Dz.U. 2011 nr 72 poz. 383

Dziennik Ustaw Nr 72 — 4521 — Poz. 383

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezy dent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 27 paź dziernika 2010 r. Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie dnia 5 lipca 1978 r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 28 grudnia 1980 r. Zgodnie z art. 4 ust. 2 protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 21 lutego 2011 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co nastę puje:

1) następujące państwa stały się stronami protokołu, składając dokumenty ratyfika cyjne lub przystąpienia w podanych niżej datach: Republika Albanii 12 stycznia 2007 r. Republika Armenii 9 czerwca 2006 r. Republika Austrii 19 lutego 1981 r. Republika Białorusi 29 lipca 2008 r. Królestwo Belgii 6 czerwca 1983 r. Republika Cypryjska 2 lipca 2003 r. Republika Czeska 29 czerwca 2006 r. Królestwo Danii 20 maja 1980 r. Republika Estońska 17 grudnia 1993 r. Republika Finlandii 15 maja 1980 r. Republika Francuska 14 kwietnia 1982 r. Republika Grecka 16 maja 1985 r. Gruzja 4 sierpnia 1999 r. Królestwo Hiszpanii 11 października 1982 r. Islamska Republika Iranu 17 września 1998 r. Irlandia 31 stycznia 1991 r. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 13 listopada 2008 r. Republika Kirgiska 2 kwietnia 1998 r. Republika Libańska 22 marca 2006 r. Republika Litewska 17 marca 1993 r. Wielkie Księstwo Luksemburga 1 sierpnia 1980 r. Republika Łotewska 14 stycznia 1994 r. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 20 czerwca 1997 r. Republika Malty 21 grudnia 2007 r. Republika Mołdowy 31 maja 2007 r. Królestwo Niderlandów1 28 stycznia 1986 r. Republika Federalna Niemiec 29 września 1980 r. Królestwo Norwegii 31 sierpnia 1984 r. Republika Portugalska 22 sierpnia 1979 r. Rumunia 4 maja 1981 r. Republika Słowacka 20 lutego 2008 r. Konfederacja Szwajcarska 10 października 1983 r. Królestwo Szwecji 30 kwietnia 1985 r. Republika Tunezyjska 24 stycznia 1994 r. Republika Turcji 2 sierpnia 1995 r. Turkmenistan 18 września 1996 r. Republika Uzbekistanu 27 listopada 1996 r. Republika Węgierska 18 czerwca 1990 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej2 5 października 1979 r. Republika Włoska 17 września 1982 r. 383 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonego w Genewie dnia 5 lipca 1978 r. 1 Dotyczy Królestwa w Europie. 2 Protokół ratyfikowany w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Protokół ma zasto sowanie do Wyspy Man od dnia 18 lipca 1982 r. oraz do Guernsey od dnia 7 stycznia 1987 r.

2) podczas ratyfikacj i lub przystąpienia podane niżej państwa złożyły następujące deklara cje i zastrzeżenia: Republika Francuska The French Republic Zastrzeżenie: „Rząd Republiki Francuskiej w odniesieniu do ar tykułu 9 Protokołu oświadcza, że nie uważa się za związany artykułem 8 ustanawiającym obowiązkową jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawied liwości.” Reservation: „The Government of the French Republic, referring to article 9 of the Protocol, declares that it does not consider itself bound by article 8, which provides for the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice.” Dziennik Ustaw Nr 72 — 4522 — Poz. 383

