Dz.U. 2011 nr 81 poz. 439

Dziennik Ustaw Nr 81 — 4955 — Poz. 439

Art.

1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzę dzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: „15a) realizowanie celów oraz zobowiązań sojusz niczych wynikających z udziału Rzeczy pospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwa nym dalej „Programem NSIP”,”;

2) w art. 4 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) instytucją gospodarki budżetowej, dla której Minister Obrony Narodowej jest organem za łożycielskim, powołaną w celu realizacji na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwe stycyjnych określonych w Programie NSIP,”. Art.

2. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebu dowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 i Nr 157, poz. 124

1) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a.

1. Na zadania publiczne związane z realiza cją na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Trak tatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanym dalej „Programem NSIP”, może być przyzna wana z budżetu państwa dotacja:

1) celowa: a) na realizację zadań w zakresie in westycji obronnych wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie NSIP, b) na realizację inwestycji krajowych jako zadań okołopakietowych, któ rych wykonanie jest niezbędne w związku z realizowanymi projek tami, c) na płatności wnoszone w ramach składki do wspólnego budżetu in westycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, d) na finansowanie utrzymywania za kończonych inwestycji do czasu przekazania ich użytkownikom;

2) podmiotowa na finansowanie krajo wych wydatków administracyjnych wynikających z łącznego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wartości zatwierdzonych projektów na realiza cję inwestycji w ramach Programu NSIP i wartości zatwierdzonych pro jektów inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań okołopakietowych finansowanych ze środków krajo wych.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, przy znaje się instytucji gospodarki budżeto wej, dla której Minister Obrony Narodo wej jest organem założycielskim, powo łanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwe stycyjnych określonych w Programie NSIP.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki i tryb przyznawania i rozli czania dotacji, o których mowa w ust. 1. Rozporządzenie powinno uwzględnić podział dotacji na celowe i podmioto we.”. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 439 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-04-18
Data wydania: 2011-02-04
Data wejścia w życie: 2011-05-03
Data obowiązywania: 2011-05-03
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 81 poz. 439