Dz.U. 2011 nr 8 poz. 34

Dziennik Ustaw Nr 8 — 541 — Poz. 34

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwiet nia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 i Nr 257, poz. 172

6) zarządza się, co następu je: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.

1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzie lania pomocy publicznej i pomocy de minimis za po średnictwem Narodowego Centrum Nauki, zwanego dalej „Centrum”.

2. Pomoc publiczna jest udzielana na badania na ukowe, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 usta wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, zwanej dalej „ustawą”, realizowane w formie projektów badawczych.

3. Pomoc de minimis jest udzielana na:

1) odbycie w jednostce naukowej określonej w art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 61

5) stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwanego dalej „stażem podoktorskim”, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej, przez osobę zatrudnioną u przedsiębior cy;

2) odbycie u przedsiębiorcy stażu podoktorskiego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej przez osobę zatrudnioną w jednostce na ukowej określonej w art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

§2.

1. Do pomocy publicznej, o której mowa w § 1 ust. 2, zwanej dalej „pomocą publiczną na realizację projektu badawczego”, stosuje się przepisy rozporzą dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgod ne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych”.

2. Środki finansowe udzielone na cele określone w § 1 ust. 3 stanowią pomoc de minimis, o której mo wa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), zwaną dalej „pomocą de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego”.

§3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przed siębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blo kowych;

2) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcy — nale ży przez to rozumieć odpowiednio mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do ogólnego rozporzą dzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

3) dużym przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo niespełniające warunków okre ślonych w załączniku I do ogólnego rozporządze nia w sprawie wyłączeń blokowych.

§4. O pomoc publiczną na realizację projektu ba dawczego lub pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego może ubiegać się przedsiębior ca.

§5.

1. Pomoc publiczna na realizację projektu ba dawczego podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych sa mych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ra mach projektu badawczego, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Pomoc de minimis na finansowanie stażu po doktorskiego podlega sumowaniu z pomocą publicz ną oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzielo ną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifiko walnych, niezależnie od jej formy i źródła.

3. Pomoc de minimis na finansowanie stażu po doktorskiego może być udzielona przedsiębiorcy, je żeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością in nej pomocy de minimis otrzymanej w okresie obej mującym rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsię biorców transportu drogowego — 100 000 euro.

§6.

1. Pomoc publiczna na realizację projektu ba dawczego nie może być udzielona lub wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu po mocy w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach doty czących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99).

2. Pomoc publiczna na realizację projektu badaw czego nie może być udzielona:

1) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 ogólnego rozporządze 34 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad ministracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). Dziennik Ustaw Nr 8 — 542 — Poz. 34

nia w sprawie wyłączeń blokowych lub w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzysta niem pomocy publicznej;

2) dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trud nej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9—11 komunikatu Komisji — Wytycznych wspólnoto wych dotyczących pomocy państwa w celu rato wania i restrukturyzacji zagrożonych przedsię biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.) lub w okresie restrukturyzacji przepro wadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do po mocy publicznej na realizację projektu badawczego, którego tematyka i realizacja:

1) dotyczy działalności bezpośrednio związanej z iloś cią wywożonych produktów do państw członkow skich Unii Europejskiej lub państw trzecich, two rzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z pro wadzeniem działalności wywozowej;

2) jest uwarunkowana pierwszeństwem użycia towa rów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) jest związana z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy: a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ce ny lub ilości takich produktów nabytych od pro ducentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą lub b) udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

§7.

1. Pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego nie może być udzielona przedsiębior cy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9—11 komunikatu Komisji — Wy tycznych wspólnotowych dotyczących pomocy pań stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do po mocy de minimis na finansowanie stażu podoktor skiego w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 3, oraz udzielanej przedsiębiorcy:

1) działającemu w sektorach rybołówstwa i akwakul tury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołów stwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

2) działającemu w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3) działającemu w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170);

4) prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie transportu towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towa rów.

§8.

1. Pomoc publiczna na realizację projektu ba dawczego lub pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego może być udzielona mikro-, ma łemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli są spełnio ne łącznie następujące warunki:

1) przedsiębiorca złoży przed rozpoczęciem realizacji zadania wniosek o udzielenie pomocy publicznej na realizację projektu badawczego lub wniosek o udzielenie pomocy de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego;

2) przedsiębiorca dołączy do wniosku dokumenty i informacje, o których mowa w przepisach wyda nych na podstawie art. 37 ust. 2a lub 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra wach dotyczących pomocy publicznej, oraz: a) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych, b) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem skła dek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, c) w przypadku projektu badawczego — oświad czenie o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu badawczego lub o zdolności kredytowej, d) inne dokumenty zawierające informacje o sytu acji ekonomicznej przedsiębiorcy, które według niego mogą mieć znaczenie dla oceny jego sy tuacji finansowej.

