Dz.U. 2011 nr 89 poz. 513

Dziennik Ustaw Nr 89 — 5417 — Poz. 513

Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa wykaz przejść gra nicznych, przez które mogą być wwożone na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego te rytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promie niotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącz nik do rozporządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały ją drowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawiera jące takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalo ne paliwo jądrowe (Dz. U. Nr 164, poz. 1158).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller 513 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2011 r. (poz. 513) WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, PRZEZ KTÓRE MOGĄ BYĆ WWOŻONE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I WYWOŻONE Z TEGO TERYTORIUM MATERIAŁY JĄDROWE, ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZE, URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE TAKIE ŹRÓDŁA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE I WYPALONE PALIWO JĄDROWE

1. Na granicy państwowej z Federacją Rosyj ską:

1) Bezledy (drogowe);

2) Braniewo (kolejowe);

3) Grzechotki (drogowe);

4) Gronowo (drogowe).

2. Na granicy państwowej z Republiką Biało rusi:

1) Bobrowniki (drogowe);

2) Kukuryki (drogowe);

3) Kuźnica (drogowe);

4) Terespol (kolejowe).

3. Na granicy państwowej z Ukrainą:

1) Dorohusk (drogowe);

2) Dorohusk (kolejowe);

3) Korczowa (drogowe);

4) Medyka (drogowe);

5) Przemyśl (kolejowe).

4. Morskie przejścia graniczne:

1) Gdańsk-Port;

2) Gdynia;

3) Szczecin;

4) Świnoujście.

5. Lotnicze przejścia graniczne:

1) Gdańsk-Rębiechowo;

2) Katowice-Pyrzowice;

3) Kielce-Masłów;

4) Kraków-Balice;

5) Poznań-Ławica;

6) Warszawa-Okęcie;

7) Wrocław-Strachowice.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-04-29
Data wydania: 2011-04-13
Data wejścia w życie: 2011-05-14
Data obowiązywania: 2011-05-14
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 89 poz. 513