Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1228

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1228 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie których innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniej szego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  z 2009 r. Nr 1, poz. 7), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1)  ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), 2)  ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu  lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych  (Dz. U. Nr 98, poz. 817), 3) ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800),  4)  ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U.  Nr 81, poz. 530), 5) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt K 5/10 (Dz. U. Nr 229, poz. 1504), 6)  ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106,  poz. 622 i Nr 187, poz. 11

10) , 7)  ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w po stępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy  w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom upraw nionym do alimentów (Dz. U. Nr 129, poz. 735),  8) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), 9)  ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),

10)   ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom upraw nionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 20 sierpnia 2012 r. 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1)  art. 40 ustawy z dnia 19 grudnia 2008  r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy oraz  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), który stanowi: „Art. 40. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 39, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.; Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 1228

2) art. 1 pkt 75 i art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2009 r.; 3) art. 1 pkt 49, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”; 2)  art. 36 pkt 12 i art. 37 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania  aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817), które stanowią: „Art. 36. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:” „12)  art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonaw czych wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 35, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą − nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” „Art. 37. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 3)  art. 30 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800),  który stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem  art. 26 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 4)  art. 70 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  (Dz. U. Nr 81, poz. 530), który stanowi:  „Art. 70. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 5)  art. 93 ust. 2 i art. 105 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsię biorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 i Nr 187, poz. 11

10) , które stanowią: Art. 93. „2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 5,  art. 23 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 52, art. 63 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 56, art. 6 ust. 6 ustawy wymienio nej w art. 77 i art. 15 ust. 9 ustawy wymienionej w art. 86 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw czych wydanych odpowiednio na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 5, art. 23 ust. 5 ustawy wymienio nej w art. 52, art. 63 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 56, art. 6 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 77 i art. 15 ust. 9  ustawy wymienionej w art. 86, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” „Art. 105. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem: 1) art. 36 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2) art. 44 i art. 103, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r.; 3) (uchylony).”; 6)  art. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy  w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie  pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 129, poz. 735), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r.”; 7)  art. 251 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),  który stanowi: „Art. 251. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 77 ust. 1, który wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2015 r., i art. 241, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 8)  art. 75 ust. 2 i art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników  i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), które stanowią: Art. 75. „2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 1) art. 99b pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, 2) art. 125 pkt 4a ustawy wymienionej w art. 11, 3) art. 37 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 22, 4) art. 17 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 25, Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 1228

  5) art. 48 ust. 8 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 29,   6) art. 23 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 30,   7) art. 8 ust. 9, art. 33 ust. 5, art. 50 ust. 8 i art. 55 ustawy wymienionej w art. 42,   8) art. 6 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 44,   9) art. 15 ust. 9 ustawy wymienionej w art. 52,

10)  art. 36 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 56  −  zachowują  moc  do  dnia  wejścia  w  życie  nowych  przepisów  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  przepisów  wymienionych w pkt 1−10.” „Art. 76. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r., z wyjątkiem: 1) art. 71 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 2)  art. 1 pkt 4 lit. a, b i e w zakresie ust. 6, pkt 5–7, pkt 9 lit. a–d, pkt 10, pkt 13 lit. b, pkt 15 w zakresie art. 14 ust. 4–7  i pkt 16 w zakresie art. 14b oraz art. 5, art. 6, art. 9, art. 18, art. 45, art. 58 i art. 59, które wchodzą w życie z dniem  1 stycznia 2012 r.”; 9)  art. 3−5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy upraw nionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212), które stanowią: „Art. 3. Sprawy o świadczenia  rodzinne  i  świadczenia z  funduszu alimentacyjnego, do których prawo powstało  przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach  dotychczasowych. Art. 4. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organ właściwy dłużnika złożył do starosty wniosek  o  zatrzymanie prawa  jazdy,  a w  sprawie nie  została wydana decyzja ostateczna,  starosta  zwraca wniosek organowi  właściwemu dłużnika w celu przeprowadzenia postępowania na zasadach i w trybie ustawy, o której mowa w art. 2,  w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 13 września 2012 r. (poz. 1228) USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Uważając, że dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczegól ności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich  rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są  w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobo wiązanych wobec nich do alimentacji, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów  należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji, stanowi  się co następuje: Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 1228

