie 14 dni od złoże nia wniosku przez prokuratora.”, g) ust. 18 otrzymuje brzmienie: „1

8. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające do wodów pozwalających na wszczęcie postę powania karnego lub niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Żandarmerii Wojskowej, który wnioskował o zarządze nie kontroli operacyjnej.”, h) po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu: „18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia doty czącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 18, organ Żandarmerii Woj skowej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1.”;

2) w art. 32: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii Woj skowej w sprawach o przestępstwa, o któ rych mowa w art. 31 ust. 1, może zarządzić na czas określony czynności, o których mo wa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego wojskowego prokuratora okrę gowego, którego na bieżąco informuje o wy nikach przeprowadzonych czynności. Woj skowy prokurator okręgowy może zarządzić zaniechanie czynności w każdym czasie.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przed wydaniem pisemnej zgody właściwy wojskowy prokurator okręgowy zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi potrze bę przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.”, c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwalają cych na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postę powania karnego Komendant Główny Żan darmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje właści wemu wojskowemu prokuratorowi okręgo wemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i

2. W postępowaniu przed są dem, w odniesieniu do tych materiałów, sto suje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.”, d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: „6a. Zgromadzone podczas wykonywania czyn ności, o których mowa w ust. 1 i 2, materia ły niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia dla toczącego się po stępowania karnego podlegają niezwłocz nemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarzą dza organ Żandarmerii Wojskowej, który wnioskował o zarządzenie czynności. 6b. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia doty czącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 6a, organ Żandarmerii Woj skowej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania właściwego wojskowego prokuratora okręgowego.”;

3) w art. 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwalają cych na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępo wania karnego Komendant Główny Żandar merii Wojskowej lub komendant oddziału Żan darmerii Wojskowej, za zgodą Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, przekazuje właściwemu wojskowemu prokuratorowi okrę gowemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mo wa w ust.

1. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Ko deksu postępowania karnego.”. Dziennik Ustaw Nr 53 — 3322 — Poz. 273 Art.

7. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywia du (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 157

8) wprowadza się następujące zmia ny:

1) w art. 27: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno -rozpoznawczych, podejmowanych przez ABW w celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożo ny po uzyskaniu pisemnej zgody Prokurato ra Generalnego, może, w drodze postano wienia, zarządzić kontrolę operacyjną.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed stawia się wraz z materiałami uzasadniają cymi potrzebę zastosowania kontroli ope racyjnej.”, c) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zasto sowania kontroli operacyjnej, w tym stwier dzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;”, d) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i

7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wnio sek, w szczególności zgromadzonymi pod czas stosowania kontroli operacyjnej zarzą dzonej w tej sprawie.”, e) ust. 15 otrzymuje brzmienie: „1

5. W przypadku uzyskania dowodów pozwala jących na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef ABW przekazu je Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowa nia kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych mate riałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.”, f) po ust. 15 dodaje się ust. 15a—15g w brzmie niu: „15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego pod czas stosowania kontroli operacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie ta kiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 15b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania prze kazanych materiałów. Art. 238 § 3—5 oraz art. 239 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli ope racyjnej uzyskano dowód popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowe go, w stosunku do którego można zarzą dzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte za rządzeniem kontroli operacyjnej albo po pełnionego przez inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu kar nym orzeka postanowieniem sąd, o któ rym mowa w ust. 2, na wniosek Prokura tora Generalnego. 15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Pro kurator Generalny kieruje do sądu nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa ABW nie zwłocznie, nie później jednak niż w termi nie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mo wa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Prokuratora Gene ralnego. 15f. O zachowaniu materiałów z kontroli ope racyjnej, które są istotne dla bezpieczeń stwa państwa, orzeka Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek Szefa ABW złożony po uzyskaniu pisemnej zgo dy Prokuratora Generalnego. Sąd przed wydaniem postanowienia zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności z materiałami zgroma dzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej, której wniosek dotyczy. 15g. Przed wydaniem pisemnej zgody, o której mowa w ust. 15f, Prokurator Generalny zapoznaje się z materiałami uzasadniają cymi wniosek.”, g) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: „16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia doty czącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 16, Szef ABW jest obowiąza ny do niezwłocznego poinformowania Prokuratora Generalnego.”;

2) w art. 29: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przed wydaniem pisemnej zgody Prokura tor Generalny zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi potrzebę przeprowadze nia czynności, o których mowa w ust. 1.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Dziennik Ustaw Nr 53 — 3323 — Poz. 273 Generalnemu wszystkie materiały zgroma dzone w wyniku wykonywania czynności. W postępowaniu przed sądem, w odniesie niu do tych materiałów, stosuje się odpo wiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodek su postępowania karnego.”;

3) w art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W przypadku potwierdzenia informacji o prze stępstwie Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzo ne w wyniku wykonywania czynności. W po stępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępo wania karnego.”. Art.

8. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Central nym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17: a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: „— gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wnio sek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed stawia się wraz z materiałami uzasadniają cymi potrzebę zastosowania kontroli ope racyjnej.”, c) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zasto sowania kontroli operacyjnej, w tym stwier dzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;”, d) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i

7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wnio sek, w szczególności zgromadzonymi pod czas stosowania kontroli operacyjnej zarzą dzonej w tej sprawie.”, e) ust. 15 otrzymuje brzmienie: „1

5. W przypadku uzyskania dowodów pozwala jących na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie ma teriały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych mate riałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego.”, f) po ust. 15 dodaje się ust. 15a—15e w brzmie niu: „15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego pod czas stosowania kontroli operacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie ta kiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 15b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania prze kazanych materiałów. Art. 238 § 3—5 oraz art. 239 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli ope racyjnej uzyskano dowód popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowe go, w stosunku do którego można zarzą dzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte za rządzeniem kontroli operacyjnej albo po pełnionego przez inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu kar nym orzeka postanowieniem sąd, o któ rym mowa w ust. 2, na wniosek Prokura tora Generalnego. 15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Pro kurator Generalny kieruje do sądu nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa CBA nie zwłocznie, nie później jednak niż w termi nie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mo wa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Prokuratora Gene ralnego.”, g) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: „16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia doty czącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 16, Szef CBA jest obowiąza ny do niezwłocznego poinformowania Prokuratora Generalnego.”;

2) w art. 19: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przed wydaniem pisemnej zgody Prokura tor Generalny zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi potrzebę przeprowadze nia czynności, o których mowa w ust. 1.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Ge

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 53 — 3324 — Poz. 273 neralnemu wszystkie materiały zgromadzo ne w wyniku wykonywania czynności. W po stępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego.”. Art.

9. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służ bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywia du Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno -rozpoznawczych, podejmowanych przez SKW w celu realizacji zadań określonych w art. 5, gdy inne środki okazały się bezsku teczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pi semny wniosek Szefa SKW, złożony po uzy skaniu pisemnej zgody Prokuratora General nego, może, w drodze postanowienia, zarzą dzić kontrolę operacyjną.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed stawia się wraz z materiałami uzasadniają cymi potrzebę zastosowania kontroli ope racyjnej.”, c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) okoliczności uzasadniające potrzebę zasto sowania kontroli operacyjnej, w tym stwier dzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;”, d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i

5. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.”, e) ust. 14 otrzymuje brzmienie: „1

4. W przypadku uzyskania dowodów pozwa lających na wszczęcie postępowania karne go lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef SKW prze kazuje Prokuratorowi Generalnemu wszyst kie materiały zgromadzone podczas stoso wania kontroli operacyjnej. W postępowa niu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego.”, f) po ust. 14 dodaje się ust. 14a—14e w brzmie niu: „14a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego pod czas stosowania kontroli operacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie ta kiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 14b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania prze kazanych materiałów. Art. 238 § 3—5 oraz art. 239 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 14c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli ope racyjnej uzyskano dowód popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowe go, w stosunku do którego można zarzą dzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte za rządzeniem kontroli operacyjnej albo po pełnionego przez inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu kar nym orzeka postanowieniem sąd, o któ rym mowa w ust. 2, na wniosek Prokura tora Generalnego. 14d. Wniosek, o którym mowa w ust. 14c, Pro kurator Generalny kieruje do sądu nie póź niej niż w ciągu miesiąca od dnia otrzyma nia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, przeka zanych mu przez Szefa SKW niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesię cy od dnia zakończenia tej kontroli. 14e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mo wa w ust. 14c, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Prokuratora Gene ralnego.”, g) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu: „15a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia doty czącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 15, Szef SKW jest obowiąza ny do niezwłocznego poinformowania Prokuratora Generalnego.”;

2) w art. 33: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przed wydaniem pisemnej zgody Prokura tor Generalny zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi potrzebę przeprowadze nia czynności, o których mowa w ust. 1.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 Szef SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgroma dzone w wyniku wykonywania czynności. W postępowaniu przed sądem, w odniesie niu do tych materiałów, stosuje się odpo wiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępo wania karnego.”;

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. Dziennik Ustaw Nr 53 — 3325 — Poz. 273

3) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W przypadku potwierdzenia informacji o prze stępstwie Szef SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzo ne w wyniku wykonywania czynności. W po stępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania kar nego.”. Art.

10. Informację Prokuratora Generalnego za 2010 r., o której mowa w art. 10ea ustawy, o której mowa w art. 2, Prokurator Generalny przedstawia Sej mowi i Senatowi do dnia 31 grudnia 2011 r. Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-03-10
Data wydania: 2011-02-04
Data wejścia w życie: 2011-06-11
Data obowiązywania: 2011-06-11
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 53 poz. 273