Dz.U. 2011 nr 93 poz. 546

Dziennik Ustaw Nr 93 — 5552 — Poz. 546

546 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lute go 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zakres i warunki ko rzystania z elektronicznej platformy usług administra cji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, w tym:

1) zakładanie konta na ePUAP;

2) sposób prowadzenia katalogu usług na ePUAP;

3) warunki wymiany informacji między ePUAP a in nymi systemami teleinformatycznymi.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) administrator podmiotu — użytkownika zareje strowanego zarządzającego zasobami ePUAP po siadanymi przez podmiot;

2) certyfikat — certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek tronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3));

3) identyfikator podmiotu — unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących podmiot;

4) identyfikator użytkownika — unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących użytkownika zarejestrowanego;

5) katalog usług — rejestr zawierający informacje o usługach podmiotów publicznych;

6) konto — profil podmiotu albo użytkownika wraz z zasobami ePUAP przyporządkowanymi do tego podmiotu albo użytkownika;

7) kwalifikowany certyfikat — kwalifikowany certyfi kat w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

8) minister — ministra właściwego do spraw infor matyzacji;

9) niezaprzeczalność — brak możliwości zanegowa nia swego uczestnictwa w całości lub w części wy miany danych przez jeden z podmiotów uczestni czących w tej wymianie;

10) rozliczalność działań — funkcję ePUAP umożliwia jącą przypisanie w sposób jednoznaczny działania użytkownika lub podmiotu tylko temu użytkowni kowi lub podmiotowi; 1

1) oznaczanie czasem — funkcję ePUAP umożliwiają cą dołączanie do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi pod pisem lub poświadczeniem elektronicznym ozna czenia czasu w chwili wykonania takiego dołącze nia oraz poświadczenia elektronicznego tak po wstałych danych przez ePUAP; 1

2) podmiot — osobę prawną, jednostkę organizacyj ną nieposiadającą osobowości prawnej albo pod miot publiczny; 1

3) profil podmiotu — dane opisujące podmiot; 1

4) profil użytkownika — dane opisujące użytkowni ka; 1

5) usługa — działanie podmiotu publicznego polega jące na wykorzystaniu przez ten podmiot ePUAP do realizacji swoich ustawowych obowiązków; 1

6) usługodawca — podmiot publiczny świadczący usługi przy użyciu ePUAP; 1

7) ustawa — ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o infor matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 1

8) użytkownik — osobę fizyczną korzystającą z ePUAP; 1

9) użytkownik zarejestrowany — użytkownika posia dającego konto.

§3.

1. Założenie konta dla użytkownika wymaga podania następujących danych:

1) imienia;

2) nazwiska;

3) adresu poczty elektronicznej, który użytkownik wskazał jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP;

4) identyfikatora użytkownika.

2. W celu uwierzytelnienia użytkownik określa ha sło. Stopień złożoności hasła kontroluje ePUAP.

3. W ePUAP zamiast hasła określonego przez użyt kownika możliwe jest uwierzytelnienie przez zastoso wanie kwalifikowanego certyfikatu.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — informatyzacja, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 93 — 5553 — Poz. 5464. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, użytkownik zarejestrowany powi nien niezwłocznie dokonać ich zmiany w profilu użyt kownika.

5. Użytkownik zarejestrowany może usunąć swoje konto.

6. W przypadku utraty hasła, o którym mowa w ust. 2, użytkownik może wnioskować, poprzez śro dek komunikacji wskazany w ePUAP, o przesłanie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, hasła tymczasowego. Użytkownik po uwierzy telnieniu się hasłem tymczasowym określa nowe ha sło, którego stopień złożoności kontroluje ePUAP.

§4.

1. Założenie konta dla podmiotu jest dokony wane przez użytkownika zarejestrowanego działające go w imieniu podmiotu i wymaga podania:

1) nazwy podmiotu;

2) identyfikatora podmiotu.

2. Użytkownik zarejestrowany, zakładając konto dla podmiotu, staje się administratorem podmiotu.

3. Funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP stają się dostępne po pozytywnym rozpatrze niu przez ministra wniosku zawierającego:

1) oznaczenie organu;

2) oznaczenie osoby upoważnionej do reprezentacji organu;

3) dane administratora podmiotu;

4) informację o posiadaniu uprawnień do potwier dzania profilu zaufanego ePUAP.

4. Identyfikator użytkownika i identyfikator pod miotu jest wybierany przez użytkownika. Raz nadany identyfikator nie może być nadany ponownie.

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownik zarejestrowany działający w imieniu podmiotu powinien niezwłocznie dokonać ich zmiany w profilu podmiotu.

6. Konto podmiotu może usunąć administrator te go podmiotu albo minister na wniosek podmiotu.

§5. Użytkownik zarejestrowany może działać w imieniu różnych podmiotów.

§6.

1. Rozwiązania techniczne ePUAP zapewniają niezaprzeczalność wystawionych poświadczeń:

1) urzędowego poświadczenia odbioru;

2) elektronicznego poświadczenia opłaty;

3) oznaczania czasem;

4) weryfikacji podpisu elektronicznego;

5) weryfikacji zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem.

2. Minister informuje na ePUAP o przerwach ser wisowych w świadczeniu usług, wynikających z po trzeby dokonywania zmian i ulepszeń, a w przypadku braku takiej możliwości — przez zamieszczenie infor macji o takich przerwach w Biuletynie Informacji Pub licznej.

§7.

1. ePUAP udostępnia katalog usług zawierają cy informacje o usługach, w szczególności:

1) podstawę prawną usługi;

2) nazwę usługi;

3) nazwę usługodawcy;

4) cel usługi;

5) odbiorców usługi;

6) kategorię usługi;

7) umiejscowienie usługodawcy według podziału ad ministracyjnego kraju.

2. Wpisów w katalogu usług i ich aktualizacji doko nują usługodawcy.

§8. Podmioty publiczne do świadczenia usług w postaci elektronicznej mogą wykorzystywać w szcze gólności następujące funkcje ePUAP:

1) tworzenie i obsługę dokumentów elektronicznych przez osoby fizyczne i podmioty;

2) przesyłanie dokumentów elektronicznych;

3) wymianę danych między ePUAP a innymi syste mami teleinformatycznymi;

4) identyfikację użytkowników i rozliczalność ich dzia łań;

5) weryfikację podpisu elektronicznego;

6) tworzenie usług podmiotu publicznego lub kilku podmiotów publicznych współdziałających ze so bą, zbudowanych w oparciu o dwie lub więcej usług;

7) obsługę płatności elektronicznych;

8) potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP.

§9.

1. ePUAP może wymieniać informacje z inny mi systemami teleinformatycznymi podmiotów okreś lonych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Do wymiany informacji, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy.

3. Minister zapewnia bezpieczeństwo wymiany in formacji, określonej w ust. 1, przez wydanie, na wnio sek podmiotu publicznego, certyfikatu dla systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1.

4. Podmioty publiczne wykorzystujące w dniu wej ścia w życie rozporządzenia certyfikaty służące zapew nieniu bezpieczeństwa wymiany informacji, o której mowa w ust. 1, wystąpią do ministra z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§10. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia kon ta założone w ePUAP przed tym dniem stają się kon tami w rozumieniu tego rozporządzenia. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-09
Data wydania: 2011-04-27
Data wejścia w życie: 2011-06-09
Data obowiązywania: 2011-06-09
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 93 poz. 546