Dz.U. 2011 nr 92 poz. 537

Dziennik Ustaw Nr 92 — 5513 — Poz. 537

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Główne mu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. Nr 139, poz. 93

9) w załączniku w § 3 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) Departament Nadzoru nad Środkami Zastęp czymi;”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 21, poz. 105, Nr 81, poz. 529, Nr 130, poz. 871, Nr 182, poz. 1228 i Nr 213, poz. 1396 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-06
Data wydania: 2011-04-22
Data wejścia w życie: 2011-05-21
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 92 poz. 537