Dz.U. 2011 nr 9 poz. 48

Dziennik Ustaw Nr 9 — 613 — Poz. 48

48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określe nia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji admini stracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 193, poz. 1425 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 69

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) zwolnienie przedsiębiorstwa sektora spożyw czego z obowiązku, o którym mowa w załącz niku III w: a) sekcji I w rozdziale II w ust. 6, b) sekcji II w rozdziale II w ust. 6 w lit. b;”;

2) w § 5 uchyla się pkt 1;

3) uchyla się § 6;

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 3, 4, 9 i 10, § 2 pkt 1 i 4—7, § 3, § 5 pkt 3—5, a także § 7—10, wydaje się z urzę du.”;

5) w § 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 5—8 i 11—22, § 2 pkt 1a—3, § 4, § 4a oraz § 5 pkt 2 i 6, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa sektora spożyw czego.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Składany do powiatowego lekarza wetery narii właściwego ze względu na miejsce po łożenia zakładu wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnios kodawcy;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny za kładu lub — jeżeli przedsiębiorstwo sekto ra spożywczego nie posiada tego numeru — zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu prze pisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol nych oraz ewidencji wniosków o przyzna nie płatności zawierające numer identyfi kacyjny albo jeden z dokumentów, o któ rych mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1—3 i 5—7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o pro duktach pochodzenia zwierzęcego.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Do wniosku o wydanie decyzji administra cyjnej, o której mowa w § 1 pkt 6, dołącza się kopię umowy zawartej między przedsię biorstwem sektora spożywczego a podmio tem świadczącym usługi w zakresie czysz czenia, mycia i dezynfekcji środków trans portu zwierząt przeznaczonych do uboju, która określa zakres i miejsce wykonywania tych czynności oraz z której wynika, że miej sca i urządzenia przeznaczone do czyszcze nia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju są przy stosowane do wykonywania tego typu czynności.”.

§2. Do postępowań w sprawach zwolnienia przed siębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o któ rym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. usta nawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), wszczętych i niezakończonych decyzją osta teczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo rządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2011-01-12
Data wydania: 2010-12-28
Data wejścia w życie: 2011-01-27
Data obowiązywania: 2011-01-27
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2012 r. poz. 1367
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 9 poz. 48