Dz.U. 2011 nr 61 poz. 315

Dziennik Ustaw Nr 61 — 3956 — Poz. 315

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński — przewodniczący, Stanisław Biernat — sprawozdawca, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiające go pytanie prawne oraz Sejmu, Prezesa Rady Mini strów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 15 lutego i 9 marca 2011 r., pytania prawne go Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War szawie, czy:

1) art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Kra jowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, ze zm.) jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konsty tucji,

2) § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie sty pendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004, ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, orzeka: I

1. Art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 126

8) jest nie zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004, z 2003 r. Nr 143, poz. 1390 oraz z 2006 r. Nr 179, poz. 132

2) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 2 Konstytucji. II Przepisy powołane w części I tracą moc obowiązu jącą z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłosze nia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol skiej. Andrzej Rzepliński Stanisław Biernat Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Marek Kotlinowski 315 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt P 15/10 Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać: — w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na pod sta wie nadesłanego zamó wie nia (sprzedaż wysyłkowa); — w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę): — ul. Powsińska 69/71, tel. 22 694-62-96 — al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73 Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 882/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 7,10 zł (w tym VAT)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-03-22
Data wydania: 2011-03-09
Data wejścia w życie: 2011-03-22
Data obowiązywania: 2011-03-22
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 61 poz. 315