Dz.U. 2011 nr 81 poz. 441

Dziennik Ustaw Nr 81 — 4962 — Poz. 441

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie muszą być spełnione, aby porozu mienie wertykalne zostało uznane za wyłączone spod zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustawą”;

2) klauzule, których występowanie w porozumieniu wertykalnym stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 usta wy;

3) klauzule, których występowania w porozumieniu wertykalnym nie uznaje się za naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy;

4) okres obowiązywania wyłączenia.

§2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do porozumień wertykalnych objętych zakresem innego rozporządzenia wydanego na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy.

§3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wyłączenie — wyłączenie porozumień wertykal nych spod zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;

2) porozumienia wertykalne — porozumienia zawie rane między dwoma lub więcej przedsiębiorcami, z których każdy działa — w ramach takiego poro zumienia — na różnym szczeblu obrotu, których przedmiotem są warunki zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży towarów;

3) zobowiązania wyłącznego zakupu — klauzule za warte w porozumieniach wertykalnych, na podsta wie których nabywca bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się kupować towary objęte porozu mieniem wertykalnym wyłącznie od jednego do stawcy;

4) zobowiązania wyłącznej dostawy — klauzule za warte w porozumieniach wertykalnych, na podsta wie których dostawca bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się sprzedawać towary objęte poro zumieniem wertykalnym wyłącznie jednemu na bywcy, a nabywca zobowiązuje się do korzystania lub odsprzedaży tych towarów w sposób określo ny przez dostawcę;

5) system dystrybucji selektywnej — system dystry bucji, w którym dostawca bezpośrednio lub po średnio zobowiązuje się sprzedawać towary objęte porozumieniem wertykalnym jedynie dystrybuto rom wybranym według określonych w tym poro zumieniu kryteriów, a dystrybutorzy zobowiązują się nie odsprzedawać tych towarów dystrybuto rom nienależącym do tego systemu na terytorium, na którym dostawca prowadzi działalność lub pod jął działania świadczące o tym, że zamierza prowa dzić działalność w tym systemie;

6) system dystrybucji franchisingowej — system dys trybucji, w którym dystrybutor bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się odsprzedawać zakupio ne od dostawcy towary objęte porozumieniem wer tykalnym, wykorzystując udostępnione przez niego — w zamian za wynagrodzenie — prawa własności intelektualnej i przemysłowej lub know-how;

7) dostawca — przedsiębiorcę, który sprzedaje na bywcy towary objęte porozumieniem wertykal nym;

8) nabywca — przedsiębiorcę, który kupuje towary objęte porozumieniem wertykalnym;

9) dystrybutor — przedsiębiorcę kupującego towary objęte porozumieniem wertykalnym z zamiarem ich odsprzedaży na szczeblu hurtowym (dystrybu tor hurtowy) lub detalicznym (dystrybutor detalicz ny), a także przedsiębiorcę zawierającego z do stawcą porozumienie wertykalne, na podstawie którego dokonuje sprzedaży towarów objętych po rozumieniem wertykalnym w imieniu dostawcy;

10) prawa własności intelektualnej i przemysłowej — prawa przysługujące na podstawie przepisów do tyczących ochrony własności intelektualnej i prze mysłowej; 1

1) know-how — nieopatentowane, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne lub zasady organizacji i zarządza nia, co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu, jeżeli stanowią one całość lub część określonych informacji prak tycznych wynikających z doświadczeń dostawcy, przeprowadzonych badań lub testów istotnych dla nabywcy z punktu widzenia używania, sprzedaży lub odsprzedaży towarów objętych porozumie niem wertykalnym; 1

