Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1244

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 1244 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie których innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniej szego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki  (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1)  ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej  w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), 2)  ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 63,  poz. 518), 3)  ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie  ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 185, poz. 1094), 4) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 10 września 2012 r. 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1)  art. 42 ust. 1, art. 43 i art. 45 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem  Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), które stanowią: Art. 42. „1. Do spraw objętych przepisami ustaw zmienianych niniejszą ustawą, wszczętych a niezakończonych  przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy tych ustaw, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeże niem ust. 2 i 3.” „Art. 43. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych w: 1) art. 10 ust. 9, art. 13f ust. 3 oraz art. 14 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 8, 2) art. 15a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 18, 3) art. 24 ust. 2 oraz art. 26 ustawy zmienianej w art. 19, 4) art. 15, art. 18 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22, 5) art. 90a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 28, 6) art. 10 ust. 5 oraz art. 14 ustawy zmienianej w art. 30, 7) art. 36 ustawy zmienianej w art. 31, 8) art. 48 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 33 − zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień w brzmieniu  nadanym niniejszą ustawą.” Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 1244

„Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11 pkt 2 lit. b i c, który  wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”; 2)  art. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U.  Nr 63, poz. 518), który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 3)  art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmia nie  ustawy  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod  groźbą  kary  (Dz.  U.  Nr  185,  poz. 1094), który stanowi: „Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 4)  art. 149 ust. 3 i art. 152 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), które  stanowią: Art. 149. „3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10b ust. 3 ustawy, o której mowa  w art. 135, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10b ust. 3  ustawy, o której mowa w art. 135, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesię cy od dnia jej wejścia w życie.” „Art. 152. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 70, które  wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 1244

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 13 września 2012 r. (poz. 1244) USTAWA z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki1) I) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Do zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki stosuje się: 1)  postanowienia następujących umów międzynarodowych, wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w ży cie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób: a)  Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., sporządzonej w Londynie  dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.  (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września  1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), zwanej dalej „Konwencją MARPOL”, b)  Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwiet nia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346), zwanej dalej „Konwencją Helsińską 1992”, c)  Konwencji  o  zapobieganiu  zanieczyszczaniu  mórz  przez  zatapianie  odpadów  i  innych  substancji,  sporządzonej  w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46), zwanej  dalej „Konwencją o zatapianiu”; 1a) odpowiednio przepisy art. 5, art. 6 ust. 2 i 3, art. 7 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających  warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.2)), w zakresie eksploatacji na statkach urządzeń i instalacji  zawierających substancje kontrolowane, w przypadku gdy niniejsza ustawa nie stanowi inaczej; 2) przepisy niniejszej ustawy. Art.

2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przepisy ustawy stosuje się do: 1) statków znajdujących się w polskich obszarach morskich; 2) statków o polskiej przynależności znajdujących się poza granicami tych obszarów. 2. Postanowienia umów międzynarodowych, o których mowa w art. 1, stosuje się na polskich obszarach morskich rów nież do statków o przynależności do państwa niebędącego stroną którejkolwiek z nich; jednakże postanowienia tych kon wencji będą stosowane do takich statków tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia, że statki te nie spo wodują zanieczyszczenia. I)  W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem  Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), która weszła w życie z dniem 10 października 2007 r. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)  dyrektywy Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących  inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz. Urz. L 319 z 12.12.1994, str. 20, z późn.  zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 230, z późn. zm.); 2)  dyrektywy Rady 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. dotyczącej przestrzegania, w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze  wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją państw członkowskich, międzynarodowych  norm bezpieczeństwa statków i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunków życia i pracy (kontrola państwa portu)  (Dz. Urz. WE L 157 z 07.07.1995, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 263, z późn. zm.); 3)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/59/WE z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru  odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol skie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 358, z późn. zm.); 4)  dyrektywy 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w zakresie  zawartości siarki w paliwach żeglugowych (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 59). 2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683, z 2009 r. Nr 215, poz. 1664  oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 94, poz. 549. Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 1244

3. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, poddać wszystkim lub niektórym przepisom ustawy jednostki pły wające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz statki pełniące specjalną służbę państwową i inne statki nieob jęte umowami międzynarodowymi wymienionymi w art. 1. Art.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, sta nowi inaczej. Art.

