Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1070

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1070 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszech nych (Dz. U. Nr 38, poz. 249, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 22: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prezes sądu apelacyjnego tworzy oddział informatyczny albo – w ramach oddziału administracyjnego – sek cję informatyczną.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z prezesami sądów apelacyjnych może powierzyć oddziałowi informatycznemu sądu apelacyjnego wykonywanie czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzy mywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne.”;

2) § 24 otrzymuje brzmienie: „§ 2

4.

1. W sądach apelacyjnych i okręgowych w ramach oddziału administracyjnego albo wydziału wizytacji mogą być tworzone zespoły do spraw analiz i organizacji pracy.

2. W sądach apelacyjnych i okręgowych może być utworzony samodzielny oddział do spraw analiz i organiza cji pracy, jeśli jest to uzasadnione potrzebami sądu.”;

3) w § 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W czasie posiedzenia każda osoba powstaje z miejsca, gdy przemawia do sądu lub gdy sąd zwraca się do niej. W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawiają za tym względy zdrowotne, długotrwałe składa nie zeznań lub konieczność prawidłowego utrwalenia dźwięku albo obrazu i dźwięku, przewodniczący posiedzenia może zezwolić na pozostawanie w pozycji siedzącej.”;

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1806, z 2010 r. Nr 40, poz. 232 oraz z 2012 r. poz. 48. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 10704) po § 86 dodaje się § 86a w brzmieniu: „§ 86a. Przewodniczący czuwa nad prawidłowym zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku. W szczególności może zarządzić, aby osoba zwracająca się do sądu lub odpowiadająca na pytania sądu znajdowała się w sali roz praw w miejscu przeznaczonym dla świadka.”;

5) po § 90 dodaje się § 90a w brzmieniu: „§ 90a.

1. Prezes sądu może zarządzić udostępnienie danych o sprawie stronom i ich przedstawicielom za po średnictwem kont w systemie teleinformatycznym.

2. Po uwierzytelnieniu konta strona lub jej przedstawiciel uzyskują dostęp do danych o sprawie.

3. Strona lub jej przedstawiciel mogą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, za zgodą prezesa sądu, udzielić dostępu do danych o sprawie innym osobom posiadającym konta w tym systemie, o ile tym osobom przysługuje uprawnienie do ich przeglądania. Dostęp jest ograniczony do przeglądania danych o sprawie.

4. Strona, a także jej przedstawiciel mogą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, pozbawić dostępu do danych o sprawie inne osoby, o których mowa w ust. 3, jeśli tym osobom przestało przysługiwać uprawnienie do ich przeglądania.”;

6) w § 92 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. W razie udostępnienia zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku w budynku sądu, nie dopuszcza się samodziel nego kopiowania tego zapisu przez stronę.

4. Na wniosek strony lub jej przedstawiciela sąd wydaje zapis dźwięku z adnotacjami na informatycznym noś niku danych.”;

7) w § 94 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Protokół z posiedzenia jawnego sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk udostępnia się w budynku sądu za pomocą urządzenia służącego do odtworzenia zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, albo przez wydanie zapisu dźwięku na informatycznym nośniku danych, po spełnieniu warun ków, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

8) w § 95 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: „

10. Jeżeli protokół sporządzono za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, to upoważ nionym podmiotom udostępnia się zapis dźwięku na informatycznym nośniku danych lub za pomocą konta w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 90a ust. 1. 1

1. W razie przekazania sprawy innemu sądowi sąd ten otrzymuje dostęp do protokołu z posiedzenia sporzą dzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, za pomocą systemu teleinformatyczne go, o którym mowa w § 90a ust. 1, wraz z informacją o przekazaniu sprawy.”;

9) w § 96 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. W przypadku protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk osobom uprawnionym udostępnia się zapis dźwięku za pomocą urządzenia służącego do odtworzenia zapisu albo na informatycznym nośniku danych.”;

10) w § 97: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przedstawienia akt sądowi odwoławczemu na skutek wniesionego środka odwoławczego dokonuje się nie zwłocznie po skutecznym doręczeniu środka odwoławczego stronie przeciwnej, jeżeli przepisy szczególne nie sta nowią inaczej. W przypadku przewlekłości postępowania w tym zakresie należy wskazać sądowi odwoławczemu przyczyny zwłoki. Sąd odwoławczy może również zażądać odpowiednich wyjaśnień. Równocześnie z przedsta wieniem akt sądowi odwoławczemu sąd pierwszej instancji przesyła wersję elektroniczną uzasadnienia wydanego orzeczenia za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 90a ust. 1, lub na informatycznym nośni ku danych.”, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1070