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. 1. Ustawa określa: 1)  zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bez skuteczności egzekucji; 2)  warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,  zwanych dalej „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego”; 3) zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 4) zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 5) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 2.  Fundusz  alimentacyjny  stanowi  system  wspierania  osób  uprawnionych  do  alimentów  środkami  finansowymi  z budżetu państwa. 3. Fundusz alimentacyjny nie stanowi funduszu, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Art. 1a. 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 1) obywatelom polskim; 2) cudzoziemcom: a) (uchylona),1) b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na  pobyt  rezydenta  długoterminowego Wspólnot  Europejskich  oraz  zezwolenia  na  zamieszkanie  na  czas  oznaczony  udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo ziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), d)  przebywającym na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej w  związku  z  uzyskaniem  statusu  uchodźcy  lub  ochrony  uzupełniającej. 2.2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli zamieszkują na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjne go, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Art.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1)  administracyjnym organie egzekucyjnym – oznacza to właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego organ  egzekucyjny ustalony na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad ministracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 i 1166); 2)  bezskuteczności egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegze kwowano pełnej należności  z  tytułu zaległych  i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;  za bezskuteczną egzekucję  uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjne mu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: a)  braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu za mieszkania dłużnika, b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą; 3)  dłużniku alimentacyjnym – oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciw ko której egzekucja okazała się bezskuteczna; 1)  Przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 1228

4) dochodzie – oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych; 5) dochodzie rodziny – oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych; 5a)3) dochodzie członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalenda rzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3–4a; 6)  instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wycho wawczą, młodzieżowy  ośrodek wychowawczy,  schronisko  dla  nieletnich,  zakład  poprawczy,  areszt  śledczy,  zakład  karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli  instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie; 7) nienależnie pobranym świadczeniu – oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości  lub w części, b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia, c)  wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyzna jącej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono  prawa do świadczenia, d)4) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością okreś loną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów, e) (uchylona);5) 8)  okresie świadczeniowym – oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od  dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; 9)  organie właściwym dłużnika – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce  zamieszkania dłużnika alimentacyjnego;

10)   organie właściwym wierzyciela – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miej sce zamieszkania osoby uprawnionej; 11)  osobie uprawnionej – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego po chodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna; 12)  rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica  osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzyma niu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia  z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związ ku  z  tą  niepełnosprawnością  przysługuje  świadczenie  pielęgnacyjne,  o  którym mowa  w  przepisach  ustawy  z  dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.6)), a także osobę upraw nioną; do rodziny nie zalicza się: a) dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, b) dziecka pozostającego w związku małżeńskim, c) (uchylona),7) d)  rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do  alimentów na jej rzecz; 13) szkole – oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę arty styczną, w której  jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wycho 3) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5) Przez art. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427,  Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223,  poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622,  Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212. 7) Przez art. 2 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 1228

wawczy,  specjalny  ośrodek wychowawczy  dla  dzieci  i młodzieży wymagających  stosowania  specjalnej  organizacji  nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stop niu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 14) szkole wyższej – oznacza to szkołę wyższą, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kolegium nauczyciel skie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych; 15) (uchylony); 15a) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służ bowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej,  umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni pro dukcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności  gospodarczej; 16) znacznym stopniu niepełnosprawności – oznacza to: a) niepełnosprawność w stopniu znacznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud nianiu osób niepełnosprawnych, b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i ren tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na pod stawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, e)8) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; 17) utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, d)9) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyj nego,  a  także  emerytury  lub  renty,  renty  rodzinnej  lub  renty  socjalnej,  z  wyjątkiem  renty  przyznanej  rolnikowi  w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, f)

10)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utra cie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 18) uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: a) zakończeniem urlopu wychowawczego, b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, d)11) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kom pensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolniko wi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, f)12) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po  utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.   8) Dodana przez art. 2 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.   9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U.  Nr 97, poz. 800), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

10)  Dodana przez art. 2 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 11) W brzmieniu ustalonym przez art. 29 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 9. 12) Dodana przez art. 2 pkt 2 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 1228

Rozdział 2 Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Art.