2. Duży przedsiębiorca oprócz spełnienia warun ków, o których mowa w ust. 1, dołącza do wniosku analizę porównawczą wskazującą na wystąpienie, na skutek udzielenia pomocy publicznej na realizację pro jektu badawczego, co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu z sytuacją, jaka miałaby miejsce w przypadku braku jej udzielenia:

1) istotnego zwiększenia rozmiaru projektu;

2) istotnego zwiększenia zasięgu projektu;

3) istotnego skrócenia czasu realizacji projektu;

4) istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przezna czonej przez przedsiębiorcę na realizację projektu.

3. W przypadku projektu badawczego realizowa nego we współpracy dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, składa każdy przedsiębiorca uczestniczący w realizacji tego projektu. Rozdział 2 Pomoc publiczna na badania naukowe realizowane w formie projektów badawczych

§9.

1. Pomoc publiczna na realizację projektu ba dawczego jest udzielana przedsiębiorcy przez dyrekto ra Centrum po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy i po stwierdzeniu, że zostały speł nione warunki określone w § 8. Dziennik Ustaw Nr 8 — 543 — Poz. 342. Przyznane środki finansowe stanowiące pomoc publiczną są przekazywane przedsiębiorcy, który reali zuje projekt badawczy, na podstawie umowy, której zakres jest określony w art. 34 ust. 2 ustawy.

§10. Kosztami projektu badawczego kwalifikujący mi się do objęcia pomocą publiczną na realizację pro jektu badawczego, zwanymi dalej „kosztami kwalifi kowalnymi”, są:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosz tami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu badawczego, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z je go realizacją;

2) koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do realizacji projektu badaw czego, w zakresie niezbędnym i przez okres nie zbędny do prowadzenia badań objętych projek tem; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby re alizacji projektu badawczego przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpo wiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) koszty wynikające z odpłatnego korzystania z apa ratury naukowo-badawczej i innych urządzeń słu żących do realizacji projektu badawczego, w za kresie niezbędnym i przez okres niezbędny do jego realizacji;

4) koszty gruntów i nieruchomości zabudowanych, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu badawczego; w przypadku bu dynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podsta wie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzy stania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

5) koszty usług badawczych wykonanych na podsta wie umowy, wiedzy technicznej i patentów zaku pionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynko wych, oraz usług doradczych i usług równorzęd nych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu badawczego;

6) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośred nio w związku z realizacją projektu badawczego;

7) pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu badawczego. § 1

1.

1. Intensywność pomocy publicznej na reali zację projektu badawczego liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowal nych nie może przekroczyć w przypadku:

1) badań podstawowych — 100 % kosztów kwalifiko walnych;

2) badań przemysłowych — 50 % kosztów kwalifiko walnych;

3) prac rozwojowych — 25 % kosztów kwalifikowal nych.

2. W przypadku projektu badawczego planowane go do realizacji we współpracy intensywność pomocy publicznej na realizację tego projektu ustala się osob no dla każdego przedsiębiorcy.

3. Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu badawczego udzielanej mikro- lub małemu przedsiębiorcy zwiększa się o 20 punktów procento wych w przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

4. Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu badawczego udzielanej średniemu przedsię biorcy zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojo wych. § 1

2. Intensywność pomocy publicznej na realiza cję projektu badawczego w przypadku badań przemy słowych lub prac rozwojowych zwiększa się o 15 punk tów procentowych, jeżeli łącznie nie przekroczy 80 % kosztów kwalifikowalnych oraz jeżeli zostanie spełnio ny co najmniej jeden z następujących warunków:

1) projekt badawczy obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz są spełnione łącznie następujące warunki: a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego pro jektu badawczego, b) projekt badawczy jest realizowany we współ pracy co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą albo badania przemy słowe lub prace rozwojowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

2) projekt badawczy obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową, o któ rej mowa w art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania na uki, lub zagranicznym publicznym ośrodkiem ba dawczym, a współpracująca z przedsiębiorcą jed nostka naukowa lub zagraniczny publiczny ośro dek badawczy ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektu badawczego w zakresie, w ja kim pochodzą one z badań przemysłowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez tę jednost kę lub ośrodek; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

3) w przypadku badań przemysłowych wyniki projek tu badawczego są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji technicznych lub na ukowych, czasopism naukowych lub technicznych, powszechnie dostępnych baz danych zapewniają cych swobodny dostęp do surowych danych ba dawczych lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwar tego dostępu. § 1

3.

