Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1140

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1140 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1) z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 113

7) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w ust. 1 uchyla się pkt 3 i 5, b) uchyla się ust. 2;

2) w § 7: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3c i 11 ustawy, powinny być podczas dawania poleceń i syg nałów w zakresie kierowania ruchem na drodze wyposażone w kamizelki barwy żółtej z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym formację, do której przynależą.

2. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 6 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy, powinny być podczas dawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze wyposażone w kamizelki barwy pomarań czowej z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym odpowiednio przedsiębiorcę, którego są pra cownikami, lub rodzaj wykonywanych czynności na drodze albo służbę, do której przynależą.”, b) uchyla się ust. 3, c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Ratownik górski dający polecenia lub sygnały w zakresie kierowania ruchem na drodze podczas wykony wania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej powinien być wyposażony w ubranie z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego, w którym jest zatrudniony, pełni służbę lub którego jest członkiem.”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I: a) uchyla się pkt 8, b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) pilotom – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych;”,

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1140

c) dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „1

2) ratownikom górskim podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a i b, które wchodzą w życie z dniem 19 października 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-10-18
Data wydania: 2012-10-16
Data wejścia w życie: 2012-11-02
Data obowiązywania: 2012-11-02
Uwagi: par. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a i b wchodzą w życie z dniem 19 października 2012 r.
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1140