3. 1. W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela  wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. 2. Do wniosku  należy  dołączyć  zaświadczenie  organu  prowadzącego  postępowanie  egzekucyjne  o  bezskuteczności  egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych  w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. 3. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne organ właściwy  wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji  zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu  wyegzekwowania zasądzonych alimentów. 4. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od  dnia otrzymania wezwania. 5. Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłuż nika alimentacyjnego w przypadku: 1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1; 2) przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 3)13) umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej. 6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do informowania organu właściwego dłużnika oraz  organu właściwego wierzyciela o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności każdorazowo na wniosek tych orga nów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a także każdorazowo w przypadku zaistnienia okoliczności mających  wpływ na prawo do świadczenia lub na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, w terminie 14 dni od  dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności. 7. Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przekazują organowi prowadzącemu postępowanie egze kucyjne wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczności egzekucji. 8. Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela informują sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach  opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu. Art.

4. 1.14) Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad  alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu  zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz infor muje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach  dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości  za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 2. Dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pod  rygorem odpowiedzialności karnej za  składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia. 3. (uchylony).15) 4. Organ właściwy dłużnika może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji, o któ rych mowa w ust. 1, dotyczących dłużnika alimentacyjnego, jeżeli w posiadaniu kierownika ośrodka znajduje się rodzinny  wywiad środowiskowy dotyczący tego dłużnika, przeprowadzony na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nie wcześ niej niż trzy miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji. 13)  Dodany przez art. 223 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011  r. o wspieraniu  rodziny  i  systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. Nr 149,  poz. 887), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 14)  W brzmieniu ustalonym przez art. 60 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie  danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), która weszła w życie z dniem 14 czerwca 2010 r.  15) Przez art. 60 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 14. Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 1228

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza  wywiadu alimentacyjnego przeprowadzanego u dłużnika alimentacyjnego, a także wzór oświadczenia majątkowego dłużni ka alimentacyjnego, uwzględniając potrzebę podjęcia przez organ właściwy dłużnika określonych w ustawie działań zmie rzających do poprawy egzekucji alimentów. Art.

5. 1. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność pro wadzonej  egzekucji,  w  szczególności  zawarte  w  wywiadzie  alimentacyjnym  oraz  oświadczeniu  majątkowym  dłużnika  alimentacyjnego. 2.16) W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnie nia, organ właściwy dłużnika: 1)  zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypad ku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny; 2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.  3.16) W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: 1) złożenia oświadczenia majątkowego,  2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, 3)  bez uzasadnionej przyczyny, w  rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy, przyjęcia  propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac  interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygoto waniu zawodowym dorosłych –17) organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od  zobowiązań alimentacyjnych. 3a.18) Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się  wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowią zań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. 3b.18) Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się  ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, do łączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca  1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.19)). 4.16) W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, starosta jest obowiązany do informowania o tym organu właś ciwego dłużnika. 4a.

20)  Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu  dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. 5.21) Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3b, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. 16)  W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2009 r. 17) Zdanie wspólne w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 18) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 19)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931,  z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121,  poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889  i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180,  poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124,  poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344,  z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206,  poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018  i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48,  poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280,  Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 611.

20)  Dodany przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 16. 21) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 1228

6.21) Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do  starosty, gdy: 1)  ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w ust. 3, oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich  6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bie żąco ustalonych alimentów lub 2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego. Art.

6. Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działa niach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Art.

7. 1. W sprawach o  roszczenia alimentacyjne organ właściwy wierzyciela albo organ właściwy dłużnika mogą  wytaczać powództwa na rzecz obywateli. 2. W postępowaniu przed sądem prowadzonym z powództwa organu właściwego wierzyciela lub organu właściwego  dłużnika stosuje się do tych organów odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym. Art.

8. Sąd przesyła organowi właściwemu wierzyciela i organowi właściwemu dłużnika orzeczenia wydane na podsta wie art. 132 i 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) w sprawach,  w których osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnie nia się orzeczenia. Art. 8a.22) Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobo wiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2,  w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Art. 8b.23) Organ właściwy dłużnika może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu albo  kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika  ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimenta cyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. Art. 8c.23) Przepis art. 8b stosuje się odpowiednio do organu właściwego wierzyciela w zakresie realizacji obowiązku  określonego w art. 8a. Art. 8d.24) Po otrzymaniu wniosku polskiego organu centralnego, działającego na podstawie art. 51 ust. 2 lit. c oraz  art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania  i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str. 1,  z późn. zm.), organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodo wej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia i przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby upraw nionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Rozdział 3 Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Art.