1. W przypadku gdy projekt badawczy jest re alizowany przez przedsiębiorcę we współpracy z jed nostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso Dziennik Ustaw Nr 8 — 544 — Poz. 34

wania nauki, lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do wartości pomocy publicznej na reali zację projektu badawczego wlicza się wkłady finanso we wniesione przez tę jednostkę lub ośrodek.

2. Wkładów finansowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do wartości pomocy publicznej na reali zację projektu badawczego, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1) uczestniczący w projekcie badawczym przedsię biorca ponosi całkowite koszty jego realizacji;

2) wyniki projektu badawczego nieskutkujące po wstaniem praw majątkowych są rozpowszechnia ne w sposób określony w § 12 pkt 3, a wszelkie prawa wynikające z uzyskanych wyników projektu będących efektem działalności jednostki naukowej lub zagranicznego publicznego ośrodka badaw czego są im przekazywane w całości;

3) jednostka naukowa lub zagraniczny publiczny ośrodek badawczy w zamian za prawa majątkowe wynikające z uzyskanych wyników projektu ba dawczego będących efektem ich działalności otrzy mują od przedsiębiorcy uczestniczącego we wspólnej realizacji projektu wynagrodzenie odpo wiadające wartości rynkowej tych praw;

4) z umowy zawartej między stronami wynika, że prawa majątkowe do wyników oraz prawo dostę pu do wyników projektu badawczego są propor cjonalne do udziału finansowego stron w realizacji tego projektu. § 1

4.

1. W przypadku gdy wysokość pomocy pub licznej na realizację projektu badawczego przekracza równowartość:

1) 20 000 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a pro jekt badawczy obejmuje głównie badania podsta wowe,

2) 10 000 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a pro jekt badawczy obejmuje głównie badania przemy słowe,

3) 7 500 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w pozo stałych przypadkach — pomoc publiczna podlega obowiązkowi indywidu alnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

2. Projekt badawczy obejmuje głównie badania podstawowe, w przypadku gdy koszty kwalifikowalne badań podstawowych stanowią więcej niż połowę cał kowitych kosztów kwalifikowalnych projektu badaw czego.

3. Projekt badawczy obejmuje głównie badania przemysłowe, w przypadku gdy koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu ba dawczego. § 1

5. W przypadku udzielenia przedsiębiorcy po mocy publicznej na realizację projektu badawczego przekraczającej 3 000 000 euro dyrektor Centrum, w terminie 7 dni od dnia jej udzielenia, przekazuje Pre zesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacje określone w załączniku II do ogólnego roz porządzenia w sprawie wyłączeń blokowych. Rozdział 3 Pomoc de minimis na finansowanie staży podoktorskich § 1

6. Pomoc de minimis na finansowanie stażu po doktorskiego może być udzielona przedsiębiorcy, je żeli są spełnione warunki określone w § 8 ust. 1 oraz:

1) w przypadku określonym w § 1 ust. 3 pkt 1 — oso ba odbywająca staż podoktorski jest zatrudniona przez przedsiębiorcę na podstawie umowy o pra cę, a okres jej zatrudnienia wynosi co najmniej 12 miesięcy;

2) w przypadku określonym w § 1 ust. 3 pkt 2 — czas trwania stażu podoktorskiego nie przekracza 18 miesięcy, a osoba odbywająca staż podoktorski zajmuje się u przedsiębiorcy realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych. § 1

7.

1. Pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego jest udzielana przedsiębiorcy przez dyrektora Centrum po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy i po stwierdzeniu, że zo stały spełnione warunki określone w § 8 ust. 1.

2. Przyznane środki finansowe są przekazywane przedsiębiorcy, u którego jest lub będzie zatrudniona osoba odbywająca staż podoktorski, na podstawie umowy, której zakres jest określony w art. 35 ust. 2 ustawy. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 1

8.

1. Wnioski o udzielenie pomocy publicznej na realizację projektu badawczego lub pomocy de mini mis na finansowanie stażu podoktorskiego mogą być składane do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Pomoc publiczna na realizację projektu badaw czego lub pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r. § 1

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-11
Data wydania: 2010-12-20
Data wejścia w życie: 2011-01-26
Data obowiązywania: 2011-01-26
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 8 poz. 34