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku utrwalenia przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk sąd odwoławczy oraz Sąd Najwyższy uzyskują dostęp do zapisu za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 90a ust. 1, lub na informatycznym nośniku danych.”; 1

1) po § 98 dodaje się § 98a i 98b w brzmieniu: „§ 98a. Do celów określonych w niniejszym rozporządzeniu do trybu zakładania i udostępniania konta w syste mie teleinformatycznym stronom postępowania, ich przedstawicielom i zawodowym pełnomocnikom oraz innym podmiotom uprawnionym lub upoważnionym stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Sprawied liwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elek tronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. Nr 226, poz. 1830). § 98b. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 90a ust. 1, zapewnia:

1) dostęp do danych o sprawie;

2) wyszukiwanie danych i ich sortowanie;

3) możliwość odtworzenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw;

4) zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem oraz wprowadzeniem nieuprawnionych zmian.”; 1

2) po § 115 dodaje się § 115a w brzmieniu: „§ 115a. Przewodniczący posiedzenia uprzedza uczestniczące w posiedzeniu osoby o sposobie sporządzania protokołu, a strony i uczestników postępowania występujących w sprawie bez zawodowych pełnomocników – o zasadach jego udostępniania.”; 1

3) po § 119 dodaje się § 119a w brzmieniu: „§ 119a.

1. Przewodniczący składa wniosek o sporządzenie transkrypcji do prezesa sądu. Wniosek powinien zawierać wskazanie fragmentu protokołu podlegającego transkrypcji, zwanego dalej „fragmentem protokołu”, uzasadnienie oraz oczekiwany termin wykonania transkrypcji.

2. Uwzględniając wniosek, prezes sądu oznacza fragment protokołu oraz termin wykonania transkrypcji.

3. Czynności związane z transkrypcją są wykonywane przez pracowników sądów lub innych jednostek podleg łych Ministrowi Sprawiedliwości oraz przez osoby kierujące ich pracami.

4. Osobę kierującą czynnościami związanymi z transkrypcją wyznacza prezes sądu apelacyjnego spośród pra cowników sądu lub innych jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

5. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 4, jest pracownikiem innej jednostki podległej Ministrowi Sprawiedliwo ści, prezes sądu apelacyjnego wyznacza, spośród pracowników sądu, osobę odpowiedzialną za kontakt z osobą kierującą czynnościami związanymi z transkrypcją.

6. Do zadań osoby, o której mowa w ust. 4, należy w szczególności kontrolowanie terminowości i jakości trans krypcji oraz przekazywanie transkrypcji wnioskodawcy.

7. Prezes sądu okręgowego wyznacza pracownika sądu lub innej jednostki podległej Ministrowi Sprawiedli wości odpowiedzialnego za kontakt z osobą, o której mowa w ust. 4.

8. Do zadań osób, o których mowa w ust. 5 i 7, należy w szczególności udostępnianie osobie kierującej czyn nościami związanymi z transkrypcją fragmentu protokołu za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do obsługi transkrypcji.”; 1

4) § 124 otrzymuje brzmienie: „§ 12

4.

1. Sąd drugiej instancji, zwracając akta sprawy sądowi pierwszej instancji, przesyła wersję elektronicz ną uzasadnienia wydanego orzeczenia za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 90a ust. 1, lub na informatycznym nośniku danych.

2. W razie uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania innemu sądowi pierwszej instancji sąd odwoławczy, przesyłając akta temu sądowi, przesyła równocześnie sądowi, który wydał uchylone orzeczenie, odpis swego orzeczenia z uzasadnieniem. Przepis ust. 1 stosuje się.”; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1070

1

5) § 272a otrzymuje brzmienie: „§ 272a.

1. W elektronicznym postępowaniu upominawczym akta sprawy są prowadzone w systemie teleinfor matycznym.

2. Pisma procesowe w postaci papierowej są przekształcane na formę elektroniczną, a następnie są włączane do akt, o których mowa w ust. 1.

3. Po przekształceniu pisma procesowe w postaci papierowej przechowuje się w pomocniczym zbiorze doku mentów. Załączniki do pism procesowych są włączane do pomocniczego zbioru dokumentów bez potrzeby ich przekształcania. Pomocniczy zbiór dokumentów jest udostępniany na zasadach analogicznych do zasad udostępnia nia akt sądowych.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-26
Data wydania: 2012-09-19
Data wejścia w życie: 2012-10-01
Data obowiązywania: 2012-10-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1070