9. 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku  życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku  posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie  przekracza kwoty 725 zł. 3.25) W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 22)  Dodany przez art. 60 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 14; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa  w odnośniku 1. 23) Dodany przez art. 60 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 14. 24)  Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy  w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu  ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. Nr 129, poz. 735), która weszła w życie z dniem 18 czerwca 2011 r.  25) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 1228

4.25) W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadcze niowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód  ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 4a.26) W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadcze niowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z mie siąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania  prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 5. (uchylony). 6. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji. 7. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się do chód miesięczny w wysokości  1/12  dochodu  ogłaszanego  corocznie w  drodze  obwieszczenia  przez  Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,  poz. 969, z późn. zm.27)). 8. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę  wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem: 1)  oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym  rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 3)  gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu  rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa rancji Rolnej. 9. Ustalając dochód  rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa  rolnego oddanego w dzierżawę na  zasadach,  o których mowa w ust. 8, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 10. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolne go, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 11. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody  te sumuje się. 12. W przypadku gdy prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna prawnego,  ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej. Art.

10. 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże  nie wyższej niż 500 zł. 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 1)28) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej; 2) (utracił moc);29) 3) zawarła związek małżeński. 3. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych  świadczeń z tego funduszu. 26) Dodany przez art. 2 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 27)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,  poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96,  poz. 620 i Nr 226, poz. 1475. 28) W brzmieniu ustalonym przez art. 223 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 13. 29)  Z dniem 6 grudnia 2010 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt K 5/10 (Dz. U.  Nr 229, poz. 1504). Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 1228

4. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela  informacje, że osoba  uprawniona  bądź  jej  przedstawiciel  ustawowy marnotrawią wypłacane  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego,  organ  właściwy wierzyciela może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej. Art. 1

1. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wysokości: 1)  w razie ustalenia łącznej kwoty alimentów dla kilku osób uprawnionych za kwotę alimentów przysługujących jednej  osobie uważa się część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osób, dla których ustalono alimenty; 2)  w razie ustalenia alimentów więcej niż jednym tytułem wykonawczym od rodziców dziecka za kwotę alimentów przy sługujących  jednej osobie uważa się kwotę alimentów przysługujących na podstawie wszystkich  tytułów wykonaw czych. Art. 1

2. 1. Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela. 2. Organ właściwy wierzyciela może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kie rownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika  ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których  mowa w ust. 1, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 3. (uchylony).30) 3a. (uchylony).30) 4. (uchylony).30) Art. 1

3. (uchylony).31) Art. 1

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższać wysokość kwot, o których mowa w art. 9 ust. 2  oraz art. 10 ust. 1, kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych. Rozdział 4 Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego Art. 1

5. 1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wnio sek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 3. Wniosek powinien zawierać: 1)32) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano  numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; 2)  oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych  do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu; 3)  oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu  i  sytuacji ekonomicznej osób zobowiąza nych względem osoby uprawnionej do alimentacji. 4.33) Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 1)34) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy  30) Przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 31) Przez art. 2 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 32)  W brzmieniu ustalonym przez art. 52 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników  i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), która weszła w życie z dniem 1 września 2011 r. 33)  W brzmieniu ustalonym przez art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli  i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r. 34) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 12 –  Poz. 1228

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.35)), każdego  członka rodziny, zawierające informacje o wysokości: a) dochodu, b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, c) należnego podatku; 2)  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 3)  inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym: a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, b)  zaświadczenie  organu prowadzącego postępowanie  egzekucyjne  albo  oświadczenie  stwierdzające  bezskuteczność  egzekucji, c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, d)36) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu  powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, g)  informacje właściwego  sądu  lub właściwej  instytucji  o  podjęciu  przez  osobę  uprawnioną  czynności  związanych  z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub –  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, h)37) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 4a.38) W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego nale ży dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 5. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, organ właściwy wierzyciela  występuje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności  egzekucji. 6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania zaświadczenia o bezskutecznej egze kucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 7.39) Osoba  składająca wniosek o przyznanie  świadczeń z  funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie, o którym  mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. b oraz f, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszy wych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzial ności karnej za składanie fałszywych zeznań. 8. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń używają oprogramowania, które jest zgod ne z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych  na podstawie ust. 10, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują wojewodzie. 8a.40) Minister właściwy do  spraw  rodziny  jest  zobowiązany do utworzenia  rejestru  centralnego obejmującego dane  dotyczące osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wartości wypłacanych świadczeń, gromadzone  na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe wierzyciela i organy właściwe dłużnika podczas realizacji zadań  w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach  o ochronie danych osobowych. Organy właściwe wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika przekazują dane do rejestru  centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 8. 35) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 440, 596 i 769. 36) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 8 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 37) Dodana przez art. 2 pkt 8 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 38) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 39) W brzmieniu ustalonym przez art. 86 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 33. 40) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 13 –  Poz. 1228

