Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1088

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1088 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Upoważnia się Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych:

1) inspektora dozoru jądrowego: a) I stopnia, b) II stopnia;

2) inspektora ochrony radiologicznej, z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich sto sujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;

3) na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej: a) operatora reaktora badawczego, b) dozymetrysty reaktora badawczego, c) starszego dozymetrysty reaktora badawczego, d) kierownika zmiany reaktora badawczego, e) kierownika reaktora badawczego, f) zastępcy dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posia dającej reaktor badawczy, g) specjalisty do spraw ewidencji materiałów jądrowych, h) operatora przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego, i) kierownika składowiska odpadów promieniotwórczych, j) kierownika zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592, z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 596, 908 i 951. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1088

k) operatora akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii, l) operatora akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów, m) operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów, n) operatora urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi;

4) na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem następujących czynności mających istotne znaczenie dla zapew nienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polega jącą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej: a) zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową w zakresie: – zintegrowanego systemu zarządzania, – bezpiecznego rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji elektrowni jądrowej, w tym wdrożenia zasad priorytetu bezpie czeństwa, – ochrony fizycznej i przygotowań przeciwawaryjnych, – zabezpieczeń materiałów jądrowych, – szkoleń i uzyskiwania uprawnień przez personel elektrowni jądrowej, b) kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej: – kierowanie i nadzór nad rozruchem oraz eksploatacją elektrowni jądrowej, – nadzór nad planowaniem produkcji i remontów w elektrowni jądrowej oraz wykonywaniem zadań produkcyjnych, – nadzór nad opracowywaniem procedur i instrukcji rozruchowych i eksploatacyjnych (ruchowych) w elektrowni jądrowej, – koordynowanie i nadzorowanie szkoleń oraz egzaminów personelu rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowej, c) dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej, d) sterowanie: – sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym, – wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa.

2. Upoważnia się Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów:

1) inżyniera leśnictwa;

2) technika leśnika;

3) operatora maszyn leśnych.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 22, poz. 125).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: M. Korolec

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-10-02
Data wydania: 2012-09-11
Data wejścia w życie: 2012-10-17
Data obowiązywania: 2012-10-17
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1088