Dz.U. 2011 nr 61 poz. 309

Dziennik Ustaw Nr 61 — 3924 — Poz. 309

309 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 61

9) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa warunki wynagradza nia pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, zwanych dalej „pracownikami”, oraz tryb przy znawania innych świadczeń związanych z wykonywa ną pracą.

§2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pra cowników zatrudnionych w:

1) pomocniczych jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „Akademią”, w szcze gólności w: a) archiwach, b) bibliotekach, c) muzeach, d) ogrodach botanicznych, e) zagranicznych stacjach naukowych,

2) innych jednostkach organizacyjnych Akademii, w szczególności w domach pracy twórczej, do mach zjazdów i konferencji oraz domach renci stów — zwanych dalej „jednostkami”.

§3. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasad niczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabele zaszeregowania stanowisk, które są okreś lone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§4.

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowi skach związanych z kierowaniem zespołem przysługu je dodatek funkcyjny.

2. Pracownik naukowy zatrudniony na czas okreś lony na stanowisku kierowniczym w przypadku wcześ niejszego zwolnienia z tego stanowiska zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego do końca okresu, na który został zatrudniony, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące. Pracownik zatrudniony na stanowisku kie rowniczym na czas nieokreślony w przypadku zwol nienia z tego stanowiska zachowuje prawo do dodat ku funkcyjnego przez okres 3 miesięcy.

§5. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wy miaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§6. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadni czego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasad niczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§7. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku robotniczym, który dodatkowo organizuje i kieruje pra cą brygady składającej się co najmniej z 5 osób, łącz nie z brygadzistą, przysługuje dodatek w wysokości do 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§8. Pracownikowi ekipy pomiarowo-badawczej biorącemu udział w badaniach mórz i oceanów przy sługuje:

1) dodatek morski za każdy dzień pobytu na statku będącym na morzu, z wyłączeniem dni postoju w polskich portach, w wysokości do 50% miesięcz nego wynagrodzenia zasadniczego;

2) bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie na czas pobytu na statku.

§9. Wynagrodzenie pracowników zagranicznych stacji naukowych, po odliczeniu składek na ubezpie czenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest wy płacane w złotych polskich, a na pisemny wniosek pracownika w walucie kraju wykonywania pracy, we dług kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty wynagrodzenia.

§10.

1. Pracownikom zagranicznych stacji nauko wych przysługują następujące świadczenia w związku z wykonywaniem pracy za granicą:

1) dodatek na zagospodarowanie, wypłacany w dniu podjęcia pracy za granicą, w wysokości równo wartości czterech tysięcy złotych polskich;

2) pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej pra cownika — przy rozpoczęciu i zakończeniu pracy w zagranicznej stacji naukowej, z zastrzeżeniem ust. 3, obejmujące:

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad ministracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). Dziennik Ustaw Nr 61 — 3925 — Poz. 309

a) koszty przejazdu — zgodnie z przepisami w spra wie wysokości oraz warunków ustalania należ ności przysługujących pracownikowi zatrudnio nemu w państwowej lub samorządowej jed nostce sfery budżetowej z tytułu podróży służ bowej poza granicami kraju, b) ryczałt w wysokości jednej diety, określonej w przepisach, o których mowa w lit. a, c) koszty przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego — ustalone jako iloczyn stawki frachtu Międzyna rodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrz nych (IATA), obowiązującej w dniu wypłacania, i 100 kg bagażu;

3) korzystanie, na zasadach umowy użyczenia, z udo stępnionych przez zagraniczną stację naukową lo kali mieszkalnych wraz z niezbędnym umeblowa niem i wyposażeniem; w przypadku gdy oboje małżonkowie są pracownikami zagranicznych sta cji naukowych, lokal mieszkalny przysługuje jed nemu z małżonków;

4) ryczałt z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych ustalony zgod nie z przepisami w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uży wania do celów służbowych samochodów osobo wych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, nie przysługuje, jeżeli pracownik skorzystał z możliwości przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego transportem pracodawcy.

3. Pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z zakończeniem pracy w zagranicznej sta cji naukowej w przypadku rozwiązania umowy o pra cę z winy pracownika. § 1

1.

1. Pracownikom zatrudnionym w zagranicz nej stacji naukowej mającej siedzibę w Moskwie przy sługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów leczenia na terenie Federacji Rosyjskiej, w tym kosztów:

1) pobytu i leczenia w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym, porodu, porad i badań lekarskich oraz zabiegów leczniczych;

2) badań dodatkowych zleconych przez lekarza;

3) leczenia cukrzycy;

4) chirurgii stomatologicznej, ekstrakcji zębów lub badania rentgenowskiego zębów.

2. Zwrot kosztów leczenia, o których mowa w ust. 1:

1) nie przysługuje, gdy pracownik korzysta bez uza sadnienia z drogich procedur medycznych mimo dostępu do tańszych, porównywalnych usług;

2) nie dotyczy kosztów pobytu i leczenia w sanato rium lub uzdrowisku, porad i zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej i kosmetyki oraz osobistych wydatków chorego.

3. Pracownikom zatrudnionym w zagranicznej sta cji naukowej, mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa człon kowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), świadczenia opieki zdrowotnej w tym państwie przysługują na podstawie przepisów o koor dynacji, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)). § 1

2.

1. Pracownikowi wykonującemu stale pracę w systemie zmianowym przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy w wysokości:

1) 10% — na drugiej zmianie,

2) 20% — na trzeciej zmianie — godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania; dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, wykonującym stale pracę w systemie zmianowym.

2. Za pracę wykonywaną w porze nocnej pracow nikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każ dą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

3. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za pracę w porze nocnej i do dodatku za pracę na trzeciej zmianie przysługuje jeden z tych dodatków, korzyst niejszy dla pracownika.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 189. Dziennik Ustaw Nr 61 — 3926 — Poz. 309



4. Pielęgniarce, pokojowej oraz pracownikom kuchni zatrudnionym w domu rencisty za pracę w nie dziele i święta określone odrębnymi przepisami przy sługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 45% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej. § 1

3.

1. Pracownikowi uprawnionemu do dodatku za wysługę lat dodatek ten wypłaca się w terminie wy płaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalenda rzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwsze go dnia miesiąca.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakoń czone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pra cownicze.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracowniko wi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym człon kiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego ty tułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do tego do datku wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

5. Pracownikowi wykonującemu pracę w jednost ce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy do okresu zatrudnienia podlega wliczeniu okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu — do dnia rozpo częcia tego urlopu.

6. Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem przyznania dodatku za wysługę lat jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tego dodatku.

7. Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez pracownika prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej stawki dodatku za wysługę lat. Przepis ust. 1 stosuje się od powiednio. § 1

4.

1. Do okresu pracy uprawniającego do na grody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je żeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wli czeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnie nia pracownicze.

2. Pracownikowi, który wykonuje pracę w jednost ce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpo częcia tego urlopu.

3. Jeżeli pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileu szowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileu szowej w dniu upływu okresu uprawniającego do na grody.

5. Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowa nie przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje nie zwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji — niezwłocznie po udokumentowaniu przez pracownika prawa do na grody jubileuszowej.

7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej sta nowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pra cownika jest to korzystniejsze — wynagrodzenie przy sługujące w dniu jej wypłaty.

8. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubi leuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę oblicze nia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubi leuszowej.

9. Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pienięż nego za urlop wypoczynkowy.

10. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesię cy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy. 1

1. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wpro wadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegają cych dotychczas wliczeniu pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę — najwyższą. 1

2. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 11, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stop nia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stop nia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej — różni cę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. Dziennik Ustaw Nr 61 — 3927 — Poz. 309

1

3. Przepisy ust. 11 i 12 mają odpowiednio zasto sowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udoku mentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pra cownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od te go dnia. § 1

5.

