Dz.U. 2011 nr 77 poz. 419

Dziennik Ustaw Nr 77 — 4778 — Poz. 419

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 122

8) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru (Dz. U. Nr 220, poz. 2172, z 2006 r. Nr 190, poz. 1403 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 71

1) dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Centralnej Komisji, Przewodniczący Central nej Komisji uzupełnia skład Centralnej Ko misji o osobę, która w danej dziedzinie nauki, dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej uzyskała największą liczbę ważnych głosów w ostat nio przeprowadzonych wyborach. Przy rów nej liczbie głosów o uzyskaniu członkostwa Centralnej Komisji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Centralnej Komisji.

2. Uzupełnienie składu Centralnej Komisji na stępuje za zgodą osoby, o której mowa w ust. 1.

3. Przewodniczący Centralnej Komisji o uzu pełnieniu składu Centralnej Komisji nie zwłocznie zawiadamia Prezesa Rady Mini strów oraz osobę, o której mowa w ust. 1, informując ją o uzyskaniu mandatu członka Centralnej Komisji.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 419 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-04-12
Data wydania: 2011-03-30
Data wejścia w życie: 2011-04-27
Data obowiązywania: 2011-04-27
Data uchylenia: 2011-10-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 77 poz. 419