9.41) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 1)  sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wstrzymywania jego  wypłaty, 2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 3) wzory: a) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, b) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, c)  oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowa nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz  innych oświadczeń  i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia, d)  zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego infor mację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwo wania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych – kierując się koniecznością sprawnego przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapewnienia właściwej  do nich dokumentacji.  10.41) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor matyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1)  opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie  świadczeń, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji mię dzy elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz  protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.42)), 2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem systemu – mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicz nej do realizacji zadań w zakresie świadczeń, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która  umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i sposobem stwierdza nia zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne. Systemy teleinformatyczne nie mają zastosowania do działalności naczelnika  urzędu skarbowego wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.43)). Art. 1

6. (uchylony). Art. 1

7. (uchylony).44) Art. 1

8. 1. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca,  w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do  końca tego okresu. 2. Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szko ły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień. 41)  W brzmieniu ustalonym przez art. 35 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania  aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817), która weszła w życie z dniem 10 lipca 2009 r. 42)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65  i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817,  z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185,  poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195. 43)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,  poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r.  Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622  i Nr 186, poz. 1100 oraz z 2012 r. poz. 1101. 44) Przez art. 2 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 14 –  Poz. 1228

3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z fun duszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważno ści poprzedniego orzeczenia,  jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do  świadczeń z  funduszu alimentacyjnego  w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. 4.45) W razie utraty dochodu prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego pełnego miesią ca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 5.45) W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń z fundu szu alimentacyjnego, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w któ rym dochód został uzyskany. Art. 1

9. 1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania  lub utraty dochodu albo innych  zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel usta wowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym  organu wypłacającego świadczenia. 2. Osoby otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obo wiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego wierzyciela, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających  wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Art.

20. 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. 2. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w spra wach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń. 3. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane  od dnia 1 sierpnia. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz  wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumen tami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz  wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. Art. 2

1. 1. Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedsta wiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1)  odmówili udzielenia  lub nie udzielili, w wyznaczonym  terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na  prawo do świadczeń; 2)  odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność  egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych; 3) nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 2. W przypadku udzielenia wyjaśnień  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego wypłaca  się  od miesiąca, w którym  wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania. 3. W przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy świadczenia z funduszu alimentacyjnego  wypłaca się jej za cały okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania. 4. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie nastąpi do końca okresu świad czeniowego, prawo do świadczeń wygasa. Art. 2

2. 1. Organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela mogą gromadzić i przetwarzać, w zakresie określo nym w ustawie, dane osobowe osób, o których mowa w art. 15 ust. 1, członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych  i członków ich rodzin. 45) Dodany przez art. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 15 –  Poz. 1228

2. Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, właściwe  jednostki  podległe  ministrowi  właściwemu  do  spraw  wewnętrznych,  Szefowi  Agencji  Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Ministrowi Sprawiedliwości, podmioty wypła cające uposażenie osobom w stanie spoczynku  lub uposażenie  rodzinne,  jednostki, które zawarły umowę agencyjną  lub  umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, właściwe organy finansowe, organy  emerytalne  lub  rentowe,  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych,  Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  oraz  urzędy  administracji rządowej i samorządowej są obowiązani wydawać zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego. Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat. Art. 2

3. 1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. 2. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w któ rym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. 3. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda  inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej osoba obowiązana do zwrotu nienależnie pobra nych świadczeń została powiadomiona. 4. Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej  niż 10 lat. 5. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżą co wypłacanych świadczeń z funduszu. 6. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzeku cyjnym w administracji. 7. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyj nego, do dnia spłaty. 8. Organ właściwy wierzyciela oraz marszałek województwa mogą umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń  wraz  z odsetkami w całości  lub w części,  odroczyć  termin płatności  albo  rozłożyć na  raty,  jeżeli  zachodzą  szczególnie  uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. 9.46) W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia, należności, o których mowa w ust. 1, wygasają. Art. 2

