Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1009

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2012 r. Poz. 1009 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 59

1) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030 i Nr 297, poz. 175

9) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012” wprowadza się następujące zmiany:

1) w badaniu o symbolu 1.01.15(01

2) Odpady wytworzone i zagospodarowane w leśnictwie oraz rybactwie (z wyłącze niem odpadów komunalnych): a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Temat badania: Odpady wytworzone i zagospodarowane w leśnictwie oraz rybactwie”, b) w pkt 8 Źródła danych w tabeli: – w lp. 1 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie: „OS-6L – sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w leśnictwie; w formie elektro nicznej; metoda pełna; obowiązkowe”, – w lp. 2 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie: „OS-6R – sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w rybactwie; w formie elektro nicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe”;

2) w badaniu o symbolu 1.02.02(01

4) Organy samorządu terytorialnego: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Cel badania Obserwacja zmian cech demograficznych i zawodowych radnych oraz wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), członków zarządów dzielnic m.st. Warszawy, powiatów i województw oraz uzyskanie informacji o aktywności społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego w skali lokalnej.”, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Zakres przedmiotowy Radni gmin, dzielnic m.st. Warszawy, powiatów i województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów; wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy według wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów; członkowie zarządów dzielnic m.st. Warszawy, powiatów i województw według liczby i płci; łączenie funkcji radnego z funkcjami w zarzą dach powiatów i województw; referenda, powody ich zorganizowania, frekwencja uprawnionych do głosowa nia w dniu referendum, wyniki referendów; liczba sołectw, sołtysi według płci.”, Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1009

c) w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 1 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie: „SG-01 – statystyka gminy: samorząd i transport; w zakresie samorząd; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe”, d) w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych uchyla się tiret dziewiąte;

3) w badaniu o symbolu 1.03.01(01

8) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Źródła danych Sprawozdania MS: MS-S1, MS-S5, MS-S8 wojsk., MS-S9 wojsk., MS-S11/12, MS-S16, MS-S18, MS-S19, MS-S19k, MS-S19z, MS-S20KRS, MS-S20z, MS-S20UN, MS-S20KW, MS-Kom23, MS-Not24, MS-RODK 25. Sprawozdania PG: PG-P1K, PG-P1CA, PG-P1N, PG-P1K wojsk. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 sądy rejonowe MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cy wilnych; w formie elektronicznej; me toda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału sądy okręgowe 2 sądy okręgowe MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cy wilnych; w formie elektronicznej; me toda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 3 sądy okręgowe MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cy wilnych; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej do 1

1. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 4 sądy apelacyjne MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cy wilnych; w formie elektronicznej; me toda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 5 sądy rejonowe MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz kowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału sądy okręgowe 6 sądy okręgowe MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz kowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 7 sądy okręgowe MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych; zestawie nie zbiorcze danych; w formie elektro nicznej do 1

1. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 8 sądy apelacyjne MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz kowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 9 sądy wojskowe okręgowe MS-S8 wojsk. – sprawozdanie w spra wach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym; w for mie elektronicznej; metoda pełna; obo wiązkowe do 1

5. dnia kalendarzowego po półroczu i roku Ministerstwo Sprawiedliwości Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1009

10 sądy garnizonowe MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w spra wach o ułaskawienie; w formie elektro nicznej; metoda pełna; obowiązkowe do 1

1. dnia kalendarzowego po półroczu i roku wojskowe sądy okręgowe 11 sądy okręgowe wojskowe MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w spra wach o ułaskawienie; w formie elektro nicznej; metoda pełna; obowiązkowe do 1

1. dnia kalendarzowego po półroczu i roku Ministerstwo Sprawiedliwości 12 sądy okręgowe wojskowe MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w spra wach o ułaskawienie; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicz nej do 1

5. dnia kalendarzowego po półroczu i roku Ministerstwo Sprawiedliwości 13 sądy rejonowe MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecz nych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału sądy okręgowe 14 sądy okręgowe MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecz nych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 15 sądy okręgowe MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecz nych; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej do 1

1. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 16 sądy apelacyjne MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecz nych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 17 sądy rejonowe MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich; w for mie elektronicznej; metoda pełna; obo wiązkowe do 1

1. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału sądy okręgowe 18 sądy okręgowe MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich; zesta wienie zbiorcze danych; w formie elek tronicznej do 1

5. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 19 sądy rejonowe MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich; (działy: 1, 3–6, 10, 11); w formie elektronicznej; meto da pełna; obowiązkowe do 1

1. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału sądy okręgowe 20 sądy okręgowe MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich; zestawienie zbiorcze danych (działy 1, 3–6, 10, 11); w formie elektronicznej do 1

5. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 21 sądy rejonowe MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych; w formie elektronicz nej; metoda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału sądy okręgowe 22 sądy okręgowe MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych; w formie elektronicz nej; metoda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1009

23 sądy okręgowe MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej do 1

1. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 24 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów MS-S19k – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regula cji energetyki, telekomunikacji i trans portu kolejowego; w formie elektro nicznej; metoda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 25 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych MS-S19z – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych zna ków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz kowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 26 sądy rejonowe MS-S20KRS – sprawozdanie w spra wach rejestrowych (według właściwo ści rzeczowej); w formie elektronicz nej; metoda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 27 sądy rejonowe MS-S20z – sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Za stawów (według właściwości rzeczo wych); w formie elektronicznej; meto da pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 28 sądy rejonowe MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej); w formie elek tronicznej; metoda pełna; obowiązkowe do

9. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału sądy okręgowe 29 sądy okręgowe MS-S20UN – sprawozdanie w spra wach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej); zesta wienie zbiorcze danych; w formie elek tronicznej do 1

5. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 30 sądy rejonowe MS-S20KW – sprawozdanie w spra wach dotyczących ksiąg wieczystych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe do 1

2. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału sądy okręgowe 31 sądy okręgowe MS-S20KW – sprawozdanie w spra wach dotyczących ksiąg wieczystych; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej do 1

8. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi nara stającymi od początku roku do końca kwartału Ministerstwo Sprawiedliwości 32 sądy rejonowe (komornicy przy sądach rejonowych) MS-Kom23 – sprawozdanie z czynno ści komornika; w formie elektronicz nej; metoda pełna; obowiązkowe do

20. dnia kalendarzowego po półroczu i roku sądy okręgowe 33 sądy okręgowe MS-Kom23 – sprawozdanie z czynno ści komornika; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej do 2

5. dnia kalendarzowego po półroczu i roku Ministerstwo Sprawiedliwości 34 notariusze MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych; w formie elek tronicznej; metoda pełna; obowiązkowe do

7. dnia kalendarzowego po półroczu i roku sądy apelacyjne Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1009

35 sądy apelacyjne MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicz nej do 1

5. dnia kalendarzowego po półroczu i roku Ministerstwo Sprawiedliwości 36 rodzinne ośrodki diagnostyczno -konsultacyjne MS-RODK-25 – sprawozdanie z dzia łalności Rodzinnego Ośrodka Diagno styczno-Konsultacyjnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz kowe do

20. dnia kalendarzowego po półroczu i roku Ministerstwo Sprawiedliwości 37 prokuratury rejonowe PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w sprawach karnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe dwa razy w roku: do 7 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 prokuratury okręgowe 38 prokuratury okręgowe PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w sprawach karnych; – sprawozdanie z działalności własnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe dwa razy w roku: do 7 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 prokuratury apelacyjne 39 prokuratury apelacyjne PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w sprawach karnych; – sprawozdanie z działalności własnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe dwa razy w roku: do 7 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 Prokuratura Generalna 40 prokuratury okręgowe PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w sprawach karnych; zestawienie zbiorcze danych z działal ności podległych prokuratur rejono wych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 15 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 16 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 prokuratury apelacyjne 41 prokuratury okręgowe PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w sprawach karnych; zestawienie zbiorcze danych z działal ności własnej i podległych prokuratur rejonowych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 15 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 16 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 prokuratury apelacyjne 42 prokuratury apelacyjne PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w sprawach karnych; zestawienie zbiorcze danych z działal ności podległych prokuratur rejono wych i okręgowych; w formie elektro nicznej dwa razy w roku: do 18 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 18 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 Prokuratura Generalna 43 prokuratury apelacyjne PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w sprawach karnych; zestawienie zbiorcze danych z działal ności własnej i podległych prokuratur rejonowych i okręgowych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 18 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 18 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 Prokuratura Generalna Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1009

