Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1007

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2012 r. Poz. 1007 USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o paszach Art.

1. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.1)) art. 65 otrzymuje brzmie nie: „Art. 6

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 15 ust. 1 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-12
Data wydania: 2012-07-13
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1007