Dz.U. 2011 nr 6 poz. 18

Dziennik Ustaw Nr 6 — 453 — Poz. 18

Art.

1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art.

7. W toku postępowania organy administra cji publicznej stoją na straży praworządno ści, z urzędu lub na wniosek stron podej mują wszelkie czynności niezbędne do do kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny inte res obywateli.”;

2) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art.

8. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.”;

3) w art. 16 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wnio sek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są osta teczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowie nie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.”;

4) w art. 24 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej de cyzji,”;

5) w art. 27 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy, minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze postano wienia, wyznacza inne samorządowe kole gium odwoławcze.”;

6) w art. 35 § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Przepisy szczególne mogą określać inne ter miny niż określone w § 3.”;

7) w art. 36 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w prze pisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stro ny, podając przyczyny zwłoki i wskazując no wy termin załatwienia sprawy.”;

8) w art. 37 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Na niezałatwienie sprawy w terminie okreś lonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy za żalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu — wezwanie do usu nięcia naruszenia prawa.”;

9) w art. 40: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, dorę cza się pisma tylko jednemu pełnomocni kowi. Strona może wskazać takiego pełno mocnika.”, b) dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu: „

§4. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy za mieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do dorę czeń.

§5. W razie niewskazania pełnomocnika do do ręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skut kiem doręczenia. Stronę należy o tym po uczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możli wości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być usta nowiony pełnomocnikiem.”;

10) w art. 55 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z po daniem danych wymienionych w art. 54 § 1 oraz imienia, nazwiska i stanowiska służbo wego pracownika organu wzywającego.”; 1

1) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu: „Art. 61a.

§1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z in 18 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700. Dziennik Ustaw Nr 6 — 454 — Poz. 18

nych uzasadnionych przyczyn po stępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wy daje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

§2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.”; 1

2) w art. 65 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Jeżeli organ administracji publicznej, do któ rego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do or ganu właściwego, zawiadamiając jednocześ nie o tym wnoszącego podanie. Zawiado mienie o przekazaniu powinno zawierać uza sadnienie.”; 1

3) w art. 66 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

§1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlega jących załatwieniu przez różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie zawiadomi wnoszącego po danie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego or ganu, i poinformuje go o treści § 2.

§2. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiado mieniem, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiado mienia uważa się za złożone w dniu wniesie nia pierwszego podania.”; 1

4) w art. 73: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub od pisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.”, b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywa ne w lokalu organu administracji publicz nej w obecności pracownika tego orga nu.”, c) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpi sów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym intere sem strony.”; 1

5) w art. 74 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, ko pii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.”; 1

6) w art. 89 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku po stępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uprosz czenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa.”; 1

7) w art. 101: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. O postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania organ ad ministracji publicznej zawiadamia strony.”, b) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia za wieszonego postępowania służy stronie zażalenie.”; 1

8) w art. 105 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wy daje decyzję o umorzeniu postępowania od powiednio w całości albo w części.”; 1

9) w art. 111: a) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu: „§ 1a. Organ administracji publicznej, który wy dał decyzję, może ją uzupełnić lub spro stować z urzędu w zakresie, o którym mo wa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. § 1b. Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowie nia.”, b) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1b, termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia.”;

20) art. 126 otrzymuje brzmienie: „Art. 12

6. Do postanowień stosuje się odpowied nio przepisy art. 105, art. 107 § 2—5 oraz art. 109—113, a do postanowień, od któ rych przysługuje zażalenie, oraz do po stanowień określonych w art. 134 — również art. 145—152 oraz art. 156—159, z tym że zamiast decyzji, o której mowa w art. 151 § 1 i art. 158 § 1, wydaje się postanowienie.”; 2

1) w art. 138: a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

§1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w któ rej:

1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo

2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decy zję — umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo

3) umarza postępowanie odwoławcze. Dziennik Ustaw Nr 6 — 455 — Poz. 18§2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżo ną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierw szej instancji, gdy decyzja ta została wyda na z naruszeniem przepisów postępowa nia, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzyg nięcie. Przekazując sprawę, organ ten po winien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpa trzeniu sprawy.”, b) dodaje się § 4 w brzmieniu: „