44 prokuratury rejonowe PG-P1CA – sprawozdanie z działalno ści powszechnych jednostek organiza cyjnych prokuratury w sprawach cywil nych i administracyjnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiąz kowe dwa razy w roku: do 7 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 prokuratury okręgowe 45 prokuratury okręgowe PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych; sprawozdanie z działalności własnej; w formie elektro nicznej; metoda pełna; obowiązkowe dwa razy w roku: do 7 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 prokuratury apelacyjne 46 prokuratury apelacyjne PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych; sprawozdanie z działalności własnej; w formie elektro nicznej; metoda pełna; obowiązkowe dwa razy w roku: do 7 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 Prokuratura Generalna 47 prokuratury okręgowe PG-P1CA – sprawozdanie z działalno ści powszechnych jednostek organiza cyjnych prokuratury w sprawach cywil nych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności podleg łych prokuratur rejonowych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 15 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 16 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 prokuratury apelacyjne 48 prokuratury okręgowe PG-P1CA – sprawozdanie z działalno ści powszechnych jednostek organiza cyjnych prokuratury w sprawach cywil nych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności własnej i podległych prokuratur rejonowych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 15 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 16 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 prokuratury apelacyjne 49 prokuratury apelacyjne PG-P1CA – sprawozdanie z działalno ści powszechnych jednostek organiza cyjnych prokuratury w sprawach cywil nych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności podleg łych prokuratur okręgowych i rejono wych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 18 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 18 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 Prokuratura Generalna 50 prokuratury apelacyjne PG-P1CA – sprawozdanie z działalno ści powszechnych jednostek organiza cyjnych prokuratury w sprawach cywil nych i administracyjnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności własnej i podległych prokuratur okręgowych i rejonowych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 18 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 18 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 Prokuratura Generalna 51 prokuratury okręgowe PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w zakresie zwierzch niego nadzoru służbowego sprawowa nego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i ad ministracyjnych; sprawozdanie z dzia łalności własnej; w formie elektronicz nej; metoda pełna; obowiązkowe dwa razy w roku: do 7 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 prokuratury apelacyjne Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1009

52 prokuratury apelacyjne PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w zakresie zwierzch niego nadzoru służbowego sprawowa nego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i ad ministracyjnych; sprawozdanie z dzia łalności własnej; w formie elektronicz nej; metoda pełna; obowiązkowe dwa razy w roku: do 7 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 Prokuratura Generalna 53 prokuratury apelacyjne PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w zakresie zwierzch niego nadzoru służbowego sprawowa nego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i ad ministracyjnych; zestawienie zbiorcze danych – sprawozdanie z działalności podległych prokuratur okręgowych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 15 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 16 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 Prokuratura Generalna 54 prokuratury apelacyjne PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury w zakresie zwierzch niego nadzoru służbowego sprawowa nego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i ad ministracyjnych; zestawienie zbiorcze danych z działalności własnej i podleg łych prokuratur okręgowych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 15 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 16 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 Prokuratura Generalna 55 wojskowe prokuratury garnizonowe, okręgowe PG-P1K wojsk. – sprawozdanie z dzia łalności wojskowych jednostek organi zacyjnych prokuratury w sprawach kar nych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe dwa razy w roku: do 7 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 9 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 Naczelna Prokuratura Wojskowa 56 Naczelna Prokuratura Wojskowa PG-P1K wojsk. – sprawozdanie z dzia łalności wojskowych jednostek organi zacyjnych prokuratury w sprawach kar nych; zestawienie zbiorcze danych; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 15 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze i do 16 stycznia 2013 r. z dany mi za rok 2012 Prokuratura Generalna ”;

4) w badaniu o symbolu 1.04.06(02

6) Partie polityczne w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 1 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie: „raz w roku do 30 kwietnia 2013 r. z danymi za rok 2012”;

5) w badaniu o symbolu 1.21.09(03

4) Zgony. Umieralność. Trwanie życia pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Cel badania Zgony są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodujących zmiany w liczbie i strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego. Statystyka zgonów stanowi główny element bilansów ludności w okresach międzyspisowych. Umożliwia prowadzenie pogłębionych badań dotyczących uwarunkowań rozwoju ludności. Pozwala również na obserwację podstawowych procesów demograficznych w zakresie umieralności i trwania życia. Wyniki badania zgonów są wykorzystywane do corocznego opracowywania tablic trwania życia, głównie prawdopodobieństw zgonów i dożycia oraz dalszego trwania życia w zależności od wieku i płci w przekroju regionów, województw i podregionów. Poziom, struktura i natężenie zgonów (w tym zgonów niemowląt) są odzwierciedleniem (w dłuższych okresach) rozwoju społecznego kraju będącego bezpośrednio lub pośrednio wynikiem: postępu w rozwoju medycyny, funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz ekologicznego kraju, bezpieczeństwa i higieny życia oraz warunków pracy, a także stanu świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki zdrowotnej. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1009

