Dz.U. 2011 nr 9 poz. 47

Dziennik Ustaw Nr 9 — 612 — Poz. 47

47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytuso wych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficz nych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 1

1) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wymagania dla napo jów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, innymi niż „Polska Wódka/Polish Vodka”, które są objęte ochroną na podstawie rozporządzenia Parla mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezen tacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficz nych napojów spirytusowych oraz uchylającego roz porządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16).

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) macerat — roztwór wodno-alkoholowy uzyskany przez ekstrakcję surowców roślinnych alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego, stanowiący półprodukt do sporządzania napojów spirytuso wych;

2) mors — sok surowy z owoców lub rozcieńczony sok z owoców uprzednio zagęszczony i utrwalony alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego o za wartości alkoholu nie mniejszej niż 16 % objętości i nie większej niż 20 % objętości, stanowiący pół produkt do wyrobu napojów spirytusowych.

§3. Napój spirytusowy „Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z tra wy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatized with an extract of bison grass” to wódka smakowa:

1) produkowana z polskich surowców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w regionie Ni ziny Północnopodlaskiej;

2) uzyskana z alkoholu etylowego pochodzenia rolni czego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 96,5 % objętości, z którego jest sporządzana wód ka, następnie poddawana aromatyzacji macera tem trawy żubrowej (Hierochloe odorata i Hiero chloe australis) rosnącej na terenie Niziny Północ nopodlaskiej;

3) o zawartości: a) kumaryny nie mniejszej niż 7 mg/l, b) cukru nie większej niż 4,5 grama na litr w przeli czeniu na cukier inwertowany.

§4. Napój spirytusowy „Polish Cherry” to likier:

1) wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z morsu oraz maceratu z wiśni uprawia nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością niewielkiego dodatku morsów lub maceratów z innych owoców jagodowych upra wianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz naturalnego olejku migdałowego;

2) o zawartości: a) alkoholu nie mniejszej niż 24 % objętości, b) ekstraktu nie mniejszej niż 180 gramów w litrze napoju;

3) o charakterystycznych cechach organoleptycz nych, w szczególności barwie i smaku, pochodzą cych od owoców wiśni sokowych uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5. Dopuszcza się wprowadzanie do obrotu lub obrót napojami spirytusowymi z oznaczeniami geo graficznymi „Wódka ziołowa z Niziny Północnopodla skiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/ Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aro matized with an extract of bison grass” i „Polish Cher ry” wyprodukowanymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych na pojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi od noszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 21, poz. 129), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach trady cyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1368).

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-02-12
Data wydania: 2010-12-23
Data wejścia w życie: 2011-01-27
Data obowiązywania: 2011-01-27
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 9 poz. 47