Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547

Dziennik Ustaw Nr 93 — 5554 — Poz. 547

547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod miotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług ad ministracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, w tym:

1) podmioty upoważnione do potwierdzania, prze dłużania ważności i unieważniania profilu zaufa nego ePUAP;

2) okres ważności profilu zaufanego ePUAP;

3) zawartość profilu zaufanego ePUAP;

4) przypadki, w których nie dokonuje się potwierdze nia profilu zaufanego ePUAP;

5) przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność;

6) warunki składania podpisu potwierdzonego profi lem zaufanym ePUAP;

7) warunki przechowywania oraz archiwizowania do kumentów i danych związanych z potwierdzeniem, przedłużaniem ważności albo unieważnianiem profilu zaufanego ePUAP;

8) wzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie ważności i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) bezpieczny podpis elektroniczny — bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3));

2) identyfikator profilu zaufanego ePUAP — unikato wy ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących profil zaufany ePUAP;

3) identyfikator użytkownika — identyfikator użyt kownika w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

4) konto użytkownika — profil użytkownika wraz z za sobami ePUAP przyporządkowanymi do tego użyt kownika;

5) kwalifikowany certyfikat — kwalifikowany certyfi kat, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

6) minister — ministra właściwego do spraw infor matyzacji;

7) osoba wnioskująca — osobę fizyczną posiadającą konto użytkownika występującą z wnioskiem o po twierdzenie profilu zaufanego ePUAP w swoim imieniu;

8) potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP — proces weryfikacji zgodności danych zawartych w profilu użytkownika ze stanem faktycznym połączony z nadaniem uprawnień wynikających z posiadania profilu zaufanego ePUAP;

9) profil użytkownika — dane opisujące osobę fizycz ną korzystającą z ePUAP;

10) ustawa — ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o infor matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§3.

1. Osoba wnioskująca przesyła wniosek o po twierdzenie profilu zaufanego ePUAP na ePUAP w po staci elektronicznej.

2. Jeżeli w okresie 14 dni od daty przesłania wnios ku, o którym mowa w ust. 1, osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwier dzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za wycofany.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§4.

1. Profil zaufany ePUAP potwierdza, przedłuża ważność lub unieważnia punkt potwierdzający, któ rym jest konsul, naczelnik urzędu skarbowego, woje woda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo, za zgo dą ministra, inny podmiot określony w art. 2 ustawy.

2. Minister udziela zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu po spełnieniu warunków okreś lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy.

3. Punkt potwierdzający może upoważniać pra cowników do załatwiania spraw w zakresie profilu za ufanego ePUAP w jego imieniu.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — informatyzacja, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 93 — 5555 — Poz. 5474. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 3, może być wyłącznie osoba, która nie była skazana prawo mocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP doko nuje się wyłącznie na ePUAP.

§5.

1. W celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP osoba wnioskująca zgłasza się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego.

2. Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość oso by wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu.

3. Punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmują cym:

1) imię;

2) nazwisko;

3) numer PESEL;

4) identyfikator użytkownika.

4. Weryfikacja danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1—3, następuje także ze zbiorem PESEL.

5. Punkt potwierdzający drukuje wniosek o po twierdzenie profilu zaufanego ePUAP z ePUAP.

6. Osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek.

7. Punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfika cji danych, o których mowa w ust. 3, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

8. Punkt potwierdzający podpisuje profil zaufany ePUAP osoby wnioskującej:

1) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko wanym za pomocą ważnego kwalifikowanego cer tyfikatu.

§6.

1. Profil zaufany ePUAP zawiera:

1) imię użytkownika;

2) nazwisko użytkownika;

3) numer PESEL użytkownika;

4) identyfikator użytkownika;

5) identyfikator profilu zaufanego ePUAP;

6) czas jego potwierdzenia;

7) termin ważności;

8) adres poczty elektronicznej użytkownika;

9) określenie sposobu autoryzacji.

2. Profil zaufany ePUAP może zawierać inne dane niż określone w ust. 1, a w szczególności oznaczenie punktu potwierdzającego albo imię i nazwisko pra cownika upoważnionego do potwierdzania profilu za ufanego ePUAP w przypadku podpisania profilu za ufanego ePUAP bezpiecznym podpisem elektronicz nym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifiko wanego certyfikatu.

3. Sposób autoryzacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, określa osoba wnioskująca przez wskazanie we wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP środka komunikacji elektronicznej, w szczególności wskazanego w ust. 1 pkt 8, który służy do przekazywa nia przez ePUAP danych niezbędnych do autoryzacji.

4. Minister publikuje na ePUAP strukturę danych profilu zaufanego ePUAP oraz podpisu potwierdzone go profilem zaufanym ePUAP.

§7.