1. W ramach posiadanych przez jednostkę środków na wynagrodzenia osobowe może być two rzony fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania. § 1

6. W ramach posiadanych środków na wyna grodzenia osobowe może być tworzony fundusz na gród w wysokości do 3% tych wynagrodzeń, pozosta jący w dyspozycji kierownika jednostki, z przeznacze niem na nagrody dla pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej. § 1

7. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłosze nia.4) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 paździer nika 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek nauko wych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akade mii Nauk (Dz. U. Nr 128, poz. 838, z 1998 r. Nr 65, poz. 426, z 1999 r. Nr 56, poz. 595, z 2000 r. Nr 38, poz. 429, z 2001 r. Nr 43, poz. 485, z 2003 r. Nr 44, poz. 380, z 2004 r. Nr 45, poz. 428, z 2005 r. Nr 38, poz. 343, z 2006 r. Nr 43, poz. 306, z 2008 r. Nr 73, poz. 435 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 414), któ re utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego roz porządzenia, zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036). Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. (poz. 309) Załącznik nr 1 TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO TABELA A. Dla pracowników naukowych Lp. Stanowisko Kwota w złotych 1 Profesor zwyczajny 2770—10 000 2 Profesor nadzwyczajny 2340—7000 3 Profesor wizytujący 2250—7000 4 Adiunkt 1890—4920 5 Asystent 1810—3840 TABELA B. Dla pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej Lp. Stanowisko Kwota w złotych 1 Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 2080—4740 2 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 1890—4200 3 Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej 1890—3420 4 Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej 1510—2700 TABELA C. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-technicznych Lp. Stanowisko Kwota w złotych 1 Główny specjalista do spraw środowiskowej aparatury badawczej 1890—4920 2 Specjalista 1810—4380 Dziennik Ustaw Nr 61 — 3928 — Poz. 309

TABELA D. Dla pracowników zatrudnionych w zagranicznych stacjach naukowych Lp. Stanowisko Kwota w złotych 1 Dyrektor 7640—19 000 2 Zastępca dyrektora 6200—17 500 3 Główny księgowy 5600—16 000 4 Specjalista, ekspert, administrator 5000—13 500 5 Kierownik sekretariatu, księgowy, technik, bibliotekarz, starszy refe rent 4400—12 000 6 Sekretarka, recepcjonistka 3240—9500 7 Referent, tłumacz 3800—9500 8 Kierowca 2680—8000 9 Robotnik gospodarczy, sprzątaczka 2200—6800 TABELA E. Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach, archiwach oraz muzeach Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych V 990—1770 VI 1010—1820 VII 1030—1880 VIII 1080—1960 IX 1130—2050 X 1180—2220 XI 1250—2390 XII 1340—2560 XIII 1450—2730 XIV 1570—2900 XV 1700—3080 XVI 1830—3260 XVII 1960—3440 XVIII 2110—3760 TABELA F. Dla pracowników innych niż wymienieni w tabelach A—E Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych I 900—1390 II 910—1400 III 920—1410 IV 930—1420 V 940—1430 VI 950—1440 VII 970—1450 VIII 990—1500 IX 1010—1560 X 1030—1710 XI 1050—1870 XII 1080—2030 XIII 1110—2190 XIV 1150—2350 XV 1190—2540 XVI 1230—2750 XVII 1280—3010 XVIII 1370—3280 XIX 1490—3550 XX 1660—4050 Dziennik Ustaw Nr 61 — 3929 — Poz. 309