4. 1. Organ właściwy wierzyciela oraz marszałek województwa mogą bez  zgody osoby uprawnionej  albo  jej  przedstawiciela ustawowego zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo  do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na  prawo do świadczeń, egzekucja stała się skuteczna, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym pań stwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie  pobrała świadczenia. 2. Zmiana decyzji na korzyść osoby uprawnionej nie wymaga jej zgody. Art. 2

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania administracyjnego. Art. 2

6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne  jest obowiązany udzielać organowi właściwemu wierzyciela  informacji mających wpływ na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Art. 2

7. 1. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wyso kości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. 1a. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do  dnia spłaty. 46) Dodany przez art. 2 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 16 –  Poz. 1228

2. Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie  przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyj nego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 3. Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj nym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. 4. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużni ka, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. 5. W przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje orga nowi właściwemu dłużnika 20% kwoty, o której mowa w ust. 1. 6. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, prze znacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 7. Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika: 1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 2)  decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną  świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 3) informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu: a) wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy, b)  wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników  alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) zaliczek alimentacyjnych, c)  wypłaconych na  podstawie  ustawy  z  dnia  18  lipca  1974  r.  o  funduszu  alimentacyjnym  (Dz. U.  z  1991  r. Nr  45,  poz. 200, z późn. zm.47)) świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 7a.48) Organ właściwy wierzyciela przekazuje organowi właściwemu dłużnika informacje o zobowiązaniach wynikają cych z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2. 8. Organ właściwy wierzyciela przekazuje komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzję  przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 9. W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy prze kazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi właściwemu wierzyciela do wysoko ści wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. 10. Przekazanie, o którym mowa w ust. 9, następuje na podstawie decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimen tacyjnego. Art. 2

8. 1. W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzy skanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej  kolejności: 1)  należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy – do  ich całkowitego zaspokojenia, 2)  należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia  22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – do ich całkowite go zaspokojenia, 3) należności wierzyciela alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, 47)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,  z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759 i Nr 228, poz. 2255. 48)  Dodany przez art. 60 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 14; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 ustawy, o której mowa  w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 17 –  Poz. 1228

4)  należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podsta wie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym – do ich całkowitego zaspokojenia – po należnościach określonych odpowiednio w art. 115 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egze kucyjnym w administracji lub w art. 1025 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.49)), a przed należnościami określonymi odpowiednio w art. 115 § 1 pkt 2–6 ustawy  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  lub w art. 1025 § 1 pkt 2–10 ustawy z dnia  17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 2. W przypadku gdy w okresie wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypła conych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej nie zostaną zaspokojone, po zaprzestaniu wypłaty świadczenia or gan prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności: 1) należności wierzyciela alimentacyjnego – do wysokości zasądzonych miesięcznie świadczeń, 2)  należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy – do  ich całkowitego zaspokojenia, 3)  należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia  22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – do ich całkowite go zaspokojenia, 4) należności wierzyciela alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, 5)  należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podsta wie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym – do ich całkowitego zaspokojenia – po należnościach określonych odpowiednio w art. 115 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egze kucyjnym w administracji lub w art. 1025 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,  a przed należnościami określonymi odpowiednio w art. 115 § 1 pkt 2–6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji lub w art. 1025 § 1 pkt 2–10 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania  cywilnego. 3. W przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wygasają. Art. 2

9. 1. Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych ali mentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne  od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. 49)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157  i Nr 39, poz. 231,  z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r.  Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88,  Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.  Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350  i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769  i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r.  Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114,  poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070  i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84,  poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,  poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121,  poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,  poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167,  poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258,  z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656  i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769,  Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845,  z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122,  poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156,  Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45,  Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228,  Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482,  Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342,  Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 908. Dziennik Ustaw  – 18 –  Poz. 1228

