Dz.U. 2011 nr 60 poz. 304

Dziennik Ustaw Nr 60 — 3894 — Poz. 304

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4, art. 14 i art. 17 usta wy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apela cyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508, z późn. zm.2)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: a) Sąd Okręgowy w Białymstoku — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce, b) Sąd Okręgowy w Łomży — obejmujący ob szar właściwości Sądów Rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, c) Sąd Okręgowy w Olsztynie — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie, d) Sąd Okręgowy w Ostrołęce — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasny szu, Pułtusku i Wyszkowie, e) Sąd Okręgowy w Suwałkach — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku, Sejnach i Suwał kach;”;

2) w § 8 w ust. 2: a) w pkt 21 uchyla się lit. c oraz i, b) pkt 31 otrzymuje brzmienie: „3

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach: a) Sąd Rejonowy w Augustowie — dla mia sta Augustów oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Pła ska i Sztabin, b) Sąd Rejonowy w Ełku — dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy, c) Sąd Rejonowy w Olecku — dla gmin: Ba nie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Ko wale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wie liczki, d) Sąd Rejonowy w Sejnach — dla miasta Sejny oraz gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny, e) Sąd Rejonowy w Suwałkach — dla mia sta Suwałki oraz gmin: Bakałarzewo, Fili pów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka -Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny;”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski 304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 386, Nr 110, poz. 1056, Nr 219, poz. 2164 i Nr 220, poz. 2186 i 2187, z 2004 r. Nr 127, poz. 1326, Nr 148, poz. 1563 i Nr 281, poz. 2798, z 2005 r. Nr 63, poz. 557, Nr 112, poz. 945 i Nr 197, poz. 1639, z 2006 r. Nr 241, poz. 1755, z 2007 r. Nr 50, poz. 335, Nr 153, poz. 1084, Nr 163, poz. 1161, Nr 177, poz. 1249 i Nr 243, poz. 1794, z 2008 r. Nr 54, poz. 334 i Nr 234, poz. 1581, z 2009 r. Nr 102, poz. 853, Nr 220, poz. 1729 i Nr 223, poz. 1787 oraz z 2010 r. Nr 133, poz. 894 i Nr 245, poz. 1640 i 1641.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-03-18
Data wydania: 2011-03-10
Data wejścia w życie: 2011-04-01
Data obowiązywania: 2011-04-01
Data uchylenia: 2013-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 60 poz. 304