Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1237

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1237 WYROK Trybunału KonsTyTucyjnEGo z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt sK 8/12 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński – przewodniczący, Marek Kotlinowski – sprawozdawca, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel, po rozpoznaniu w trybie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102,  poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56,  poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), na posiedze niu niejawnym w dniu 26 września 2012 r., skargi konstytucyjnej Danuty Gościniak o zbadanie zgodności art. 30c ust. 5  pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze zm.)  w zakresie, w jakim nakazuje on sądowi administracyjnemu pozostawienie bez rozpatrzenia skargi na informację o nega tywnym  wyniku  procedury  odwoławczej  przewidzianej  w  systemie  realizacji  programu  operacyjnego,  bez  możliwości  uprzedniego wezwania do uzupełnienia braków w zakresie dokumentacji czyniącej skargę kompletną, z art. 45 ust. 1 Kon stytucji, orzeka: Art. 30c ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,  poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) w zakresie, w jakim przewiduje, że wniesienie skargi niekompletnej powoduje pozostawienie  jej bez rozpatrzenia, bez możliwości wezwania do uzupełnienia braków w dokumentacji, jes t   niezgodny z art. 45 ust. 1  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wojciech Hermeliński Marek Kotlinowski Piotr Tuleja Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Andrzej Wróbel

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-11-12
Data wydania: 2012-10-30
Data wejścia w życie: 2012-11-12
Data obowiązywania: 2012-11-12
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1237