Dz.U. 2011 nr 55 poz. 288

Dziennik Ustaw Nr 55 — 3446 — Poz. 288

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) działania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składa ne za pomocą formularza umieszczonego na stro nie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Moder nizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”;

2) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie inter netowej Agencji, za pomocą którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy lub wnios ki o płatność, zwany dalej „formularzem”;

3) szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą formularza.

§2. Formularz umożliwia złożenie wniosków w ra mach następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013:

1) „Program rolnośrodowiskowy”;

2) „Wspieranie gospodarowania na obszarach gór skich i innych obszarach o niekorzystnych warun kach gospodarowania (ONW)”.

§3. Formularz umożliwia zaznaczenie w elektro nicznej formie materiału graficznego, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustana wiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.):

1) granic działek rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgod ności, modulacji oraz zintegrowanego systemu za rządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Ra dy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65), zwanych dalej „działkami rolnymi”, w tym tych, na których reali zowane są poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, oraz wy stępujących w gospodarstwie rolnym i określo nych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych oraz elementów krajo brazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o któ rych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i try bu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 i Nr 161, poz. 1286 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 218 i Nr 76, poz. 500), zwanego dalej „rozporządzeniem rolno środowiskowym”;

2) oznaczenia działek rolnych;

3) obszaru oraz obiektów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegó łowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach sys temów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 39, poz. 215);

4) w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3, 4 lub 5 rozporządzenia rolno środowiskowego — powierzchni działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku;

5) w przypadku realizacji wariantu czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego — miejsc na działce rolnej, w których są uprawiane drzewa odmian wymie nionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej przed 1950 r.

§4.

1. Wnioski, o których mowa w § 2, mogą zo stać złożone za pomocą formularza po nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. 288 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listo pada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993. Dziennik Ustaw Nr 55 — 3447 — Poz. 2882. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.

3. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym sys temie ewidencji producentów, ewidencji gospo darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy znanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o krajowym systemie”, jeżeli został nadany;

3) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzę dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;

4) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) w przypadku osoby fizycznej, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie po siada obywatelstwa polskiego — kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

5) adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca posiada;

6) wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji;

7) adres korespondencyjny — w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyj nego, o którym mowa w pkt 2;

8) podpis wnioskodawcy.

4. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

§5.

1. Kod dostępu do systemu teleinformatycz nego Agencji, składający się co najmniej z 8 znaków, nadawany jest bezterminowo.

2. Wnioskodawca może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu do systemu teleinformatyczne go Agencji przy wykorzystaniu tego systemu.

§6.

1. Login i kod dostępu do systemu teleinfor matycznego Agencji kierownik biura powiatowego Agencji nadaje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie.

2. Login i kod dostępu do systemu teleinforma tycznego Agencji:

1) wnioskodawca odbiera bezpośrednio od kierowni ka biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, albo

2) Agencja przesyła: a) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres: — wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o krajowym systemie, albo — o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 7, albo b) w formie elektronicznej na adres, o którym mo wa w § 4 ust. 3 pkt 5, przy zastosowaniu logicz nych zabezpieczeń chroniących przed nieupraw nionym dostępem.

3. Login i kod dostępu do systemu teleinforma tycznego Agencji mogą być używane przez wniosko dawcę, któremu zostały one nadane, lub przez pełno mocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony.

4. Jeżeli wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera bra ki formalne lub login i kod dostępu do tego systemu zostały już wnioskodawcy uprzednio nadane, kierow nik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, nie nadaje loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, o czym informuje wnioskodawcę.

5. W przypadku utraty loginu lub kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierownika biura powiatowego Agencji, o któ rym mowa w § 4 ust. 2, w celu zablokowania dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

§7.

1. Poprzez zalogowanie do systemu teleinfor matycznego Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu do tego systemu następuje uwierzytelnienie wniosko dawcy.

2. W przypadku trzykrotnego podania podczas lo gowania błędnego kodu dostępu do systemu tele informatycznego Agencji, Agencja zablokuje dostęp do tego systemu.

3. Dostęp do systemu teleinformatycznego Agen cji, zablokowany w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i § 6 ust. 5, można uzyskać po zalogowaniu się przez wnioskodawcę przy użyciu loginu i kodu dostępu do tego systemu uzyskanych po ponownym złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, albo po dokona niu osobistego zgłoszenia w biurze powiatowym Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§8.

1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 2, jest składany za pomocą formularza, a z przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Fundu szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szcze gółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospoda rowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197. Dziennik Ustaw Nr 55 — 3448 — Poz. 288

na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.4)) lub z przepisów rozporządzenia rolnośrodowi skowego wynika obowiązek dołączania do niego do kumentów, to do tego wniosku dołącza się:

1) w przypadku dokumentów, na których wymagany jest podpis osoby trzeciej: a) kopie tych dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie JPEG, PDF, GIF, TIF, TIFF, DOC lub DOCX, b) te dokumenty w formie elektronicznej opatrzo ne bezpiecznym podpisem elektronicznym;

2) w przypadku pozostałych dokumentów — te doku menty, w formie elektronicznej, utworzone za po mocą formularza umieszczonego na stronie inter netowej Agencji.

2. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie zostały dołączone do wniosku, o którym mowa w § 2, złożonego za pomocą formularza, dokumenty te mogą zostać złożone do kie rownika biura powiatowego Agencji za pośrednic twem polskiej placówki pocztowej operatora publicz nego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agen cji.

§9.

1. Po zatwierdzeniu przez wnioskodawcę da nych w formularzu wniosku, o którym mowa w § 2, wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatyczne go Agencji potwierdzenie złożenia wniosku zawierają ce unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku.

2. Za datę złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, za pomocą formularza uważa się datę zatwierdzenia danych zawartych w tym formularzu.

§10. Wnioskodawca, któremu przyznano login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agen cji na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspie raniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pocho dzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.5)), art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 97

6) lub art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.6)), może złożyć wniosek za pomocą formu larza przy użyciu tego loginu i kodu dostępu. § 1

1. W 2011 r. login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, kierownik biura powia towego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, nadaje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ich na danie. § 1

2. Wnioski o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają roz patrzeniu w trybie tego rozporządzenia. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 138, poz. 1127, z 2010 r. Nr 39, poz. 219 i Nr 175, poz. 1185 oraz z 2011 r. Nr 55, poz. 286.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-03-14
Data wydania: 2011-03-10
Data wejścia w życie: 2011-03-15
Data obowiązywania: 2011-03-15
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 55 poz. 288