Dz.U. 2011 nr 53 poz. 277

Dziennik Ustaw Nr 53 — 3337 — Poz. 277 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz — przewodni czący, Stanisław Biernat, Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Andrzej Rzepliński — sprawozdawca, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem sądów przedstawiają cych pytania prawne oraz Sejmu i Prokuratora Gene ralnego, na rozprawie w dniu 1 marca 2011 r., połą czonych pytań prawnych Sądu Okręgowego w Opolu, czy art. 8 ust. 1a i 1d ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz nie podległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, ze zm.) w zakresie, w jakim ogranicza oso bom represjonowanym możliwość dochodzenia od szkodowań i zadośćuczynień jedynie na jednej pod stawie nadto jedynie do łącznej kwoty 25 000 zł, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 77 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka:

1. Art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz nie podległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2007 r. Nr 191, poz. 1372 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 74), dodany ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób repre sjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 191, poz. 1372), jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 oraz z art. 41 ust. 5 w związku z art. 77 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol skiej oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 1 i 2, a także z art. 77 ust. 2 Konstytucji.

2. Art. 8 ust. 1d ustawy z 23 lutego 1991 r. powoła nej w punkcie 1, dodany ustawą z 19 września 2007 r. powołaną w punkcie 1, jest niezgodny z art. 41 ust. 5 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2, art. 31, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 77 Konstytucji. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Stanisław Biernat Wojciech Hermeliński Teresa Liszcz Andrzej Rzepliński 277 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 1 marca 2011 r. sygn. akt P 21/09

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-03-10
Data wydania: 2011-03-01
Data wejścia w życie: 2011-03-10
Data obowiązywania: 2011-03-10
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 53 poz. 277