Dz.U. 2012 nr 0 poz. 108

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 108 RozpoRządzenie MinistRa spRaw wewnętRznych1) z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kon trolę wyznaczonego obszaru wodnego.

§2. Ustala się minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczo nego obszaru wodnego:

1) w przypadku kąpielisk: a) śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – jeden ratownik wodny od strony lądu i jeden ratownik wodny od strony lustra wody, przebywający na łodzi lub platformie umożliwiającej obserwację i umieszczonej poza strefą dla umiejących pływać, b) nadmorskich na każde 100 m linii brzegowej – trzyosobowe zespoły ratowników wodnych, w tym co najmniej jeden ratownik wodny od strony lustra wody;

2) w miejscach przeznaczonych do kąpieli – dwóch ratowników wodnych;

3) w przypadku pływalni: a) dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m – jeden ratownik wodny, b) dysponującej nieckami basenowymi o długości 25–50 m – dwóch ratowników wodnych, c) dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 50 m – trzech ratowników wodnych;

4) w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głęboko ści ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m – co najmniej jeden ratownik wodny.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2) Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc w zakresie dotyczącym minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-01-27
Data wydania: 2012-01-23
Data wejścia w życie: 2012-01-28
Data obowiązywania: 2012-01-28
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 108