2. W przypadku gdy osoba uprawniona otrzymała w okresie od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia  wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej niż  zasądzone alimenty za  ten okres,  jest obowiązana do ich zwrotu bez odsetek ustawowych.50) Przepisy art. 23 stosuje się  odpowiednio. 3.51) W przypadku gdy sąd zwolnił osobę z obowiązku alimentacyjnego, a osoba uprawniona w okresie, o którym mowa  w ust. 2, pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego za ten okres, jest obowiązana do ich zwrotu bez odsetek usta wowych. Przepisy art. 23 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku podniesienia wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się wyrównania za okres, o którym mowa  w ust. 2. Art. 30. 1. Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,  w łącznej wysokości: 1)  30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie  niższej niż wysokość zasądzonych alimentów; 2)  50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie  niższej niż wysokość zasądzonych alimentów; 3)  100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie  niższej niż wysokość zasądzonych alimentów. 2. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaco nych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo  rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną. 3. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej. Rozdział 5 Finansowanie realizacji zadań przewidzianych w ustawie Art. 3

1. 1. Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużni ków alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji ce lowej z budżetu państwa. 2. Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego  są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz z dochodów własnych gminy,  o których mowa w art. 27 ust. 4. 3. Koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimenta cyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 6. 4. Organy właściwe dłużnika, organ właściwy wierzyciela oraz marszałek województwa są zobowiązani do przedsta wiania, za pośrednictwem wojewody, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań z realiza cji zadań przewidzianych w ustawie. 5. Sprawozdanie powinno zawierać informacje na temat: 1) wydatków na świadczenia poniesione ze środków budżetu państwa; 2) liczby wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 3) osób korzystających ze świadczeń; 4) dłużników alimentacyjnych; 5) prowadzonych postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 50) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.  51) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw  – 19 –  Poz. 1228

6) podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych; 7) kosztów obsługi; 8) prowadzonych postępowań egzekucyjnych. 6. (uchylony). 7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób sporzą dzania sprawozdań oraz terminy i sposób ich przedstawiania, uwzględniając potrzebę ujednolicenia informacji przekazywa nych przez podmioty realizujące ustawę. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 32–40. (pominięte). Rozdział 7 Przepisy przejściowe, uchylające i przepisy o wejściu w życie Art. 4

1. Sprawy o zaliczki alimentacyjne, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy, podlegają rozpa trzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych. Art. 4

2. 1. Osoba, która nienależnie pobrała zaliczki alimentacyjne, jest obowiązana do ich zwrotu. 2. Sprawy o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne podlegają rozpatrzeniu i dochodzeniu na zasadach i w trybie  określonych w dotychczasowych przepisach. 3. Kwoty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją potrąca się  z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Art. 4

3. 1. Egzekucję należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi się w dalszym ciągu aż do  ich zaspokojenia na podstawie dotychczasowych przepisów. 2. Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody organu właściwego wierzyciela. Art. 4

4. Ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od dnia 1 października  2008 r. do dnia 30 września 2009 r. i od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r., do dochodu rodziny nie  wlicza się otrzymanych w 2007 r. i w 2008 r. zaliczek alimentacyjnych. Art. 4

5. 1. Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2007 r., na który ustala się prawo do zaliczki alimen tacyjnej, przedłuża się do dnia 30 września 2008 r. 2. Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony. Art. 4

6. 1. Organ właściwy wierzyciela z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonuje rozliczenia pomiędzy wy płaconą zaliczką alimentacyjną a wyegzekwowanymi przez komornika, za ten okres, alimentami. 2. Po dokonaniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku niedopłaty lub nadpłaty wypłaconych świadczeń  organ właściwy wierzyciela wypłaca zaliczkę alimentacyjną lub żąda jej zwrotu. Przepisy o nienależnie pobranych świad czeniach stosuje się odpowiednio. Art. 46a. Zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji organ prowadzący postępowanie egzekucyjne wydaje, począwszy  od dnia 1 sierpnia 2008 r. Art. 4

7. Traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce  alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366), z wyjątkiem art. 17 ust. 5, który traci moc z dniem 1 grudnia  2008 r. Dziennik Ustaw  – 20 –  Poz. 1228

Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r., z wyjątkiem: 1) art. 12 ust. 2 i 3a, art. 15 ust. 9, art. 20 ust. 3–5 i art. 46a, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r.; 2) art. 32, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 3) art. 45, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia52). 52) Ustawa została ogłoszona w dniu 19 października 2007 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-11-09
Data wydania: 2012-09-13
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1228