Załącznik nr 2 TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK TABELA A. Dla pracowników inżynieryjnych i technicznych, organizacyjno-ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 1 2 3 1 Zastępca dyrektora do spraw technicznych, ekonomicznych, administra cyjnych w jednostkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a—d, dyrektor jednostki, o której mowa w § 2 pkt 2, naczelny inżynier, kierownik zakła du doświadczalnego XVII—XX 2 Główny księgowy XVII—XX 3 Główny specjalista, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejaw nych XV—XIX 4 Radca prawny XV—XIX 5 Kierownik komórki (wydziału, zakładu, działu) podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane bezpo średnio z działalnością badawczo-rozwojową, starszy specjalista, zastęp ca kierownika oddziału zamiejscowego XV—XVIII 6 Audytor wewnętrzny XIV—XIX 7 Kierownik działu technicznego, ekonomicznego, do spraw pracowni czych lub równorzędnego, kierownik ośrodka informacji naukowej, za stępca dyrektora jednostki, o której mowa w § 2 pkt 2, kierownik domu pracy twórczej XIV—XVIII 8 Specjalista, starszy dokumentalista XIII—XVII 9 Zastępca głównego księgowego, zastępca kierownika domu pracy twór czej XIV—XVII 10 Starszy mistrz, kierownik zmiany XII—XVI 11 Stanowiska pracy, takie jak: matematyk, fizyk, chemik, socjolog, histo ryk, psycholog, ekonomista, referent prawny, mechanik, technolog, kon struktor i inne równorzędne, dokumentalista, analityk i projektant syste mów X—XVI 12 Konstruktor, technolog, mechanik, elektryk, energetyk, chemik, ekono mista, starszy technik dokumentalista, starszy programista, administra tor sieci, konserwator sieci X—XVI 13 Kierownik działu administracyjnego i jego zastępca, kierownik sekcji: technicznej, ekonomicznej, do spraw pracowniczych X—XVI 14 Samodzielny referent, samodzielny księgowy, rewident, redaktor tech niczny, starszy laborant, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy X—XVI 15 Mistrz, majster X—XIV 16 Kierownik magazynu VIII—XV 17 Starszy referent, starszy księgowy, starszy magazynier, kasjer, młodszy dokumentalista, technik dokumentalista, programista, składacz kompu terowy VII—XV 18 Kierownik archiwum, kierownik sekcji w dziale administracyjnym, gospodarczym, sekretarka, recepcjonista VI—XIII 19 Referent, młodszy technik dokumentalista, korektor, magazynier, labo rant V—XI 20 Konserwator maszyn i urządzeń IX—XIII 21 Starszy rzemieślnik VIII—XIII 22 Rzemieślnik w zawodzie: ślusarz, mechanik, elektromonter, murarz, sto larz, ogrodnik itp. VI—XI 23 Palacz centralnego ogrzewania IV—X Dziennik Ustaw Nr 61 — 3930 — Poz. 309

1 2 3 24 Robotnik wykwalifikowany, opiekun ekspozycji, starsza pokojowa, pracz ka, szwaczka, prasowaczka IV—XI 25 Starszy woźny II—VI 26 Szatniarz, woźny, pokojowa I—V 27 Kierowca autobusu, samochodu ciężarowego, samochodu osobowego IX—XI TABELA B. Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 1 Starszy kustosz XV—XVI 2 Kustosz XII—XIV 3 Starszy bibliotekarz Starszy dokumentalista, starszy konserwator X—XII 4 Bibliotekarz Dokumentalista, konserwator VIII—X 5 Starszy magazynier biblioteczny VII—X 6 Młodszy bibliotekarz Młodszy dokumentalista, młodszy konserwator VI—IX 7 Magazynier biblioteczny VI—VIII TABELA C. Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w archiwach i muzeach Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 1 Starszy kustosz XV—XVI 2 Starszy konserwator XIII—XV 3 Kustosz XII—XIV 4 Konserwator XI—XIII 5 Starszy dokumentalista, starszy archiwista Starszy renowator Adiunkt muzealny, adiunkt archiwalny, adiunkt konserwatorski X—XII 6 Renowator IX—XI 7 Starszy asystent muzealny, archiwalny i konserwatorski Renowator przyuczony Dokumentalista, archiwista VIII—X 8 Młodszy renowator VII—IX 9 Przewodnik muzealny VII—VIII 10 Asystent muzealny, archiwalny i konserwatorski VI—VIII 11 Młodszy konserwator, młodszy archiwista Młodszy dokumentalista V—VII TABELA D. Dla pracowników działalności opiekuńczo-terapeutycznej i medyczno-rehabil i tacyjnej zatrudnionych w domach rencisty Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 1 2 3 Pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej 1 Kapelan XIV—XVI 2 Specjalista XIII—XV 3 Starszy inspektor terapii zajęciowej XII—XIV Dziennik Ustaw Nr 61 — 3931 — Poz. 309

