Dz.U. 2011 nr 86 poz. 477

Dziennik Ustaw Nr 86 — 5309 — Poz. 477

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 14

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wy dobywczych decydujące o zaliczeniu obiektu unie szkodliwiania odpadów wydobywczych do katego rii A, zwanego dalej „obiektem kategorii A”.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) stateczność obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych — zdolność obiektu do zatrzymy wania odpadów wewnątrz obiektu w sposób zgod ny z jego projektem;

2) niewłaściwa eksploatacja obiektu unieszkodliwia nia odpadów wydobywczych — eksploatacja obiektu, która może prowadzić do poważnego wy padku, w tym nieprawidłowe funkcjonowanie środków mających na celu ochronę środowiska oraz wadliwe bądź niewystarczające założenia pro jektowe, zwłaszcza w zakresie odnoszącym się do właściwości i wielkości obiektu.

§3.

1. Określa się następujące szczegółowe kryte ria klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decydujące o zaliczeniu do obiektów kategorii A:

1) przewidywane w perspektywie krótkoterminowej lub długoterminowej skutki awarii w wyniku utra ty stateczności obiektu unieszkodliwiania odpa dów wydobywczych, obejmującej wszelkie możli we awarie mechanizmów związanych z konstruk cją danego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, lub w wyniku niewłaściwej eks ploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wy dobywczych, mogą prowadzić do: a) znacznego ryzyka utraty życia, b) poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, c) poważnego zagrożenia dla środowiska;

2) w składowanych odpadach wydobywczych są za warte odpady niebezpieczne;

3) w składowanych odpadach wydobywczych zawar te są substancje lub mieszaniny niebezpieczne.

2. Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw czych klasyfikuje się jako obiekt kategorii A, jeżeli jest spełnione co najmniej jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 1.

§4.

1. Oceny kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, dokonuje się na podstawie przewidywa nych skutków awarii w wyniku utraty stateczności obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub niewłaściwej eksploatacji obiektu unieszkodliwia nia odpadów wydobywczych.

2. W ocenie zagrożenia, jakie może stanowić obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, uwzględ nia się cały okres eksploatacji obiektu oraz okres po jego zamknięciu.

3. Ryzyka utraty życia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a, nie uznaje się za znaczne, jeżeli osoby inne niż pracownicy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, których to ryzyko może dotyczyć, nie przebywają stale lub przez dłuższe okresy na terenach potencjalnie zagrożonych.

4. Zagrożenia dla zdrowia ludzi, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit b, nie uznaje się za poważne, jeże li osoby inne niż pracownicy obiektu unieszkodliwia nia odpadów wydobywczych, których to zagrożenie może dotyczyć, nie przebywają stale lub przez dłuższe okresy na terenach potencjalnie zagrożonych; urazy prowadzące do niepełnosprawności lub dłuższych okresów złego stanu zdrowia uznaje się za poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

5. Zagrożenia dla środowiska, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, nie uznaje się za poważne, jeże li:

1) intensywność potencjalnego natężenia źródła za nieczyszczeń znacząco się zmniejsza w krótkim okresie;

2) awaria nie prowadzi do trwałych bądź długotrwa łych szkód w środowisku;

3) środowisko dotknięte awarią może zostać odtwo rzone w drodze podjęcia niewielkich wysiłków w zakresie oczyszczania i przywrócenia do stanu poprzedniego.

6. Ocena skutków utraty stateczności w wyniku awarii obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw czych obejmuje analizę bezpośredniego oddziaływa nia jakichkolwiek materiałów przemieszczanych lub przemieszczających się z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz krótkotrwałe i długo trwałe efekty tego oddziaływania. 477 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Dziennik Ustaw Nr 86 — 5310 — Poz. 4777. Ocena emisji zanieczyszczeń powstałych w wy niku niewłaściwej eksploatacji obiektu unieszkodliwia nia odpadów wydobywczych obejmuje:

1) efekty krótkotrwałych i długotrwałych emisji za nieczyszczeń;

2) okres eksploatacji obiektu unieszkodliwiania od padów wydobywczych oraz okres po zamknięciu obiektu;

3) wskazanie wystąpienia możliwych zagrożeń, jakie stanowią obiekty, w których znajdują się odpady wydobywcze mogące podlegać przemianom che micznym (odpady reaktywne), niezależnie od kla syfikacji odpadów jako niebezpieczne bądź inne niż niebezpieczne.

