Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1012

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2012 r. Poz. 1012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 39

4) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 września 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejęt ności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii (Dz. U. Nr 179, poz. 110

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) zawód regulowany w dziedzinie geologii – kwalifikacje wymagane od osób wykonujących, dozorujących i kierujących pracami geologicznymi w poszczególnych kategoriach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).”;

2) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 1

5. Test umiejętności przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w zespołach egzamina cyjnych w składach czteroosobowych.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: M. Korolec

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-12
Data wydania: 2012-08-30
Data wejścia w życie: 2012-09-27
Data obowiązywania: 2012-09-27
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1012