§4. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w tym za pomo cą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści.”; 2

2) w art. 149: a) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Odmowa wznowienia postępowania na stępuje w drodze postanowienia.”, b) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: „

§4. Na postanowienie, o którym mowa w § 3, służy zażalenie.”; 2

3) w art. 154: a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

§1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każ dym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

§2. W przypadkach określonych w § 1 właści wy organ wydaje decyzję w sprawie uchy lenia lub zmiany dotychczasowej decy zji.”, b) uchyla się § 3; 2

4) art. 155 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

5. Decyzja ostateczna, na mocy której stro na nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepi sy szczególne nie sprzeciwiają się uchy leniu lub zmianie takiej decyzji i przema wia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosu je się odpowiednio.”; 2

5) w art. 157 uchyla się § 3; 2

6) w art. 229 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek orga nizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej — wojewoda lub organ wyższego stopnia,”; 2

7) w art. 235: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Skargę w sprawie, w której wydano decy zję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowa nia, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie drugie.”, b) uchyla się § 2; 2

8) w art. 238 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych resortu obro ny narodowej, Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Anty korupcyjnego można pominąć imię i naz wisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.”; 2

9) w art. 239: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej roz patrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowie dzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności — or gan właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy — bez zawiadamiania skarżącego.”, b) uchyla się § 2; 30) w art. 259: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Organy, o których mowa w art. 258, doko nują okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.”, b) uchyla się § 2, c) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione w § 1 dążą do usunięcia przyczyn skarg oraz do pełnego wykorzystania wniosków w celu polepsze nia działalności poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organiza cyjnych.”. Art.

2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 1818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676 i Nr 221, poz. 1736 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196, Nr 122, poz. 826, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307. Dziennik Ustaw Nr 6 — 456 — Poz. 181) w art. 3 w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie po stępowania w przypadkach określonych w pkt 1—4a.”;

2) art. 32 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

2. W postępowaniu w sprawie sądowo administracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczyn ność lub przewlekłe prowadzenie postę powania jest przedmiotem skargi.”;

3) art. 51 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

1. Kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi doty czą tej samej decyzji, postanowienia, in nego aktu lub czynności albo bezczynno ści organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania.”;

4) w art. 54: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe pro wadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.”, b) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania za skarżono, może w zakresie swojej właści wości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.”;

5) w art. 57: a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) oznaczenie organu, którego działania, bez czynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;”, b) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo bezczyn ność lub przewlekłe prowadzenie postępo wania, przewodniczący zarządza rozdziele nie tych skarg.”;

6) w art. 87 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesie nia skargi wnosi się za pośrednictwem orga nu, którego działanie, bezczynność lub prze wlekłe prowadzenie postępowania są przed miotem skargi.”;

7) art. 149 otrzymuje brzmienie: „Art. 14

9. Sąd, uwzględniając skargę na bezczyn ność lub przewlekłe prowadzenie postę powania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1—4a, zobo wiązuje organ do wydania w określo nym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiąz ku wynikających z przepisów prawa.”;

8) art. 153 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

3. Ocena prawna i wskazania co do dalsze go postępowania wyrażone w orzecze niu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowa nia było przedmiotem zaskarżenia.”;

9) w art. 154 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W razie niewykonania wyroku uwzględniają cego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bez czynności organu lub przewlekłego prowa dzenia postępowania po wyroku uchylają cym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymie rzenia temu organowi grzywny.”;

10) art. 200 otrzymuje brzmienie: „Art. 200. W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżą cemu od organu, który wydał zaskarżo ny akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub prze wlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbęd nych do celowego dochodzenia praw.”; 1

1) w art. 239 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:”. Art.

3. W sprawach, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy została wydana decyzja, a zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być wydane postanowienie, właściwą formą załatwienia sprawy jest decyzja. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-10
Data wydania: 2010-12-03
Data wejścia w życie: 2011-04-11
Data obowiązywania: 2011-04-11
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 6 poz. 18