2) zakaz konkurowania — wynikające bezpośrednio lub pośrednio z porozumienia wertykalnego: a) wyłączenie uprawnień nabywcy do wytwarza nia, zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży towa rów, które ze względu na ich przeznaczenie, ce nę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty towarów ob jętych porozumieniem wertykalnym, 441 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173. Dziennik Ustaw Nr 81 — 4963 — Poz. 441

b) zobowiązanie nabywcy do dokonywania u okreś lonego dostawcy lub przedsiębiorców przez niego wskazanych ponad 80% swoich wszyst kich zakupów towarów objętych porozumie niem wertykalnym i towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za ich substytuty, obliczonych na podstawie wartości lub jeśli jest to przyjęte na określonym rynku właściwym — wielkości zakupów doko nanych przez nabywcę w poprzednim roku ka lendarzowym; 1

3) ostateczny użytkownik — konsumenta albo przed siębiorcę kupującego towary objęte porozumie niem wertykalnym w związku z prowadzoną dzia łalnością gospodarczą inną niż działalność dystry bucyjna; 1

4) klient nabywcy — przedsiębiorcę niebędącego stroną porozumienia wertykalnego kupującego to wary objęte porozumieniem wertykalnym od na bywcy będącego stroną tego porozumienia w celu ich odsprzedaży; 1

5) aktywna sprzedaż — aktywne działania sprzedaw cy podejmowane w celu zwiększenia sprzedaży lub pozyskania nowych klientów, polegające w szczególności na prowadzeniu działań reklamo wych lub promocyjnych, tworzeniu oddziałów lub organizowaniu centrów dystrybucji na określo nym terytorium.

§4. Wyłączeniu podlegają porozumienia wertykal ne, w szczególności zawierające zobowiązania wyłącz nego zakupu lub zobowiązania wyłącznej dostawy, lub tworzące systemy dystrybucji selektywnej lub sy stemy dystrybucji franchisingowej, jeżeli porozumie nia te spełniają warunki wyłączenia określone w roz porządzeniu.

§5. Wyłączeniu podlegają porozumienia wertykal ne zawierane między związkami przedsiębiorców a ich członkami oraz między związkami przedsiębiorców a ich dostawcami, jeżeli:

1) wszyscy członkowie związku są sprzedawcami de talicznymi towarów niebędących usługami oraz

2) obrót żadnego z członków związku, wraz z obro tem przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej, w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył równowartości 50 milionów euro.

§6. Wyłączeniu podlegają porozumienia wertykal ne o charakterze niewzajemnym zawierane między konkurentami, jeżeli:

1) dostawca jest wytwórcą i dystrybutorem towarów niebędących usługami, a nabywca jest dystrybu torem i nie jest konkurentem na szczeblu wytwór stwa lub

2) dostawca świadczy usługi na kilku szczeblach ob rotu, a nabywca dostarcza towary lub świadczy usługi na poziomie detalicznym i nie jest konku rentem na tym szczeblu obrotu, na którym naby wa usługi objęte porozumieniem wertykalnym.

§7.

1. Wyłączeniu podlegają porozumienia werty kalne zawierające postanowienia, które odnoszą się do przeniesienia na nabywcę lub korzystania przez niego z praw własności intelektualnej i przemysłowej lub know-how, jeżeli postanowienia te nie stanowią podstawowego przedmiotu takich porozumień i są bezpośrednio związane z używaniem, sprzedażą lub odsprzedażą towarów objętych porozumieniem przez nabywcę lub jego klientów.

2. Wyłączenie stosuje się, jeżeli w odniesieniu do towarów objętych porozumieniem wertykalnym po stanowienia, o których mowa w ust. 1, nie zawierają jednocześnie ograniczeń konkurencji mających ten sam cel co klauzule i porozumienia, które nie są wyłą czone na podstawie rozporządzenia.

§8.

1. Porozumienia wertykalne podlegają wyłą czeniu, jeżeli:

1) udział dostawcy i grupy kapitałowej, do której na leży dostawca, w rynku właściwym sprzedaży to warów objętych takim porozumieniem nie prze kracza 30%,

2) udział nabywcy i grupy kapitałowej, do której nale ży nabywca, w rynku właściwym zakupu towarów objętych takim porozumieniem nie przekracza 30% — z zastrzeżeniem § 9.