Realizacja badania jest konieczna w związku z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia pub licznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70) oraz rozporządze niem Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2011, str. 22).”;

6) badanie o symbolu 1.25.07(06

4) Pomoc społeczna otrzymuje brzmienie: „

1. Symbol badania: 1.25.07(064)

2. Temat badania: Pomoc społeczna

3. Rodzaj badania: Badanie stałe

4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Uzyskanie danych w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Zebranie informacji o pomocy udzielanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w celu przygotowania planu budżetu na kolejny rok. Obserwacja stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności placówek całodobowej opieki i wsparcia. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek wsparcia dziennego oraz rodzinnej pieczy zastępczej.

6. Zakres podmiotowy W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: – powiatowe centra pomocy rodzinie w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających opiekę i wsparcie, – ośrodki pomocy społecznej w zakresie pomocy dla osób korzystających z pomocy społecznej i ubiegających się o pomoc społeczną, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających opiekę i wsparcie, – domy pomocy społecznej, – urzędy wojewódzkie. W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny: – instytucjonalna piecza zastępcza (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo -terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz placówki wsparcia dziennego, – rodzinna piecza zastępcza (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka), – zakłady stacjonarne pomocy społecznej.

7. Zakres przedmiotowy W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: – osoby, rodziny korzystające z pomocy społecznej; cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą według typów świadczeń, liczby świadczeń; kwoty wydatkowane na świadczenia; powody przyznania pomocy społecznej; typy rodzin otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej; zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej, – osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wycho wawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę i domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, – jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu lokalnym i ponadgminnym, Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1009

– domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, placówki całodobowej opieki prowadzone w ramach działalności gospodarczej i statutowej w zakresie typu placówki, bilansu liczby miejsc i osób oczekujących, liczby mieszkańców według wieku, zasad i źródeł opłacania za pobyt, zatrudnie nia według liczby etatów i wybranych grup zawodów. W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny: – instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego w zakresie: typu placówki, liczby miejsc, liczby dzieci korzystających z opieki według wybranych cech demograficznych i społecznych, liczby wolon tariuszy, powodów opuszczenia placówki, – rodzinna piecza zastępcza według: typu i podstawowych cech osoby będącej rodziną zastępczą lub prowadzą cej rodzinny dom dziecka, liczby dzieci, wybranych cech demograficznych i społecznych dzieci, powodów opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej, – zakłady stacjonarne pomocy społecznej w zakresie: rodzaju zakładu, rodzaju udogodnień dla osób niepełno sprawnych, liczby mieszkańców według płci i wieku, źródła opłacania pobytu mieszkańców, osób pracują cych w zakładach według wybranych grup zawodów.

8. Źródła danych Sprawozdania GUS: PS-01, PS-02, PS-03; sprawozdania MPiPS: MPiPS-03 i MPiPS-05; dane jednostkowe z administracyjnego systemu informacyjnego pomocy społecznej – Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej; kwestionariusz wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej MPiPS-03 – sprawozdanie półrocz ne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach; w formie elek tronicznej i papierowej; metoda peł na; obowiązkowe dwa razy w roku: do 20 lipca 2012 r. z da nymi za I półrocze 2012 r.; do 20 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 urząd wojewódzki 2 wojewodowie MPiPS-03 – sprawozdanie półrocz ne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach; dane zagrego wane; w formie elektronicznej i pa pierowej dwa razy w roku: do 10 sierpnia 2012 r. z danymi za I półrocze 2012 r.; do 10 lutego 2013 r. z danymi za rok 2012 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 3 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach; zbiorcze zesta wienie tabelaryczne ze sprawozdania – liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej we dług typu świadczenia, kwoty świad czeń, powody udzielania pomocy, dla kraju ogółem oraz województw, gmin; w formie elektronicznej dwa razy w roku: do 30 września 2012 r. za I półrocze 2012 r.; do 30 czerwca 2013 r. za rok 2012 GUS 4 domy pomocy społecznej MPiPS-05 – sprawozdanie o pla cówkach zapewniających całodobo wą opiekę i wsparcie; w formie elektronicznej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 30 stycz nia 2013 r. z danymi za rok 2012 ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, urząd wojewódzki 5 powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej MPiPS-05 – sprawozdanie o pla cówkach zapewniających całodobo wą opiekę i wsparcie; w formie elektronicznej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 lute go 2013 r. z danymi za rok 2012 urząd wojewódzki Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1009

