Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1234

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim Na podstawie art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egza minie adwokackim (Dz. U. Nr 244, poz. 2069 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 1

10)  § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Opłata za udział w egzaminie adwokackim jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalo nego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w roku przepro wadzenia egzaminu.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: wz. M. Królikowski 1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216,  poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142,  poz. 830.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-11-12
Data wydania: 2012-11-02
Data wejścia w życie: 2012-11-20
Data obowiązywania: 2012-11-20
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1234