2. Jeżeli w ramach porozumienia wertykalnego wielostronnego przedsiębiorca nabywa towary objęte tym porozumieniem od przedsiębiorcy będącego stro ną tego porozumienia oraz sprzedaje te towary inne mu przedsiębiorcy będącemu również stroną tego po rozumienia, wyłączenie stosuje się, jeżeli jego udział w rynku zarówno jako nabywcy oraz jako dostawcy, nie przekracza 30%.

§9.

1. Jeżeli udział, o którym mowa w § 8:

1) nie przekracza 30%, ale po zawarciu porozumienia wertykalnego wzrasta powyżej tej wielkości, nie przekraczając jednak 35%, wyłączenie stosuje się również przez okres dwóch lat kalendarzowych na stępujących po upływie roku, w którym próg 30% został przekroczony po raz pierwszy;

2) nie przekracza 30%, ale po zawarciu porozumienia wertykalnego wzrasta powyżej 35%, wyłączenie stosuje się również przez okres roku kalendarzo wego następującego po upływie roku, w którym próg 35% został przekroczony po raz pierwszy.

2. Okres wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, nie może łącznie trwać dłużej niż dwa kolejne lata kalen darzowe po upływie roku, w którym próg 30% został przekroczony po raz pierwszy.

§10.

1. Udział, o którym mowa w § 8, w przypad ku:

1) dostawcy — oblicza się na podstawie wartości sprzedaży towarów objętych porozumieniem wer tykalnym, a także wartości sprzedaży innych towa rów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za ich substytuty; Dziennik Ustaw Nr 81 — 4964 — Poz. 4412) nabywcy — oblicza się na podstawie wartości za kupu towarów objętych porozumieniem wertykal nym, a także wartości zakupu innych towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za ich substytuty.

2. Jeżeli dane dotyczące wartości sprzedaży lub wartości zakupu nie są dostępne, udział w rynku obli cza się na podstawie innych wiarygodnych informacji rynkowych, w tym informacji o wielkości sprzedaży lub zakupu.

3. Udział w rynku oblicza się na podstawie danych dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego.

4. Przy obliczaniu udziału w rynku nie uwzględnia się sprzedaży dokonywanej między przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej.

5. Przy obliczaniu udziału w rynku dostawcy uwzględnia się towary sprzedane dystrybutorom bę dącym stronami porozumienia wertykalnego zawarte go z tym dostawcą w celu ich odsprzedaży. § 1

1. Wyłączeniu nie podlegają porozumienia wer tykalne, które bezpośrednio lub pośrednio, samodziel nie lub w powiązaniu z innymi okolicznościami zależ nymi od stron tych porozumień mają na celu ograni czenie:

1) prawa nabywcy do ustalania ceny sprzedaży przez narzucenie przez dostawcę minimalnych lub o określonej wysokości (sztywnych) cen sprzedaży towarów objętych porozumieniem wertykalnym;

2) terytorium lub kręgu klientów, na którym lub któ rym nabywca może sprzedawać towary objęte po rozumieniem wertykalnym, z wyjątkiem ograni czenia: a) dotyczącego lokalu lub terenu, na którym na bywca prowadzi działalność, b) aktywnej sprzedaży do określonego terytorium lub określonej grupy klientów zastrzeżonych dla dostawcy lub przydzielonych przez dostawcę innemu nabywcy, jeżeli ograniczenia te nie utrudniają klientom nabywcy sprzedaży towa rów objętych porozumieniem wertykalnym, c) sprzedaży ostatecznym użytkownikom przez dystrybutora hurtowego, d) dystrybutorom działającym w systemie dystry bucji selektywnej odsprzedaży towarów obję tych porozumieniem wertykalnym dystrybuto rom nienależącym do tego systemu, na teryto rium, na którym dostawca prowadzi działalność lub podjął działania świadczące o tym, że za mierza prowadzić działalność w tym systemie, e) prawa nabywcy do odsprzedaży komponentów objętych porozumieniem wertykalnym innym przedsiębiorcom, którzy używaliby ich do pro dukcji towarów, które ze względu na ich prze znaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty towarów sprzedawanych przez dostawcę;

