Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1130

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2012 r. Poz. 1130 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, zwanych dalej ,,stypendiami”, podstawę i wysokość stypendium oraz czas, na jaki może zostać przyznane.

§2.

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej „ministrem”, przyznaje stypendium na pisemny wnio sek właściwego polskiego związku sportowego.

2. Minister może przyznać członkowi kadry narodowej stypendium także z własnej inicjatywy.

3. Polski związek sportowy składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia osiągnięcia wyników sportowych, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego imię, nazwisko, datę urodzenia zawodnika oraz propozycję wysokości i okresu przyznania stypendium, dołącza się:

1) uzasadnienie wniosku;

2) dokument potwierdzający osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3;

3) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej, paraolimpijskiej lub do igrzysk głuchych, imiennej lub dla kraju, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, wydany odpowiednio przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski albo Polski Związek Sportu Niesłyszących;

4) pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji odpowiednio programu przygotowań do igrzysk olimpij skich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.

5. Stypendium jest przyznawane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium.

§3.

1. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, przyznaje się na okres do 12 mie sięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

2. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3, przyznaje się na okres do 12 mie sięcy z możliwością przedłużenia do końca danego roku kalendarzowego.

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 11303. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 3, przyznaje się na okres do 12 miesięcy.

4. W przypadku mistrzostw świata lub mistrzostw Europy rozgrywanych w roku igrzysk olimpijskich, igrzysk para olimpijskich lub igrzysk głuchych stypendium może zostać przyznane do wysokości podstawy stypendium do końca danego roku kalendarzowego.

§4.

1. Podstawę ustalenia miesięcznej wysokości stypendium stanowi kwota 2300 zł, zwana dalej ,,podstawą”.

2. Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olim pijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w konkuren cjach olimpijskich, może otrzymać stypendium:

1) jeżeli w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych zajął: a) 1 miejsce – do wysokości 3,30-krotności podstawy, b) 2 miejsce – do wysokości 2,90-krotności podstawy, c) 3 miejsce – do wysokości 2,55-krotności podstawy, d) 4 miejsce – do wysokości 2,30-krotności podstawy, e) 5 miejsce – do wysokości 2,10-krotności podstawy, f) 6 miejsce – do wysokości 1,90-krotności podstawy, g) 7 miejsce – do wysokości 1,70-krotności podstawy, h) 8 miejsce – do wysokości 1,50-krotności podstawy;

2) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął: a) 1 miejsce – do wysokości 2,90-krotności podstawy, b) 2 miejsce – do wysokości 2,50-krotności podstawy, c) 3 miejsce – do wysokości 2,10-krotności podstawy, d) 4 miejsce – do wysokości 1,80-krotności podstawy, e) 5 miejsce – do wysokości 1,60-krotności podstawy, f) 6 miejsce – do wysokości 1,40-krotności podstawy, g) 7 miejsce – do wysokości 1,20-krotności podstawy, h) 8 miejsce – do wysokości 1,00-krotności podstawy;

3) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął: a) 1 miejsce – do wysokości 2,00-krotności podstawy, b) 2 miejsce – do wysokości 1,60-krotności podstawy, c) 3 miejsce – do wysokości 1,30-krotności podstawy, d) 4 miejsce – do wysokości 1,10-krotności podstawy, e) 5 miejsce – do wysokości 0,90-krotności podstawy, f) 6 miejsce – do wysokości 0,70-krotności podstawy, g) 7 miejsce – do wysokości 0,50-krotności podstawy, h) 8 miejsce – do wysokości 0,40-krotności podstawy;

4) jeżeli uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub do igrzysk głuchych potwierdzoną przez właściwą międzyna rodową organizację sportową: a) przy kwalifikacji imiennej – stypendium do wysokości podstawy na okres do końca miesiąca, w którym zakończono igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie lub igrzyska głuchych, b) przy kwalifikacji dla kraju – stypendium dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikację do 50% wysokości podstawy na okres do końca miesiąca, w którym zakończono igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie lub igrzyska głuchych; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 11305) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców lub w kategorii juniorów we współzawodnictwie międzyna rodowym w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich zajął: a) 1 miejsce – do 0,90-krotności podstawy, b) 2 miejsce – do 0,70-krotności podstawy, c) 3 miejsce – do 0,50-krotności podstawy;

6) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców lub w kategorii juniorów we współzawodnictwie między narodowym w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich zajął: a) 1 miejsce – do 0,50-krotności podstawy, b) 2 miejsce – do 0,40-krotności podstawy, c) 3 miejsce – do 0,30-krotności podstawy.

3. Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie międzynarodowym nieobjętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, może otrzymać stypendium:

1) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął: a) 1 miejsce – do 1,00-krotności podstawy, b) 2 miejsce – do 0,70-krotności podstawy, c) 3 miejsce – do 0,50-krotności podstawy;

2) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął: a) 1 miejsce – do 0,75-krotności podstawy, b) 2 miejsce – do 0,45-krotności podstawy, c) 3 miejsce – do 0,40-krotności podstawy.

4. Członek kadry narodowej zajmujący miejsca od 1 do 3 w igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata, realizu jący indywidualny program szkolenia, może otrzymać stypendium składające się z części:

1) podstawowej – związanej z osiągniętym wynikiem sportowym zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, oraz

2) zmiennej – przyznawanej na okres kolejnych 3 miesięcy po udokumentowaniu realizacji programu szkolenia; część zmienna stypendium może wynieść do wysokości 0,70-krotności podstawy.

§5.

1. Członek kadry narodowej może otrzymać stypendium, jeżeli w zawodach, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.

2. Jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w związku z systemem kwalifikacji do danej konkurencji, nie stosuje się przepisu ust. 1.

3. Jeżeli regulamin zawodów nie rozstrzyga o kolejności miejsc w przedziale miejsc od 5 do 8 w konkurencjach obję tych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo mistrzostwach świata lub mi strzostwach Europy, stypendium może być przyznane do wysokości jak za zajęcie miejsca 6.

§6.

1. Wypłaty stypendium dokonuje właściwy polski związek sportowy ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra.

2. Wypłata stypendium następuje do 15 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu decyzji ministra.

3. Wypłata stypendium określonego w § 4 ust. 4 pkt 2 następuje każdorazowo po upływie kolejnych 3 miesięcy danego roku.

4. Właściwy polski związek sportowy prowadzi obsługę finansową i jest obowiązany do przechowywania dokumentacji merytorycznej i finansowej związanej z wypłatą stypendiów. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1130§7. Członkowi kadry narodowej, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwier dzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej „ustawą”, stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy.

§8. Członkini kadry narodowej, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy, przedkłada polskiemu związkowi sportowemu zaświadczenie o niezdolności do uprawiania sportu z powodu ciąży lub dokument potwierdzający urodzenie dziecka.

§9.

1. Minister wstrzymuje albo pozbawia stypendium członka kadry narodowej na pisemny wniosek właściwego pol skiego związku sportowego albo z własnej inicjatywy.

2. Do wniosku o wstrzymanie wypłaty stypendium należy dołączyć:

1) uzasadnienie wniosku;

2) dokumenty potwierdzające zaniedbanie przez członka kadry narodowej realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

3) wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację polskiego związku sportowego o odmowie złożenia wyjaśnień;

4) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie stypendium.

3. Do wniosku o pozbawienie stypendium należy dołączyć:

1) uzasadnienie wniosku;

2) dokumenty potwierdzające nierealizowanie przez członka kadry narodowej programu przygotowań do igrzysk olimpij skich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

3) wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację polskiego związku sportowego o odmowie złożenia wyjaśnień;

4) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium;

5) dokumenty potwierdzające odmowę udziału członka kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolim pijskich lub igrzyskach głuchych albo mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy;

6) orzeczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy – w przypadku utraty zdolności do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Minister z własnej inicjatywy wstrzymuje albo pozbawia stypendium członka kadry narodowej na podstawie danych wymienionych odpowiednio w ust. 2 pkt 2–4 albo ust. 3 pkt 2–6.

§10. Do stypendiów przyznawanych za osiągnięcia sportowe uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo rządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Minister Sportu i Turystyki: J. Mucha

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sporto wych dla członków kadry narodowej (Dz. U. Nr 169, poz. 1213 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 10

9) oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i ka dry paraolimpijskiej (Dz. U. Nr 17, poz. 95), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie odpo wiednio art. 91 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-10-16
Data wydania: 2012-10-15
Data wejścia w życie: 2012-10-16
Data obowiązywania: 2012-10-16
Organ wydający: MIN. SPORTU I TURYSTYKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1130