Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1045

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1045 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 145

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu kończącego kurs na eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, zwanego dalej „ekspertem ADN”, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów;

2) skład komisji przeprowadzającej egzaminy kończące kurs, o których mowa w pkt 1, sposób jej działania i tryb jej powo ływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia;

3) tryb wydawania i przedłużania odpowiedniego świadectwa eksperta ADN oraz tryb wydawania wtórnika odpowiedniego świadectwa eksperta ADN;

4) warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz wydanych odpowiednich świadectw eksperta ADN, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników;

5) wzór świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów i sposób ich wypełniania;

6) wysokość opłaty za egzaminy kończące kurs na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz tryb jej wnoszenia;

7) wysokość opłaty za wydanie wtórnika odpowiedniego świadectwa eksperta ADN oraz tryb jej wnoszenia.

§2. Do egzaminów może przystąpić osoba, która w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego przepro wadzenia złożyła do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przy którym działa centralna komisja egzamina cyjna, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwali fikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427, z późn. zm.2)), zwana dalej „komisją”, wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z:

1) dowodem uiszczenia opłaty, o której mowa w § 17;

2) zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu na eksperta ADN;

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Trans portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1543, z 2006 r. Nr 169, poz. 1214, z 2007 r. Nr 174, poz. 1221 oraz z 2009 r. Nr 110, poz. 916. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 10453) kserokopią dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) żeglarską książeczką pracy potwierdzającą przepracowanie co najmniej jednego roku na zbiornikowcach przeznaczo nych do przewozu, odpowiednio, gazów lub chemikaliów w okresie dwóch lat poprzedzających odpowiedni egzamin – w przypadku egzaminów na eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub chemikaliów.

§3.

1. Egzamin przeprowadza się w pomieszczeniach o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2.

2. Jeżeli egzamin przeprowadza się dla więcej niż 20 osób, to powierzchnia, o której mowa w ust. 1, powinna zostać zwiększona o co najmniej 1 m2 dla każdej dodatkowej osoby.

3. Pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy, powinny być wyposażone w odpowiednie krzesła, stoliki, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

§4.

1. Egzamin na eksperta ADN ma formę pisemną i składa się z 30 pytań.

2. Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut.

3. Egzamin jest uważany za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat na eksperta udzielił poprawnych odpo wiedzi na co najmniej 25 pytań.

4. W czasie egzaminu dopuszczalne jest korzystanie z tekstów obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodo wych z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

§5. Kandydat na eksperta, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na świadectwo eksperta ADN, po odbyciu dodatkowego kursu w zakresie, o którym mowa w art. 32 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, zwanej dalej „ustawą”, może przystąpić do egzaminu na, odpowiednio, świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów.

§6.

1. Egzamin na eksperta ADN do spraw przewozu gazów oraz eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów ma formę pisemną i składa się z dwóch części:

1) 30 pytań wielokrotnego wyboru, za które można uzyskać po jednym punkcie;

2) jednego pytania opisowego, za które można uzyskać 30 punktów.

2. Czas trwania egzaminu wynosi 150 minut, w tym 60 minut na pytania wielokrotnego wyboru i 90 minut na pytanie opisowe.

3. Egzamin jest uważany za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat na eksperta uzyskał 44 punkty, jednak nie mniej niż 20 z każdej części egzaminu.

4. W czasie egzaminu dozwolone jest korzystanie z tekstów obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodo wych z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

§7. Pytania, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 6 ust. 1 pkt 1, pochodzą z przygotowanego przez komisję katalogu pytań obejmujących zakres wiedzy, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, oraz odnoszących się do wszystkich zagadnień i umie jętności przewidzianych w programie odpowiedniego kursu.

§8.

1. Egzaminy przeprowadza komisja składająca się z osób powołanych przez ministra właściwego do spraw trans portu spośród osób umieszczonych na liście egzaminatorów ministra właściwego do spraw transportu.

2. W skład komisji wchodzi:

1) przewodniczący wyznaczony przez ministra właściwego do spraw transportu;

2) dwóch członków.

3. W skład komisji egzaminacyjnej mogą wchodzić również:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;

2) przedstawiciel dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego dla miejsca przeprowadzania egzaminu. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 10454. Egzaminatorzy posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w zakresie transportu, w tym co najmniej:

1) 3-letnią praktykę wykładowcy w zakresie odpowiadającym wymaganemu na egzaminie zakresowi wiedzy dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych,

2) 3-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z żeglugą śródlądową albo

3) 3-letnią praktykę zawodową w dziedzinie: a) właściwości materiałów niebezpiecznych, b) konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu.

§9.

1. Z tytułu przeprowadzenia egzaminu członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 120 złotych – dla przewodniczącego komisji;

2) 100 złotych – dla każdego z pozostałych członków komisji.

2. Jeżeli liczba egzaminowanych przewyższa 10 osób, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 10 zł za każdą dodatkową osobę.