6 wojewodowie MPiPS-05 – sprawozdanie o pla cówkach zapewniających całodobo wą opiekę i wsparcie; w formie elektronicznej i papierowej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lute go 2013 r. z danymi za rok 2012 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 7 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPiPS-05 – sprawozdanie o pla cówkach zapewniających całodobo wą opiekę i wsparcie; zbiorcze zesta wienie tabelaryczne ze sprawozdania – liczba placówek w podziale na typ, bilans liczby miejsc i osób oczekują cych, liczba mieszkańców według wieku, źródeł opłacania pobytu, za trudnienie według liczby etatów i wybranych grup zawodów; dla kra ju ogółem oraz województw; w for mie elektronicznej raz w roku do 30 września 2013 r. z danymi za rok 2012 GUS 8 powiatowe centra pomocy rodzinie Krajowy System Monitoringu Po mocy Społecznej; dane jednostko we; w formie elektronicznej cztery razy w roku, co kwartał: 30 dni po: I, II, III kwartale oraz 60 dni po IV kwartale urząd wojewódzki 9 ośrodki pomocy społecznej Krajowy System Monitoringu Po mocy Społecznej; dane jednostko we; w formie elektronicznej cztery razy w roku, co kwartał: 30 dni po: I, II, III kwartale oraz 60 dni po IV kwartale urząd wojewódzki 10 wojewodowie Krajowy System Monitoringu Po mocy Społecznej; dane jednostko we; w formie elektronicznej cztery razy w roku, co kwartał: 40 dni po: I, II, III kwartale oraz 70 dni po IV kwartale Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 11 placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne PS-01 – sprawozdanie instytucjo nalnej pieczy zastępczej oraz placó wek wsparcia dziennego; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracują cych nie większej niż 5 osób do puszczalne jest przekazywanie da nych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 4 lutego 2013 r. z danymi za rok 2012 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie 12 organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PS-02 – sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej; dane zagregowa ne; w formie elektronicznej raz w roku do 4 lutego 2013 r. z danymi za rok 2012 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl 13 domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej, wybrane środowiskowe domy samopomocy, domy dla matek i kobiet w ciąży, noclegownie, domy lub schroniska dla bezdomnych, pozostałe PS-03 – sprawozdanie zakładu sta cjonarnego pomocy społecznej; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracują cych nie większej niż 5 osób do puszczalne jest przekazywanie da nych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 stycz nia 2013 r. z danymi za rok 2012 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 10099. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje o pomocy społecznej środowiskowej w gminach i powiatach według województw, gmin. Informacje o domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych i placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej według województw. Dane o publicznych i niepublicznych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wsparcia dziennego – tablice wynikowe dla Polski ogółem w podziale na miasto i wieś, płeć, grupy wiekowe, wojewódz twa, podregiony, powiaty i gminy. Dane o rodzinnej pieczy zastępczej – tablice wynikowe dla Polski ogółem w podziale na płeć, grupy wiekowe, województwa, podregiony i powiaty. Dane o publicznych i niepublicznych zakładach stacjonarnych pomocy społecznej – tablice wynikowe dla Polski ogółem w podziale na miasto i wieś, płeć, grupy wiekowe, województwa, podregiony, powiaty i gminy. Dane o świadczeniach z pomocy społecznej – opracowanie według województw.

10. Terminy i formy udostępniania – dane o pomocy i integracji społecznej w formie biuletynu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wrze sień 2012 r. (dane za pół roku), kwiecień 2013 r. (dane za 2012 r.), – dane o placówkach całodobowej opieki i wsparcia w formie biuletynu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz nej – wrzesień 2013 r., – dane o publicznych i niepublicznych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wspar cia dziennego – tablice wynikowe według województw, podregionów i powiatów (wydruk, forma elektro niczna) – czerwiec 2013 r., – dane o rodzinnej pieczy zastępczej – tablice wynikowe według województw, podregionów i powiatów (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2013 r., – dane o publicznych i niepublicznych zakładach stacjonarnych pomocy społecznej – tablice wynikowe według województw, podregionów, powiatów i gmin (wydruk, forma elektroniczna) – czerwiec 2013 r., – osoby korzystające z pomocy społecznej oraz wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych – wrzesień 2013 r., – „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012 r.” – wrzesień 2013 r. 1

