Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1154

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1154 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. Nr 57, poz. 498 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 53

4) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1154

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. (poz. 1154) Załącznik nr 1 WZÓR ŚWIADECTWO FITOSANITARNE Nr ………….. Organizacja Ochrony Roślin ……………………………………………………………………………………………………………………………… do Organizacji Ochrony Roślin …………………………………………………………………………………………………………………………. I. Opis przesyłki Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres eksportera …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres odbiorcy ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Liczba i rodzaj opakowań …………………………………………………………………………………………………………………………………. Cechy towaru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Miejsce pochodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Deklarowany środek transportu …………………………………………………………………………………………………………………………. Deklarowane miejsce wwozu ……………………………………………………………………………………………………………………………. Nazwa towaru i deklarowana ilość …………………………………………………………………………………………………………………….. Nazwa botaniczna rośliny …………………………………………………………………………………………………………………………………. Zaświadcza się, że wyżej wymienione rośliny, produkty roślinne lub przedmioty zostały poddane urzędowej kontroli oraz są uważane za wolne od organizmów kwarantannowych, określonych przez państwo, do którego są wyprowadzane, i odpowiadają obowiązującym przepisom fitosanitarnym państwa, do którego są wyprowadzane, w tym wymaganiom określonym w przepisach dotyczących organizmów niekwarantannowych. Zaświadcza się, że wyżej wymienione rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są uważane za praktycznie wolne od innych organizmów szkodliwych.* II. Dodatkowa deklaracja** III. Zabieg oczyszczania lub odkażania Data …………………………………………. Metoda …………………………………………………………….. Środek chemiczny (substancja aktywna) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Czas trwania i temperatura ………………………………………………………………………………………………………………………………… Dawka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Dodatkowe informacje ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Miejsce wystawienia …………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko osoby upoważnionej ……………………………………………………………… Pieczęć organizacji Data ………………………….. …………………………………………………………………………… (podpis) Zarówno …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, (nazwa organizacji ochrony roślin) jak i jej urzędnicy lub przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wystawienie niniejszego świadectwa.* * Klauzula fakultatywna. ** Wymienić, które z wymagań specjalnych, zawartych w sekcji I części A oraz w części B załącznika IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodli wych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169 z 10.07.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 258, z późn. zm.), zostało spełnione; wymagania te mogą być podane w formie odniesień do odpowiednich pozycji załącznika; w dodatkowej deklaracji nie jest wymagane wskazanie wymagań specjalnych w przypadku tych pozycji załącznika, które nie dają możliwości wyboru tych wymagań. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1154

Załącznik nr 2 WZÓR ŚWIADECTWO FITOSANITARNE W PRZYPADKU REEKSPORTU Nr ………….. Organizacja Ochrony Roślin ……………………………………………………………………………………………………………………………… do Organizacji Ochrony Roślin …………………………………………………………………………………………………………………………. I. Opis przesyłki Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres eksportera …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres odbiorcy ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Liczba i rodzaj opakowań …………………………………………………………………………………………………………………………………. Cechy towaru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Miejsce pochodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Deklarowany środek transportu …………………………………………………………………………………………………………………………. Deklarowane miejsce wwozu ……………………………………………………………………………………………………………………………. Nazwa towaru i deklarowana ilość …………………………………………………………………………………………………………………….. Nazwa botaniczna rośliny …………………………………………………………………………………………………………………………………. Zaświadcza się, że wyżej wymienione rośliny, produkty roślinne lub przedmioty zostały przywiezione na terytorium ………………………………………………………………………………………. z …………………………………………………………………………… (państwo reeksportujące) (państwo pochodzenia) i były zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne nr ………, którego oryginał  uwierzytelniona kopia  dołączony/a jest do tego świadectwa*; są załadowane  przeładowane  do oryginalnych  nowych  opakowań*; na pod stawie oryginału świadectwa fitosanitarnego  oraz dodatkowej kontroli  uznano*, że są zgodne z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi państwa, do którego są wyprowadzane; podczas magazynowania na terytorium ………………. ………………………………………………………… przesyłka nie była narażona na niebezpieczeństwo porażenia lub infekcji. (państwo reeksportujące) II. Dodatkowa deklaracja** III. Zabieg oczyszczania lub odkażania Data …………………………………………. Metoda …………………………………………………………… Środek chemiczny (substancja aktywna) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Czas trwania i temperatura ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Dawka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Dodatkowe informacje ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Miejsce wystawienia …………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko osoby upoważnionej ……………………………………………………………… Pieczęć organizacji Data ………………………….. …………………………………………………………………………… (podpis) Zarówno ………………………………………………………………………………., jak i jej urzędnicy lub przedstawiciele nie ponoszą (nazwa organizacji ochrony roślin) odpowiedzialności finansowej za wystawienie niniejszego świadectwa.*** * Zaznaczyć właściwe pole. ** Wymienić, które z wymagań specjalnych, zawartych w sekcji I części A oraz w części B załącznika IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodli wych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169 z 10.07.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 258, z późn. zm.), zostało spełnione; wymagania te mogą być podane w formie odniesień do odpowiednich pozycji załącznika; w dodatkowej deklaracji nie jest wymagane wska zanie wymagań specjalnych w przypadku tych pozycji załącznika, które nie dają możliwości wyboru tych wymagań. *** Klauzula fakultatywna.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-10-23
Data wydania: 2012-10-12
Data wejścia w życie: 2012-10-31
Data obowiązywania: 2012-10-31
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2013, poz. 636
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1154