1 2 3 4 Instruktor terapii zajęciowej XII—XIII 5 Bibliotekarz VII—X 6 Starsza pokojowa VII—IX 7 Pokojowa VI—VIII Pracownicy działalności medyczno-rehabilitacyjnej 8 Starszy lekarz XVII—XVIII 9 Przełożona pielęgniarek XIV—XVI 10 Lekarz XV—XVI 11 Starsza pielęgniarka XIII—XVI 12 Starszy technik fizjoterapii XIII—XIV 13 Starszy masażysta XII—XIV 14 Pielęgniarka XII—XIII 15 Starszy dietetyk XII—XIII 16 Dietetyk, technik fizjoterapii XI—XII 17 Masażysta X—XII 18 Opiekun VII—X TABELA E. Dla pracowników zatrudnionych przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 1 Kierownik działu żywienia XIV—XVI 2 Kierownik: stołówki, bufetu, szef kuchni XI—XIV 3 Zastępca: kierownika stołówki, szefa kuchni IX—XIII 4 Kuchmistrz, mistrz garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski VIII—XII 5 Technolog VIII—XI 6 Młodszy technolog, barman VII—IX 7 Kucharz, garmażer, cukiernik VI—IX 8 Sprzedawca, dietetyk, intendent, starszy kelner VI—IX 9 Starszy bufetowy, kelner, młodszy kucharz V—VIII 10 Bufetowy, wykwalifikowana pomoc kuchenna III—VII 11 Młodszy kelner, kawiarka II—VI 12 Pomoc kuchenna, pomoc bufetowa I—V Dziennik Ustaw Nr 61 — 3932 — Poz. 309

Załącznik nr 3 TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO Lp. Stanowisko — funkcja Kwota dodatku funkcyjnego w złotych 1 Dyrektor 1170—1800 2 Zastępca dyrektora Naczelny inżynier Główny księgowy Kierownik oddziału zamiejscowego Kierownik samodzielnego zakładu Kierownik zakładu samodzielnie sporządzającego bilans 990—1575 3 Kierownik zakładu (kliniki) Kierownik zespołu badawczego Kierownik laboratorium środowiskowego, naukowego Zastępca dyrektora samodzielnej biblioteki lub archiwum Zastępca kierownika samodzielnego zakładu naukowego Zastępca kierownika oddziału zamiejscowego — zakładu samodzielnie sporządza jącego bilans Kierownik komórki podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane z bezpośrednią działalnością badawczo-rozwojową 810—1350 4 Kierownik samodzielnej pracowni Kierownik studium doktoranckiego Kierownik domu pracy twórczej Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 630—1170 5 Kierownik biblioteki w placówce Zastępca głównego księgowego Zastępca kierownika Kierownik pracowni, laboratorium Kierownik grupy problemowej Kierownik pozostałych komórek organizacyjnych Kierownik zmiany Starszy mistrz Przełożona pielęgniarek 315—990

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-03-22
Data wydania: 2011-03-01
Data wejścia w życie: 2011-04-01
Data obowiązywania: 2011-04-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 61 poz. 309