Dz.U. 2011 nr 93 poz. 540

Dziennik Ustaw Nr 93 — 5524 — Poz. 540

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 wrześ nia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 i Nr 53, poz. 27

3) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Organy administracji rządowej i samorządo wej oraz państwowe i samorządowe jednostki organi zacyjne, zwane dalej „jednostkami współdziałający mi”, współdziałają z organami kontroli skarbowej oraz inspektorami i pracownikami w granicach swoich ustawowych kompetencji.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, pole ga na:

1) niezwłocznym udostępnianiu informacji groma dzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewi dencjach i rejestrach, w tym informacji zapisanych w formie elektronicznej;

2) koordynacji działań w sprawach związanych z za kresem kontroli skarbowej;

3) udzielaniu pomocy technicznej w zakresie udo stępniania pomieszczeń biurowych i składowych, środków łączności, środków transportu oraz sprzę tu biurowego i informatycznego, w związku z wy konywaniem zadań określonych w ustawie, któ rych wykonanie nie jest możliwe bez udzielenia tej pomocy przez jednostki współdziałające.

3. Sądy oraz państwowe osoby prawne w grani cach swoich ustawowych kompetencji współdziałają z organami kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

§2.

1. Udostępnienie informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, może polegać na:

1) umożliwieniu wglądu do dokumentów, w siedzi bie jednostki współdziałającej, sądu lub państwo wej osoby prawnej, w tym w celu sporządzania notatek, kopii lub fotokopii;

2) umożliwieniu zapisu kopii dokumentów na infor matycznych nośnikach danych;

3) przekazywaniu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Inspektor lub pracownik kontroli skarbowej, któ remu udostępniono informacje, w sposób o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może zażądać uwierzytelnienia kopii dokumentów.

§3.

1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, następuje na pisemny wnio sek organu kontroli skarbowej.

2. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, następuje na pisemny wniosek organu kontroli skarbowej, inspektora lub pracownika kontroli skarbo wej.

3. Wniosek zawiera:

1) określenie występującego z wnioskiem organu kontroli skarbowej, inspektora lub pracownika kontroli skarbowej;

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

3) podstawę prawną;

4) zakres żądanych informacji i sposób ich udostęp nienia, w przypadku czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3;

5) zakres przedmiotowy działań przewidzianych do koordynacji, w przypadku czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;

6) termin i miejsce czynności, zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności, warunki ich realizacji oraz imiona i nazwiska osób w nich uczestniczą cych, w przypadku czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3;

7) imienną pieczęć i podpis występującego z wnios kiem organu kontroli skarbowej albo inspektora lub pracownika kontroli skarbowej.

§4.

1. W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy zachodzi groźba spowodowania szkody znacznej wartości w majątku Skarbu Państwa lub potrzeba zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, organ kontroli skarbowej, inspektor lub pracownik kontroli skarbowej może zażądać, bez zachowania for my pisemnej, niezwłocznego podjęcia czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio organ kontroli skarbowej, inspektor albo pracownik kontroli skarbowej niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej, wskazując w szczególności zakres podjętych czynności oraz uzasadnienie konieczności niezwłoczne go ich podjęcia przez jednostkę współdziałającą.

§5.

1. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes jednostki współ działającej albo osób trzecich, jednostka ta, po wyko naniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, sporządza protokół.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien określać termin i miejsce dokonania czynności, ich za kres podmiotowy i przedmiotowy, warunki ich realiza cji oraz imiona i nazwiska oraz podpisy osób w nich 540 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi Dziennik Ustaw Nr 93 — 5525 — Poz. 540

uczestniczących, a w razie braku podpisu, adnotację o przyczynie jego braku. Protokół zatwierdza kierow nik jednostki współdziałającej. Jeden egzemplarz pro tokołu otrzymuje odpowiednio organ kontroli skarbo wej, inspektor albo pracownik, a drugi — jednostka współdziałająca.

§6.

1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1, nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań jednostek współdziałających, sądów i państwowych osób prawnych, wynikających z odrębnych przepi sów.

2. Jeżeli jednostka współdziałająca, sąd lub pań stwowa osoba prawna nie może wykonać czynności w zakresie współdziałania, niezwłocznie zawiadamia odpowiednio organ kontroli skarbowej, inspektora albo pracownika o przyczynach niepodjęcia tych czyn ności.

§7. Jeżeli jednostka współdziałająca, sąd lub pań stwowa osoba prawna nie może udostępnić informa cji w formie, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, nie zwłocznie zawiadamia odpowiednio Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej o przyczynach nieudostępnienia informacji oraz wskazuje przewidywany termin, w któ rym udostępnienie informacji będzie możliwe.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbo wej oraz inspektorów i pracowników z organami admini stracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowy mi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi (Dz. U. Nr 96, poz. 844), które na podsta wie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 85

8) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-09
Data wydania: 2011-04-19
Data wejścia w życie: 2011-05-24
Data obowiązywania: 2011-05-24
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 93 poz. 540