3) dystrybutorom detalicznym działającym w syste mie dystrybucji selektywnej możliwości prowa dzenia sprzedaży użytkownikom ostatecznym, z wyjątkiem ograniczenia możliwości prowadzenia przez nich sprzedaży w lokalach niespełniających kryteriów określonych w porozumieniu wertykal nym będącym podstawą utworzenia systemu dys trybucji selektywnej;

4) wzajemnych dostaw między dystrybutorami dzia łającymi w systemie dystrybucji selektywnej, włą czając w to dystrybutorów działających na różnych szczeblach obrotu;

5) prawa dostawcy do sprzedaży komponentów ob jętych porozumieniem wertykalnym — jako części zamiennych — ostatecznym użytkownikom, zakła dom naprawczym lub innym usługodawcom, któ rym nabywca nie powierzył napraw lub serwiso wania towarów wyprodukowanych z użyciem tych komponentów. § 1

2. Klauzulami, których występowanie w poro zumieniu wertykalnym stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy, są klauzule, które bezpośrednio lub pośrednio zakazują:

1) konkurowania na czas określony dłuższy niż pięć lat lub na czas nieokreślony, chyba że nabywca sprzedaje towary objęte porozumieniem wertykal nym w lokalu lub na terenie, których właścicielem, wieczystym użytkownikiem, dzierżawcą lub na jemcą jest dostawca lub które dostawca wynajmu je lub dzierżawi od osób trzecich niezwiązanych z nabywcą, a okres trwania takiego zobowiązania nie przekracza okresu zajmowania przez nabywcę tego lokalu lub terenu; zakaz konkurowania, który jest w sposób milczący odnawiany po upływie pię ciu lat, jest uważany za zawarty na czas nieokreślo ny;

2) dystrybutorom działającym w systemie dystrybu cji selektywnej sprzedaży towarów tylko niektó rych konkurentów dostawcy;

3) nabywcom wytwarzania, zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży towarów po wygaśnięciu porozumie nia wertykalnego, chyba że obowiązywanie takich klauzul: a) dotyczy towarów, które ze względu na ich prze znaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty towarów objętych porozumieniem wertykal nym, oraz b) jest ograniczone do lokalu lub terenu, na któ rym nabywca prowadzi działalność w trakcie obowiązywania porozumienia wertykalnego, oraz c) jest niezbędne do ochrony know-how przekaza nego przez dostawcę nabywcy — a czas ich obowiązywania jest ograniczony do roku po wygaśnięciu porozumienia wertykalnego, z wyjątkiem możliwości nałożenia ograniczenia, które nie ma limitu czasowego na używanie i ujaw nianie know-how. Dziennik Ustaw Nr 81 — 4965 — Poz. 441

§ 1

3. Wyłączenia nie stosuje się do porozumień wertykalnych, jeżeli klauzul, o których mowa w § 12 i których występowanie w porozumieniu stanowi na ruszenie art. 6 ust. 1 ustawy, nie można oddzielić od porozumienia wertykalnego jako całości. § 1

4. Do porozumień wertykalnych podlegających wyłączeniu na podstawie rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłącze nia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 230, poz. 169

1) niespełniających warunków wyłączenia określonych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu dostoso wania tych porozumień do przepisów niniejszego roz porządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2011 r. § 1

5. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 maja 2023 r. § 1

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-04-18
Data wydania: 2011-03-30
Data wejścia w życie: 2011-06-01
Data obowiązywania: 2011-06-01
Uwagi: obowiązuje do dnia 31 maja 2023 r.
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 81 poz. 441