Rumunia Romania Reservation made upon signature and confirmed upon ratification: „The Socialist Republic of Romania declares, pur suant to article 9 of the Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), done at Geneva on 19 May 1956, that it does not consider itself bound by article 8 of the Protocol, under which any dispute between two or more Contracting Parties relating to the interpretation or application of the Protocol which the Parties are unable to settle by negotiation or other means may, at the request of any one of the Contracting Parties con cerned, be referred to the International Court of Justi ce. The Socialist Republic of Romania considers that such disputes may be referred to the International Co urt of Justice only with the consent of all parties to the dispute in each individual case.” Declarations made upon signature and confirmed upon ratification: „The Socialist Republic of Romania further decla res that the provisions of article 3, paragraphs 1 and 2, of the Protocol are not in keeping with the principle that multilateral international treaties must be open for participation by all States for which the aim and purpose of such treaties are of concern. The Socialist Republic of Romania likewise declares that the main tenance of the dependent status of certain territories, to which reference is made in article 7 of the Protocol, is not in conformity with the Charter of the United Na tions concerning the granting of independence to co lonial countries and peoples, including the Declara tion on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations un animously adopted in 1970 by the General Assembly in its resolution 2625 (XXV), which solemnly procla ims the duty of States to promote realization of the principle of equal rights and self-determination of pe oples in order to bring a speedy end to colonialism.” Zastrzeżenie zgłoszone podczas podpisania i potwier dzone przy ratyfikacji: „Socjalistyczna Republika Rumunii oświadcza, na mocy artykułu 9 Protokołu Konwencji o umowie mię dzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., że nie uważa się za związaną artykułem 8 Protokołu, na mocy którego wszelkie spory między dwiema lub większą liczbą Umawiających się Stron związane z in terpretacją lub wdrożeniem postanowień Protokołu, których Strony nie są w stanie rozwiązać drogą nego cjacji lub w inny sposób, mogą, na wniosek którejkol wiek z Umawiających się Stron, zostać skierowane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. So cjalistyczna Republika Rumunii uważa, że takie spory mogą zostać skierowane do Międzynarodowego Try bunału Sprawiedliwości jedynie za zgodą wszystkich stron sporu, w każdym poszczególnym przypadku.” Deklaracja złożona podczas podpisania i potwierdzo na przy ratyfikacji: „Socjalistyczna Republika Rumunii oświadcza również, że postanowienia artykułu 3, ustępy 1 i 2 Pro tokołu nie są zgodne z zasadą, na mocy której wielo stronne traktaty międzynarodowe muszą być otwarte dla wszystkich państw, których dotyczą. Socjalistycz na Republika Rumunii oświadcza również, że utrzyma nie niektórych obszarów w stanie zależności, o czym mowa w artykule 7 Protokołu, nie jest zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych w zakresie przyznawania swobody państwom i narodom kolonialnym, w tym z Deklaracją zasad prawa międzynarodowego doty czących przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, przyjętą jednogłośnie w 1970 r. przez Zgromadzenie Ogólne w rezolucji 2625 (XXV), która nakłada na pań stwa obowiązek realizacji zasady równości praw i samostanowienia narodów w celu szybkiego zakoń czenia kolonializmu.” Konfederacja Szwajcarska The Swiss Confederation Deklaracja: „W odniesieniu do nowych ustępów 7 i 9 artyku łu 23 CMR, które zostały dodane zgodnie z artykułem 2 Protokołu, Szwajcarska Rada Federalna oświadcza, że Szwajcaria określa wartość waluty narodowej w opar ciu o Specjalne Prawa Ciągnienia w następujący spo sób: Każdego dnia Szwajcarski Bank Narodowy (BNS) podaje Międzynarodowemu Funduszowi Walutowe mu (IMF) średni kurs dolara amerykańskiego na rynku walutowym w Zurychu. Kurs wymiany walut Specjal nych Praw Ciągnienia we frankach szwajcarskich otrzymuje się w oparciu o niniejszy kurs dolara i kurs Specjalnych Praw Ciągnienia w stosunku do dolara, obliczany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Na podstawie powyższych kursów, Szwajcarski Bank Narodowy oblicza średni kurs Specjalnych Praw Ciąg nienia, który publikuje w biuletynie miesięcznym.” Declaration: „With reference to new paragraphs 7 and 9 of ar ticle 23 of the CMR, which have been added in accor dance with article 2 of the Protocol, the Swiss Federal Council declares that Switzerland calculates the value of its national currency in terms of the Special Dra wing Right (SDR) in the following manner: Each day, the Swiss National Bank (BNS) commu nicates to the International Monetary Fund (IMF) the average rate for the United States Dollar on the Zurich currency market. The exchange value of an SDR in Swiss Francs is obtained using that exchange rate for the dollar and the exchange rate of the SDR against the Dollar, as calculated by IMF. On the basis of those values, BNS calculates an average rate for the SDR, which it publishes in its monthly bulletin.” Dziennik Ustaw Nr 72 — 4523 — Poz. 383

Republika Turcji The Republic of Turkey Zastrzeżenie: „Republika Turcji nie uważa się za związaną arty kułem 8 Protokołu Dodatkowego, na mocy którego wszelkie spory między dwiema lub większą liczbą Umawiających się Stron związane z interpretacją lub wdrożeniem postanowień Protokołu, których Strony nie są w stanie rozwiązać drogą negocjacji lub w inny sposób, mogą, na wniosek którejkolwiek z Umawiają cych się Stron, zostać skierowane do Międzynarodo wego Trybunału Sprawiedliwości.” Reservation: „The Republic of Turkey does not consider itself bound by article 8 of the Additional Protocol, under which any dispute between two or more Contracting Parties relating to the interpretation or application of the Convention which is not settled by negotiation or other means may, at the request of any of the Con tracting Parties concerned, be referred to the Interna tional Court of Justice.” Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-04-05
Data wydania: 2011-02-01
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 72 poz. 383