8. Ustalając ryzyko utraty życia, zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zagrożenie dla środowiska, uwzględ nia się szczegółowy zakres możliwego oddziaływania pomiędzy źródłem emisji zanieczyszczeń, drogą ich migracji a odbiorcą; w przypadku braku drogi migracji między źródłem emisji zanieczyszczeń a odbiorcą, obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie klasyfikuje się jako obiekt kategorii A.

§5.

1. W przypadku osuwisk na hałdach ryzyko utraty życia lub zagrożenie dla zdrowia ludzi występu je, jeżeli w granicach zasięgu przemieszczających się mas odpadów przebywają pracownicy lub inne oso by.

2. Podczas ustalania ryzyka utraty życia oraz za grożenia dla zdrowia ludzi, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się co najmniej:

1) wielkość i właściwości obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym jego projekt;

2) ilość i jakość, w tym właściwości fizykochemiczne, odpadów składowanych w obiekcie unieszkodli wiania odpadów wydobywczych;

3) kąt nachylenia skarpy hałdy;

4) możliwość nagromadzenia się wewnętrznych wód gruntowych w hałdzie;

5) stabilność podłoża;

6) topografię;

7) odległość od cieków wodnych;

8) odległość od obiektów budowlanych;

9) występowanie wyrobisk górniczych;

10) pozostałe czynniki charakterystyczne dla danej lokalizacji, które mogą w znaczny sposób przyczy niać się do zwiększenia zagrożenia, jakie stanowi obiekt unieszkodliwiania odpadów.

§6.

1. W przypadku utraty stateczności tam w sta wach osadowych ryzyko utraty życia występuje w przypadku, gdy poziom wypływającej wody lub szlamu wynosi co najmniej 0,7 m ponad poziomem podłoża, lub w przypadku, gdy prędkość wypływają cej wody lub szlamu przekracza 0,5 m/s.

2. Podczas ustalania ryzyka utraty życia oraz za grożenia dla zdrowia ludzi uwzględnia się co naj mniej:

1) wielkość i właściwości obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym jego projekt;

2) ilość i jakość, w tym właściwości fizykochemiczne, odpadów składowanych w obiekcie unieszkodli wiania odpadów wydobywczych;

3) topografię miejsca lokalizacji obiektu unieszkodli wiania odpadów wydobywczych, w tym elementy tamujące;

4) czas dotarcia potencjalnej fali powodziowej do ob szarów, na których znajdują się ludzie;

5) prędkość rozprzestrzeniania się fali powodziowej;

6) przewidywany poziom wody lub szlamu;

7) tempo wzrastania poziomu wody lub szlamu;

8) czynniki istotne dla danej lokalizacji.

§7.

1. Klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpa dów wydobywczych, na podstawie kryterium, o któ rym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dokonuje się, jeżeli sto sunek suchej masy całości odpadów niebezpiecznych, w przypadku których oczekuje się, że będą występo wać w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydo bywczych pod koniec planowanego okresu eksploata cji — do odpadów, w przypadku których oczekuje się, że będą występować w obiekcie unieszkodliwiania od padów wydobywczych pod koniec planowanego okre su eksploatacji, przekracza wartość progową 5%.

2. Obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw czych można nie klasyfikować jako obiektu katego rii A, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) wartość progowa, o której mowa w ust. 1, nie prze kracza 50%;

2) z oceny ryzyka przeprowadzonej dla danej lokali zacji w ramach klasyfikacji na podstawie oceny przewidywanych skutków awarii w wyniku utraty stateczności obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub niewłaściwej eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw czych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu odpadów niebezpiecznych, wynika, że obiekt nie powinien zostać klasyfikowany jako obiekt katego rii A na podstawie zawartości odpadów niebez piecznych.

§8.

1. Klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpa dów wydobywczych, na podstawie kryterium określo nego w § 3 ust. 1 pkt 3, dokonuje się, jeżeli:

1) faza wodna została uznana za substancję lub mie szaninę niebezpieczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 32

2) na podstawie oszacowania maksymal nych rocznych stężeń (C max); Dziennik Ustaw Nr 86 — 5311 — Poz. 4772) faza wodna została uznana za substancję lub mie szaninę niebezpieczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach na podstawie oszacowania maksymalnych rocznych stężeń (C max) lub na podstawie bezpośredniej analizy chemicznej cieczy i ciał stałych znajdujących się w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobyw czych;

3) odcieki po zakończeniu wymywania, podczas za mykania obiektu, zostały uznane za mieszaninę niebezpieczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicz nych i ich mieszaninach na podstawie badań pro wadzonych w celu wyodrębnienia substancji nie bezpiecznych w oparciu o wykaz zastosowanych ługów i stężeń resztkowych tych ługów w odcie ku.

2. Projektowane stawy osadowe klasyfikuje się jako obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobyw czych kategorii A na podstawie kryterium określonego w ust. 1 pkt 1, zgodnie z metodyką klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jako obiektu kategorii A dla stawów osadowych.

3. Metodyka klasyfikacji obiektu, o której mowa w ust. 2, jest określona w załączniku do rozporządze nia.

4. Eksploatowane stawy osadowe klasyfikuje się jako obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobyw czych kategorii A na podstawie kryterium określonego w ust. 1 pkt 2.

5. Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobyw czych, w których jest prowadzone wymywanie hałd (metale uzyskiwane są z hałd rudy za pomocą perkola cyjnych roztworów do wymywania), klasyfikuje się ja ko obiekt kategorii A na podstawie kryterium określo nego w ust. 1 pkt 3.

§9. Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydo bywczych, które zawierają odpady obojętne lub nieza nieczyszczoną glebę, są klasyfikowane na podstawie § 2—6.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: A. Kraszewski Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 477) METODYKA KLASYFIKACJI OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH JAKO OBIEKTU KATEGORII A DLA STAWÓW OSADOWYCH Klasyfikacja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jako obiektu kategorii A dla stawów osadowych obejmuje następujące działania:

1) przeprowadzenie spisu substancji i mieszanin, za stosowanych w procesie przeróbki, a następnie odprowadzonych wraz ze szlamem do stawu osa dowego;

2) oszacowanie rocznych ilości każdej substancji i mieszaniny, zastosowanych w procesie przeróbki dla każdego roku planowanej eksploatacji obiek tu;

3) ustalenie w przypadku każdej substancji i miesza niny, czy stanowią substancję niebezpieczną bądź mieszaninę niebezpieczną;

4) obliczenie dla każdego roku planowanej eksploa tacji rocznego przyrostu magazynowanej wody (ΔQi) w stawie osadowym w warunkach stanu ustalonego, zgodnie z wzorem określonym w pkt 5;

5) średni roczny przyrost magazynowanej wody w stawie osadowym ΔQ oblicza się zgodnie z wzo rem: ΔQi = (ΔMi/D) x P gdzie: ΔQi — roczny przyrost magazynowanej wody w stawie osadowym (m3/rok) w roku „i”, ΔMi — roczna masa odpadów przeróbczych od prowadzonych do stawu osadowego (ton masy suchej/rok) w roku „i”, D — średnia gęstość suchego ładunku maso wego składowanych odpadów przerób czych (ton/m3), P — średnia porowatość osadowych odpadów przeróbczych (m3/m

3) definiowana jako stosunek objętości porów do całkowitej objętości osadowych odpadów przerób czych. Jeśli dokładne dane nie są dostępne, należy stoso wać następujące wartości domyślne: 1,4 ton/m3 — w odniesieniu do gęstości suchego ładunku masowego oraz 0,5 m3/m3 — w odniesieniu do po rowatości;

6) oszacowanie dla każdej substancji i mieszaniny niebezpiecznej zidentyfikowanego zgodnie z pkt 3 maksymalnego rocznego stężenia (C max) w fazie wodnej stanowiącego maksimum wartości Si/ΔQi, gdzie Si jest roczną masą każdej substancji i mie szaniny określonych w pkt 3, odprowadzonych do stawu osadowego w roku „i”.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-04-22
Data wydania: 2011-04-05
Data wejścia w życie: 2011-05-07
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 86 poz. 477