Dz.U. 2011 nr 88 poz. 501

Dziennik Ustaw Nr 88 — 5375 — Poz. 501 Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerw ca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 101

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zakres i sposób reali zowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwali fikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpij skich i paraolimpijskich, w tym zakres badań lekar skich oraz częstotliwość ich przeprowadzania.

§2. Opieka medyczna nad zawodnikami zakwalifi kowanymi do kadry narodowej w sportach olimpij skich i paraolimpijskich obejmuje odpowiednie świad czenia zdrowotne w zakresie:

1) wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,

2) profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochron nych,

3) leczenia, rehabilitacji oraz działań koordynujących procesy leczenia i rehabilitacji — realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

§3.

1. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się po zakwalifikowaniu zawodnika do kadry narodo wej w sportach olimpijskich albo paraolimpijskich.

2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w okresie realizacji przez zawodnika programu przy gotowań olimpijskich albo paraolimpijskich lub pro gramu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy opracowanych przez właściwy polski związek sporto wy lub Polski Komitet Paraolimpijski.

3. Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają za wodnicy, jeżeli:

1) doznany uraz lub przebyty proces chorobowy uniemożliwił im uczestniczenie w zajęciach spor towych albo zawodach sportowych przez okres dłuższy niż 14 dni lub

2) utracili przytomność, doznali urazu głowy lub prze grali walkę przez nokaut.

§4.

1. Wstępne i okresowe badania lekarskie obej mują ogólne badania lekarskie oraz, w zależności od rodzaju uprawianego sportu lub rodzaju niepełno sprawności, konsultacje i badania specjalistyczne.

2. Konsultacje i badania specjalistyczne obejmują:

1) pomiary antropometryczne;

2) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu;

3) badanie odczynu opadania krwinek czerwonych;

4) badanie morfologii krwi obwodowej z wzorem od setkowym;

5) badanie stężenia glukozy w surowicy krwi;

6) badanie elektrokardiograficzne;

7) konsultację internistyczną;

8) konsultację ortopedyczną;

9) konsultację stomatologiczną;

10) konsultację laryngologiczną; 1

1) konsultację okulistyczną; 1

2) badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena; 1

3) badanie elektroencefalograficzne; 1

4) konsultację neurologiczną; 1

5) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłu pa; 1

6) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgo słupa; 1

7) badanie serologiczne w celu wykluczenia zakaże nia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznacze nie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

3. Lekarz badający zawodnika może zlecić wykona nie innych badań, wynikających z konieczności oceny jego stanu zdrowia.

§5.

1. Konsultacje i badania specjalistyczne, o któ rych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1—5, 7—9 i 12, przeprowa dza się co 6 miesięcy.

2. Konsultacje i badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6, 10, 11, 14, 16 i 17, przeprowa dza się co 12 miesięcy.

3. Badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 13 i 15, przeprowadza się co 24 miesiące.

§6. Konsultację i badania specjalistyczne, o któ rych mowa w § 4 ust. 2 pkt 13, 14 i 17, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycz nych zajęciach sportowych zawodników uprawiają cych taekwondo i boks.

§7. Badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 15 i 17, przeprowadza się przed dopuszcze niem do udziału w specjalistycznych zajęciach sporto wych zawodników uprawiających zapasy oraz judo. 501 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). Dziennik Ustaw Nr 88 — 5376 — Poz. 501

§8. Badanie specjalistyczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających podnoszenie ciężarów.

§9. Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowotnej obejmują:

1) identyfikację czynników ryzyka oraz zagrożeń zdro wotnych w związku z uprawianiem określonego sportu;

2) okresową ocenę stanu zdrowia;

3) kwalifikację i wykonanie szczepień ochronnych przeciwko WZW typu B oraz grypie.

§10. Świadczenia zdrowotne lecznicze obejmują:

1) porady specjalistyczne w zakresie: a) alergologia, b) chirurgia ogólna, c) chirurgia urazowo -ortopedyczna, d) choroby metaboliczne, e) choroby wewnętrzne, f) kardiologia, g) neurochirurgia, h) neurologia, i) okulistyka, j) otolaryngologia, k) ortopedia, l) pulmonologia, m) stomatologia, n) inne, wynikające z oceny stanu zdrowia zawod nika;

2) badania diagnostyczne: a) diagnostyki obrazowej, b) laboratoryjne, c) wydolnościowe;

3) procedury zabiegowe ambulatoryjne. § 1

1. Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilita cji obejmują:

1) lekarską ambulatoryjną poradę rehabilitacyjną;

2) fizjoterapię ambulatoryjną, realizowaną przez: a) wizytę fizjoterapeutyczną, b) zabieg fizjoterapeutyczny. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Zdrowia: E. Kopacz

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifiko wanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu (Dz. U. Nr 83, poz. 57

7) oraz rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 56), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-04-28
Data wydania: 2011-04-14
Data wejścia w życie: 2011-05-13
Data obowiązywania: 2011-05-13
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 88 poz. 501