1. Koszty i sposób finansowania 10 000 zł – budżet MPiPS 912 500 zł – budżet GUS”;

7) w badaniu o symbolu 1.25.08(06

5) Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 1 i 2 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie: „raz w roku – maj/czerwiec/lipiec”;

8) w badaniu o symbolu 1.25.11(06

7) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Zakres podmiotowy Osoby, ich gospodarstwa domowe i rodziny, które otrzymywały z ośrodków pomocy społecznej świadczenia wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) oraz osoby, które pobierały świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).”, Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1009

b) w pkt 8 tabela otrzymuje brzmienie: Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej; dane jednostkowe: – o osobach w zakresie: data urodzenia, płeć, stan cywil ny, stopień pokrewieństwa, rola w rodzinie, rodzaj wy kształcenia, pozycja na rynku pracy, źródła dochodu, wysokość dochodu, – o rodzinie w zakresie: liczba osób w rodzinie, skład rodzi ny (rodzaj zależności między członkami rodziny), średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie, klasa miejsco wości, powierzchnia gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, rodzaj i data opisu sytuacji, – o świadczeniach w zakresie: rodzaj świadczenia, war tość świadczeń, liczba świadczeń, stopa odpłatności, okres, na jaki przyznano świadczenie, przyczyny za przestania udzielania pomocy, rodzaje problemów wy stępujących w rodzinie, – decyzje odmowne: powód wydania decyzji, rodzaj świadczenia wnioskowanego, – o jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w zakre sie: identyfikator jednostki, liczba rodzin w bazie, liczba wywiadów środowiskowych, wartość świadczeń zreali zowanych w kwartale, wartość świadczeń według spra wozdania RB-28S, procent zgodności, liczba pracowni ków socjalnych według wykształcenia; bezpośredni dostęp GUS do danych z systemu pobieranie da nych cztery razy w roku, 60 dni po: I, II, III kwar tale oraz 90 dni po IV kwartale GUS 2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; dane jednostkowe o beneficjentach i członkach ich rodzin: – o osobach w zakresie: stopień pokrewieństwa członka rodziny z osobą ubiegającą się o świadczenie, data uro dzenia, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszka nia, rodzaj niepełnosprawności, rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, – o dochodach osób w zakresie: typ dochodu, rodzaj do chodu, rodzaj ryczałtu podatkowego, rodzaj dochodu bez podatku, kwota dochodu, – o dochodach rodzin w zakresie: kwota dochodu roczne go brutto, kwota alimentów świadczonych, kwota opłat za placówki, kwota dochodu utraconego, kwota docho du uzyskanego, kwota dochodu miesięcznego, – o rodzajach i kwotach świadczeń w zakresie: wartość świadczenia z budżetu, wartość świadczenia ze środ ków gminy; bezpośredni dostęp GUS do danych z systemu pobieranie da nych raz w kwar tale – 75 dni po kwartale GUS c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Zestaw danych: – o gospodarstwach domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według: wielkości, typów, grup pokoleniowych, podstawowych grup społeczno-ekonomicznych, wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, powierzchni gospodarstwa rolnego, rodzaju problemów występujących w rodzinie, rodza ju udzielonej pomocy, – o osobach w gospodarstwach domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według: wieku, płci, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, aktywności ekonomicznej, głównego źródła utrzymania, miej sca zamieszkania (miasto, wieś), stanu zdrowia, Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1009

– o osobach korzystających ze świadczeń rodzinnych według wieku, płci, stanu zdrowia i rodzajów świadczeń, – o rodzinach korzystających z zasiłków rodzinnych według liczby osób w rodzinie, liczby dzieci, przeciętnego dochodu na osobę w rodzinie, w układzie regionów, województw, podregionów, powiatów, gmin, filii ośrodków pomocy społecznej w dużych miastach.”;

9) uchyla się badanie o symbolu 1.29.20(09

8) Europejskie Badanie Zdrowia i Integracji Społecznej;

10) w badaniu o symbolu 1.43.14(11

6) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 3 i 4 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie: „raz w roku, kwiecień/maj 2012 r.”; 1

1) w badaniu o symbolu 1.45.03(12

8) Użytkowanie gruntów w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 3 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie: „raz w roku do 4 lipca 2012 r. według stanu w dniu 10 czerwca 2012 r.”; 1