1. Osoba wnioskująca, która posiada możli wość złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowane go certyfikatu, może samodzielnie dokonać potwier dzenia swojego profilu zaufanego ePUAP w przypad ku, gdy certyfikat kwalifikowany zawiera dane obej mujące co najmniej:

1) imię;

2) nazwisko;

3) numer PESEL.

2. Po zweryfikowaniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, osoba wnioskująca niezwłocznie podpisu je profil zaufany ePUAP swoim bezpiecznym podpi sem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waż nego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Jeżeli osoba wnioskująca nie podpisze profilu zaufanego ePUAP swoim bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wniosek uważa się za wycofany.

§8.

1. Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat i jego ważność może być przedłużana na taki sam okres.

2. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, osoba posiadająca profil zaufany ePUAP może doko nać przedłużenia ważności swojego profilu zaufanego ePUAP:

1) samodzielnie przez podpisanie go podpisem po twierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

2) na zasadach określonych w § 3 i 5.

3. Do przedłużenia profilu zaufanego ePUAP § 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

4. Wzór wniosku o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP stanowi załącznik nr 2 do rozporzą dzenia. Dziennik Ustaw Nr 93 — 5556 — Poz. 547§9. Osoba posiadająca ważny profil zaufany ePUAP powinna w celu jego bezpiecznego wykorzy stywania:

1) zapewnić poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do złożenia podpisu potwierdzone go profilem zaufanym ePUAP przez osoby trzecie;

2) nieudostępniać konta użytkownika osobom trze cim;

3) niezwłocznie unieważniać profil zaufany ePUAP w przypadku utraty kontroli nad kontem użytkow nika.

§10.

1. Nie dokonuje się potwierdzenia profilu za ufanego ePUAP w przypadku:

1) przedłożenia nieważnego dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 2, lub braku możliwości stwier dzenia tożsamości osoby wnioskującej na podsta wie tego dokumentu, na zasadach określonych w przepisach dotyczących dowodów osobistych oraz przepisach dotyczących dokumentów pasz portowych;

2) niezgodności danych, o których mowa w § 5 ust. 3 albo w § 7 ust. 1;

3) przedłożenia niekompletnego wniosku o potwier dzenie profilu zaufanego ePUAP.

2. Niedokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP punkt potwierdzający odnotowuje na wydru kowanym wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, wraz z podaniem czasu niedokonania potwier dzenia profilu zaufanego ePUAP na ePUAP. § 1

1.

1. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przy padku:

1) potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP na pod stawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych;

2) usunięcia konta użytkownika;

3) zmiany danych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1—7;

4) z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony.

2. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypad ku wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profi lu zaufanego ePUAP.

3. W celu unieważnienia profilu zaufanego ePUAP na wniosek, o którym mowa w ust. 2, osoba posiada jąca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego.

4. Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP może samodzielnie na ePUAP dokonać unieważnienia swo jego profilu zaufanego ePUAP.

5. Wzór wniosku o unieważnienie profilu zaufane go ePUAP stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 1

2.

1. Złożenie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP jest możliwe tylko w okresie ważno ści profilu zaufanego ePUAP i wymaga autoryzacji ePUAP.

2. Integralność dokumentu lub danych podpisa nych przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP oraz autentyczność tego podpisu weryfikuje się przy użyciu certyfikatu udostępnionego na ePUAP przez ministra. § 1

3.

1. Punkty potwierdzające przechowują i ar chiwizują dokumenty i dane w postaci papierowej w zakresie potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP w warun kach zapewniających co najmniej:

1) zachowanie integralności dokumentów;

2) łatwe odszukanie i udostępnienie dokumentów;

3) ochronę danych osobowych zawartych w doku mentach;

4) ochronę tych dokumentów przed zniszczeniem.

2. Dokumenty i dane w postaci elektronicznej w za kresie potwierdzania, przedłużania ważności i unie ważniania profilu zaufanego ePUAP, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1, przechowuje oraz ar chiwizuje minister.

3. Obowiązek przechowania dokumentów i da nych, o których mowa w ust. 1 i 2, trwa przez okres 20 lat od chwili potwierdzenia albo przedłużenia waż ności profilu zaufanego ePUAP lub odmowy jego po twierdzenia albo przedłużenia ważności bądź od dnia jego unieważnienia.

4. W przypadku ustania działalności punktu po twierdzającego dokumenty, o których mowa w ust. 1, przekazuje się organowi lub jednostce organizacyjnej przejmującej zadania i funkcje punktu potwierdzające go, którego działalność ustała. W przypadku braku na stępcy prawnego punktu potwierdzającego dokumen ty przekazuje się ministrowi. § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Dziennik Ustaw Nr 93 — 5557 — Poz. 547

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. (poz. 547) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 93 — 5558 — Poz. 547

Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 93 — 5559 — Poz. 547

Załącznik nr 3 WZÓR

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-09
Data wydania: 2011-04-27
Data wejścia w życie: 2011-06-09
Data obowiązywania: 2011-06-09
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547