Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1125

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Poz. 1125 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1) z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli 1 uchyla się lp. 8;

2) w tabeli 2: a) lp. 1a otrzymuje brzmienie: 1a dyrektor instytutu badawczego według odrębnych przepisów wyższe 7 b) lp. 3a otrzymuje brzmienie: 3a zastępca dyrektora instytutu badawczego według odrębnych przepisów wyższe 6 c) uchyla się lp. 7a, d) po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu: 16a główny specjalista badawczo-techniczny według odrębnych przepisów wyższe 5

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908 i 951.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1534, z 2008 r. Nr 37, poz. 211, z 2009 r. Nr 30, poz. 202, z 2010 r. Nr 48, poz. 282 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 161. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1125

e) po lp. 46 dodaje się lp. 46a w brzmieniu: 46a starszy specjalista badawczo-techniczny według odrębnych przepisów wyższe 4 f) lp. 60 otrzymuje brzmienie: 60 asystent w WSPol. i instytucie badawczym, instruktor w WSPol. według odrębnych przepisów wyższe 3 g) po lp. 68 dodaje się lp. 68a w brzmieniu: 68a specjalista badawczo-techniczny według odrębnych przepisów podstawowe 3

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-10-12
Data wydania: 2012-10-04
Data wejścia w życie: 2012-10-13
Data obowiązywania: 2012-10-01
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1125