Dz.U. 2011 nr 8 poz. 30

Dziennik Ustaw Nr 8 — 526 — Poz. 30

Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 122

8) za rządza się, co następuje:

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednostce uprawnionej — należy przez to rozumieć jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojsk obcych oraz jednostki organizacyj ne resortu spraw wewnętrznych i administracji;

2) akcie uprawniającym — należy przez to rozumieć postanowienie, uchwałę, zarządzenie, decyzję lub zgodę, w oparciu o które następuje przemieszcze nie jednostek uprawnionych przez granicę Rzeczy pospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, wydane na podstawie ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich prze mieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm.2)), ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.3)), ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.4)) lub ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.5));

3) towarze — należy przez to rozumieć okręty wo jenne i wojskowe statki powietrzne, broń, uzbro jenie i inne materiały eksploatacyjne przeznaczo ne do wyłącznego użytku jednostek uprawnio nych.

§2.

1. W przypadku gdy przywóz towarów na ob szar celny Wspólnoty Europejskiej lub ich wywóz z ob szaru celnego Wspólnoty Europejskiej dokonywany jest przez jednostkę uprawnioną na warunkach okreś lonych w akcie uprawniającym, kontrole przeprowa dza się w zakresie niezbędnym dla ustalenia tożsa mości towaru oraz skuteczności sprawowania dozoru celnego.

2. Kontrola okrętu wojennego lub wojskowego statku powietrznego jednostki uprawnionej wojsk ob cych odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i sposobu przeprowadzenia z właściwym organem uprawnio nym do wyrażania zgody na wejście okrętu wojenne go na polskie morskie wody wewnętrzne albo prze kroczenie przez wojskowy statek powietrzny granicy państwowej i lot w przestrzeni powietrznej Rzeczy pospolitej Polskiej.

3. Kontrola jednostki uprawnionej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i sposobu przeprowadzenia z dowódcą tej jednostki, a w przypadku okrętów wojennych z Do wódcą Marynarki Wojennej.

4. W przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 kontrola odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i spo sobu przeprowadzenia z polskim organem wojsko wym właściwym w sprawach dotyczących koordyna cji przemieszczania i pobytu wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Podczas kontroli towarów mogą być wykony wane następujące czynności kontrolne:

1) weryfikacja danych umieszczonych w zgłoszeniu celnym przez ich porównanie z innymi dokumen tami dotyczącymi towarów, w tym sprawdzanie autentyczności dokumentów;

2) dokonywanie oględzin;

3) przeprowadzanie rewizji jednostki uprawnionej, o której mowa w § 2 ust. 3, za zgodą i w obecności właściwego prokuratora wojskowego; 30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 172, poz. 1805 oraz z 2010 r. Nr 122, poz. 825.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1601.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 8 — 527 — Poz. 304) porównanie ilości, rodzaju i stanu towaru z dany mi zawartymi w dokumentach dotyczących towa ru.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.6) Minister Finansów: w z. W. Szczuka

6) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był uprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przezna czenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jed nostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 286, poz. 2879 oraz z 2008 r. Nr 110, poz. 701), które w części dotyczącej wykonywania kontroli okrętów wojen nych i statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji utraciło moc z dniem 1 listopada 2010 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-01-11
Data wydania: 2010-12-13
Data wejścia w życie: 2011-01-26
Data obowiązywania: 2011-01-26
Data uchylenia: 2013-03-09
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 8 poz. 30