Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1123

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Poz. 1123 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 4 października 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsię biorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, za szkody powstałe w związku z prowadzeniem tej działalności, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia OC oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§2.

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych, za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych, wyrządzone w na stępstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania osób, przy pomo cy których ubezpieczony wykonuje czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.

3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) wyrządzonych w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego po cofnięciu koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, chyba że szkoda jest następstwem zdarzeń zaistniałych przed tym dniem;

2) polegających na zapłacie kar umownych;

3) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru;

4) jądrowych lub z nimi związanych;

5) spowodowanych przez azbest lub z nimi związanych;

6) wyrządzonych przez ubezpieczonego jego pracownikom oraz osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.

4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 908. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1123§3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na prowa dzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w porcie lotniczym.

§4.

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 5000 SDR na każdy 1000 obsłużonych pasażerów lub 100 000 kg obsłużonych towarów i poczty w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia OC, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na nowo zakładanym lotnisku, liczbę obsłużonych pasażerów lub wagę obsłużonych towarów i poczty ustala się jako ich liczbę lub wagę prognozowaną dla roku, w którym zawierana jest umowa ubezpieczenia OC, określoną na podsta wie zatwierdzonego planu generalnego, o którym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951).

3. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego jednocześnie w wię cej niż jednym porcie lotniczym, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi nie mniej niż najwyższa minimal na suma gwarancyjna określona zgodnie z ust. 1 dla danego portu lotniczego.

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu SDR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC jest zawierana.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Finansów: wz. M. Sekuła

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-10-12
Data wydania: 2012-10-04
Data wejścia w życie: 2012-10-13
Data obowiązywania: 2012-10-13
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1123