2) w badaniu o symbolu 1.45.07(13

1) Produkcja ważniejszych upraw rolnych w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 4 rub ryka 8.3 otrzymuje brzmienie: „raz w roku do 9 listopada 2012 r. z danymi za rok 2012”; 1

3) badanie o symbolu 1.45.38(15

2) Koniunktura w rolnictwie otrzymuje brzmienie: „

1. Symbol badania: 1.45.38(152)

2. Temat badania: Koniunktura w rolnictwie

3. Rodzaj badania: Badanie nowe

4. Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania Pozyskiwanie informacji o ocenach aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych, zbieranie infor macji o zamierzeniach użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących prowadzonej przez nich działalności rolniczej. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do opracowania bieżących informacji o sytuacji spo łeczno-gospodarczej kraju, oceny warunków produkcyjno-ekonomicznych w rolnictwie.

6. Zakres podmiotowy Gospodarstwa rolne osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

7. Zakres przedmiotowy Opinie użytkowników gospodarstw rolnych o bieżącym i przyszłym kształtowaniu się m.in. produkcji roślinnej i zwierzęcej, popytu na produkty rolne, sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, czynnikach sprzyjających i ogra niczających prowadzenie działalności rolniczej. Ponadto informacje o źródłach finansowania gospodarstw rol nych i dokonanych inwestycjach.

8. Źródła danych Ankieta GUS: AK-R Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 1 osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej za swoje jednost ki lokalne prowadzące działalność zaklasyfi kowaną według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.2 – upra wa roślin wieloletnich, 01.3 – rozmnażanie roślin, 01.4 – chów i hodowla zwierząt, 01.5 – uprawy rolne połączone z chowem i hodow lą zwierząt, a także niezależnie od zakwalifiko wania działalności, gdy w gruntach użytkowa nych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha AK-R – ankieta ko niunktury w gospodar stwie rolnym; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie da nych w formie papiero wej; metoda pełna; obowiąz kowe dwa razy w roku: do 4 lipca 2012 r. z danymi według stanu w dniu 10 czerwca 2012 r.; do 14 grudnia 2012 r. z danymi według stanu w dniu 1 grudnia 2012 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1009

2 wylosowane gospodarstwa indywidualne o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha AK-R – ankieta koniunk tury w gospodarstwie rolnym; w formie papie rowej; metoda reprezen tacyjna (1,5%); obowiąz kowe dwa razy w roku: do 4 lipca 2012 r. z danymi według stanu w dniu 10 czerwca 2012 r., do 14 grudnia 2012 r. z danymi według stanu w dniu 1 grudnia 2012 r. ankieter statystyczny w miejscu zamieszka nia użytkownika gos podarstwa wylosowa nego do badania

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych Informacje wyszczególnione w zakresie przedmiotowym badania prezentowane jako struktury, salda odpowie dzi oraz wskaźniki – według typów gospodarstw rolnych, grup obszarowych użytków rolnych, form własności – kraj, regiony (NTS 1), województwa (NTS 2).

10. Terminy i formy udostępniania Raport „Koniunktura w rolnictwie” – sierpień 2012 r.; styczeń 2013 r. 1

1. Koszty i sposób finansowania 2 993 500 zł – budżet GUS”; 1

4) w badaniu o symbolu 1.61.05(18

9) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw: a) w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 2 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie: „raz w roku do 30 kwietnia 2013 r. z danymi za rok 2012”, b) w pkt 10 Terminy i formy udostępniania uchyla się tiret pierwsze; 1

5) w badaniu o symbolu 1.66.01(230) Środki trwałe w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 3 rub ryka 8.3 otrzymuje brzmienie: „raz w roku do 5 września 2013 r. z danymi za rok 2012”; 1

6) w badaniu o symbolu 1.67.08(23

8) Badanie rozmiarów szarej gospodarki według regionów, województw i podregionów: a) w pkt 8 Źródła danych w tabeli rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie: „raz w roku do 19 września 2013 r. z danymi za rok 2012”, b) w pkt 10 Terminy i formy udostępniania zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Opracowanie w formie papierowej dla GUS – Badanie podmiotów małych i średnich za 2012 rok – grudzień 2013 r.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-12
Data wydania: 2012-08-20
Data wejścia w życie: 2012-09-27
Data obowiązywania: 2012-09-27
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1009