3. Jeżeli łączny czas trwania egzaminu w ciągu dnia przekracza 150 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się o 40 złotych za każde rozpoczęte dodatkowe 60 minut.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1–3, dla przewodniczącego komisji nie może przekroczyć 250 zł, a dla członka komisji nie może przekroczyć 200 zł.

§10.

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający imię i nazwisko osoby zdającej wraz z uzyskanym przez nią wynikiem egzaminu, który podpisują przewodniczący komisji oraz pozostali jej członkowie.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją dotyczącą egzaminu, przechowuje Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie przez okres 5 lat od daty egzaminu. § 1

1.

1. Dokumentację dotyczącą egzaminu, wydania odpowiedniego świadectwa eksperta ADN, przedłużenia jego ważności oraz wydania jego wtórnika przechowuje się w zamykanych szafach.

2. Szafy, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w pomieszczeniu, które zapewnia ochronę dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. § 1

2.

1. Po przeprowadzeniu egzaminu przewodniczący komisji wydaje osobie, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin, zaświadczenie o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

2. Osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin, przekazuje zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dyrek torowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby albo Dyrektorowi Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie – w przypadku osób mających miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3. Po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, właściwy dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wydaje osobie, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w § 4 lub § 6, odpowiednio świadectwo eksperta ADN, świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów.

4. Świadectwo eksperta ADN, świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów doręcza się osobie, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na eksperta ADN, za pokwitowaniem:

1) w siedzibie dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał to świadectwo;

2) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres miejsca zamieszkania eksperta ADN – na wniosek osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na eksperta ADN. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1045

§ 1

3.

1. Ważność odpowiedniego świadectwa eksperta ADN przedłuża dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał świadectwo, po zdaniu przez eksperta ADN egzaminu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy.

2. Do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, mogą przystąpić eksperci ADN, którzy w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia złożyli wniosek do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie o dopuszczenie do egzaminu wraz z:

1) dokumentami, o których mowa w § 2 pkt 1, 3 i 4;

2) zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu na eksperta ADN w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa;

3) oryginałem odpowiedniego świadectwa eksperta ADN.

3. Do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3–10 i § 12 ust. 1, 2 i 4. § 1

4.

1. Do wniosku o wydanie wtórnika odpowiedniego świadectwa eksperta ADN dołącza się dowód uiszczenia opła ty, o której mowa w ust. 3.

2. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, wydając wtórnik, składa na każdej stronie świadectwa czerwony odcisk stempla o treści „WTÓRNIK”.

3. Ustala się opłatę za wydanie wtórnika odpowiedniego świadectwa eksperta ADN w wysokości 30 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu lub w kasie urzędu żeglugi śródlądowej, którego dyrektor wydał wtórnik. § 1

5. Wzór świadectwa eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów określa załącznik do rozporządzenia. § 1

6. Świadectwa eksperta ADN wypełnia się na maszynie lub komputerze. § 1

7. Ustala się opłatę za egzaminy kończące kurs na eksperta ADN, na eksperta ADN do spraw przewozu gazów i na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów w wysokości 100 zł za każdy z egzaminów, którą należy uiścić na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu lub w kasie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szcze cinie. § 1

8. Osoby, które ukończyły odpowiedni kurs ADN przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 32 ust. 5 pkt 3 lub ust. 6 pkt 2 ustawy, na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego przez podmiot prowadzący kursy. § 1

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1045

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. (poz. 1045) WZÓR ŚWIADECTWA EKSPERTA ADN / EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU GAZÓW / EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU CHEMIKALIÓW (format A6, kolor pomarańczowy) (strona pierwsza) RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIC OF POLAND Urząd Żeglugi Śródlądowej w Inland Navigation Office in ………………………………………………………… ŚWIADECTWO EKSPERTA ADN ADN CERTIFICATE wiedzy specjalistycznej ADN of special knowledge of ADN Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1045

(strona druga) Nr ……………………………. Nazwisko/Name Imię/First name(s) ……………………………………………………………………… urodzony dnia/born on ………………………………………………………………. w/in ………………………………………………………………………………………….. narodowość/nationality ………………………………………………………………. Podpis posiadacza/Signature of holder …………………………………………. Właściciel tego świadectwa posiadł wiedzę specjalistyczną ADN The holder of this certificate has special knowledge of ADN Świadectwo ważne jest dla wiedzy specjalistycznej ADN według The certificate is valid for special knowledge of ADN according to 8.2.1.3 eksperta ADN (statki do przewozu ładunków suchych/dry cargo vessels)* 8.2.1.3 eksperta ADN (zbiornikowce/tanks vessels)* 8.2.1.5 eksperta ADN do spraw przewozu gazów* 8.2.1.7 eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów* ważne do/until …………………………………………………………………………… Wydane przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w/Issued by Director of Inland Navigation Office in ………………………………………… Data/Date………………………………………………………………………………….. pieczęć/stamp ……………………………………………………….. podpis osoby upoważnionej/signature * Niepotrzebne skreślić./Delete as appropriate.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-20
Data wydania: 2012-09-06
Data wejścia w życie: 2012-10-05
Data obowiązywania: 2012-10-05
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1045