Dz.U. 2011 nr 90 poz. 517

Dziennik Ustaw Nr 90 — 5424 — Poz. 517

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme rytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 39

8) zarządza się, co następuje:

§1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowa niu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”, powinny być zabezpieczone co najmniej w jeden z na stępujących sposobów:

1) ustanowienie zastawu rejestrowego lub hipoteki na nieruchomości, pod warunkiem że fundusz bę dzie miał pierwszeństwo zaspokajania swoich roszczeń z zastawu rejestrowego lub hipoteki przed innymi wierzycielami;

2) udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręcze nia przez bank krajowy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)), po siadający kapitał własny w wysokości nie niższej niż równowartość 50 000 000 euro w walucie pol skiej;

3) udzielenie gwarancji lub poręczenia przez Skarb Państwa;

4) udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez bank zagraniczny, instytucję kredytową lub międzynarodową instytucję finansową, mające siedzibę w państwach będących członkami OECD, posiadające kapitał własny w wysokości nie niż szej niż równowartość 50 000 000 euro;

5) udzielenie gwarancji lub poręczenia przez jednost ki samorządu terytorialnego;

6) udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez podmiot posiadający ocenę na poziomie inwestycyjnym, nadaną przez wyspecjalizowaną agencję ratingową, uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym;

7) posiadanie przez emisję oceny, o której mowa w pkt 6.

§2.

1. W przypadku lokat aktywów funduszu w ak cje, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 4—6 i 13c usta wy, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 10% jednej emisji, a gdy udział papierów wartościo wych spółki w aktywach funduszu nie przekracza 1%, lokaty funduszu mogą stanowić nie więcej niż 20% jednej emisji akcji spółki. Suma aktywów fundu szu ulokowanych w emisjach akcji spółek, w których lokaty funduszu stanowią więcej niż 10% jednej emisji akcji, nie może stanowić więcej niż 5% wartości akty wów tego funduszu. W przypadku lokat aktywów fun duszu w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy, lokaty funduszu nie mogą stano wić więcej niż 35% jednej emisji.

2. Jeżeli pomiędzy papierami wartościowymi róż nych emisji, ale tego samego emitenta, nie występują żadne różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się łącznie do tych wszystkich emisji.

3. Łączna wartość lokat aktywów funduszu uloko wanych w listach zastawnych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów, będących pod miotami związanymi, nie może przekroczyć 10% war tości tych aktywów.

4. Koszty zakupu akcji nowej emisji, do których uprawniają prawa poboru, są uwzględniane przy sto sowaniu ograniczeń lokat aktywów funduszu w kate goriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 4—6 ustawy.

§3. Lokaty aktywów funduszu w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 13c usta wy, mogą stanowić łącznie nie więcej niż 20% warto ści aktywów tego funduszu.

§4.

1. Łączna wartość lokat aktywów funduszu ulokowanych w niepublicznych certyfikatach inwe stycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte może stanowić łącznie nie więcej niż 5% wartości aktywów funduszu, przy czym nie więcej niż 1% wartości aktywów funduszu może być uloko wane w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388. Dziennik Ustaw Nr 90 — 5425 — Poz. 5172. Fundusz nie może nabywać niepublicznych cer tyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, którego statut stanowi, że certyfikat inwestycyjny może być wydany uczestniko wi funduszu, który nie opłacił w całości jego ceny emi syjnej.

§5.

1. Aktywa funduszu nie mogą być lokowane w banku, który jest:

1) akcjonariuszem towarzystwa zarządzającego fun duszem;

2) podmiotem związanym w stosunku do towarzy stwa;

3) podmiotem związanym w stosunku do akcjonariu szy towarzystwa.

2. Fundusz nie może zawierać z podmiotami, o któ rych mowa w ust. 1, umów lub dokonywać innych czynności prawnych związanych z lokowaniem akty wów funduszu.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy lokat w depozytach bankowych o terminie za padalności nie dłuższym niż 14 dni, o łącznej wartości nie większej niż 2% wartości aktywów funduszu.

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie doty czy świadczenia usług w ramach działalności makler skiej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384).

5. Fundusz nie może nabywać jednostek uczestnic twa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, lub certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego akcjo nariuszami są akcjonariusze powszechnego towarzy stwa zarządzającego funduszem lub podmioty z nimi związane.

6. Fundusz nie może nabywać tytułów uczestnic twa emitowanych przez instytucję wspólnego inwe stowania mającą siedzibę w państwach będących członkami OECD lub innych państwach, określonych w ogólnym zezwoleniu przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, jeżeli akcjonariuszami (udziałowcami) tej instytucji są akcjonariusze po wszechnego towarzystwa zarządzającego funduszem lub jednostki dominujące w stosunku do tych akcjona riuszy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

§6. Aktywa funduszu nie mogą być lokowane w instrumenty finansowe, których wartość w istotnym stopniu zależy od wartości instrumentów finansowych objętych zakazem nabywania przez fundusz.

§7. W celu obliczenia maksymalnej części akty wów funduszu w poszczególnych kategoriach lokat, dla celów ustalenia zgodności z obowiązującymi ogra niczeniami, do wartości dłużnych papierów wartoś ciowych zalicza się wartość naliczonych odsetek na dzień wyceny.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.2) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego fundu szu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszcze gólnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fun dusze emerytalne (Dz. U. Nr 32, poz. 276 i Nr 175, poz. 1814 oraz z 2006 r. Nr 13, poz. 91), które traci moc z dniem wej ścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wej ściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-04-29
Data wydania: 2011-04-26
Data wejścia w życie: 2011-05-01
Data obowiązywania: 2011-05-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 90 poz. 517