4. W rozumieniu niniejszej ustawy: 1)  statek – oznacza urządzenie pływające używane w środowisku morskim, w tym również wodoloty, poduszkowce, statki  podwodne oraz umocowane i pływające platformy wiertnicze; 1a)  statek  rybacki  –  oznacza  statek wyposażony  lub wykorzystywany  handlowo do  łowienia  ryb  lub  innych  żyjących  w morzu organizmów; 1b) statek sportowy – oznacza statek bez względu na napęd, wykorzystywany w celach sportowych lub rekreacyjnych; 2) armator – oznacza osobę, która przy użyciu własnego lub cudzego statku prowadzi działalność w środowisku morskim  we własnym imieniu; 3) kapitan – oznacza osobę kierującą pracą na statku; 4)  substancja kontrolowana – oznacza substancję wymienioną w Załączniku I do rozporządzenia WE nr 2037/2000 Parla mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz.  WE L 244 z 29.09.2000; str. 1); 5)3)  paliwo  żeglugowe –  oznacza  każde  ropopochodne paliwo płynne przeznaczone do użycia  lub używane na  statku,  w tym paliwo określone normą przenoszącą normę ISO 8217; 6)4) substancje zanieczyszczające – oznacza substancje objęte załącznikami I (olej) i II (szkodliwe substancje ciekłe) do  Konwencji MARPOL. Rozdział 2 Zanieczyszczenia ze statków oraz inspekcja statku5) Art. 5.6) Do zapobiegania zanieczyszczaniu morza związanego z uprawianiem żeglugi lub prowadzeniem innej działal ności morskiej przez statki stosuje się postanowienia Konwencji MARPOL, Konwencji o zatapianiu, a na Morzu Bałtyckim  – również postanowienia Konwencji Helsińskiej 1992. Art.

6. Statek nie może być używany do żeglugi morskiej lub innej działalności na morzu, jeżeli nie odpowiada wyma ganiom w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza, określonym: 1) dla statków objętych Konwencją MARPOL – w postanowieniach tej Konwencji; 2) dla innych jednostek – w przepisach ustawy lub przepisach wydanych na jej podstawie; 3)  dla statków objętych rozporządzeniem WE nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r.  w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową – w przepisach tego rozporządzenia; 4)7) dla statków objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r.  w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach (Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.2003, str. 1, z późn.  zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 266) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 536/2008  z dnia 13 czerwca 2008 r. nadającym moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europej skiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniającym to rozporzą dzenie (Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2008, str. 10, z późn. zm.) – w przepisach tych rozporządzeń. 3)  Dodany przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej  Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), która weszła w życie z dniem 10 października 2007 r. 4)  Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz  o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 185, poz. 1094), która  weszła w życie z dniem 7 października 2011 r. 5)  Tytuł rozdziału w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczysz czaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 63, poz. 518), która weszła w życie z dniem 8 maja 2009 r. 6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 1244

Art.

7. 1. W celu zapewnienia przestrzegania przez statek wymagań, o których mowa w art. 6, statek podlega przeglą dom i inspekcjom w zakresie i terminach określonych w umowach międzynarodowych lub przepisach ustawy. 1a. Z zastrzeżeniem ust. 5, inspekcje, o których mowa w ust. 1, powinny być poprzedzone przeglądami statku dokony wanymi przez instytucję klasyfikacyjną sprawującą nadzór techniczny nad statkiem. 2. Niezależnie od przeglądów i inspekcji, o których mowa w ust. 1, statek może być poddawany inspekcjom doraźnym. 3. Organami inspekcyjnymi są dyrektorzy urzędów morskich, a za granicą również konsulowie. 4. (uchylony). 5.8)  Organ  inspekcyjny może  zlecić  każdorazowo  dokonanie  określonych  przeglądów  lub  czynności  inspekcyjnych  uznanej przez Komisję Europejską instytucji klasyfikacyjnej. 5a.9) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powierzyć zadania organu inspekcyjnego uznanej przez  Komisję Europejską instytucji klasyfikacyjnej upoważnionej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bez pieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068). 6. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w zakresie swojego działania,  określą, w drodze rozporządzenia, organy inspekcyjne dla jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej  i Policji oraz tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje. Art.

8. 1. W przypadku pozytywnego wyniku przeglądów i inspekcji, organ inspekcyjny wydaje statkowi międzynaro dowe świadectwa przewidziane w: 1) Konwencji MARPOL, ważne na okres 5 lat, oraz potwierdza ich ważność na podstawie inspekcji rocznych i pośrednich; 2)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stoso wania związków cynoorganicznych na statkach. 2. Polski organ  inspekcyjny może wydać międzynarodowe świadectwa potwierdzające  spełnienie wymagań przewi dzianych w: 1)  Konwencji MARPOL, statkowi o obcej przynależności – na wniosek właściwego organu państwa przynależności stat ku, będącego stroną tej Konwencji; 2)

10)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu  stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca  2008 r. nadającemu moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w spra wie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniającemu to rozporządzenie – na wniosek  organu państwa przynależności statku. 2a.11) W przypadku pozytywnego wyniku przeglądu statku nieuprawiającego żeglugi międzynarodowej lub statku nie podlegającego konwencjom, o których mowa w art. 1 pkt 1, upoważniona przez ministra właściwego do spraw gospodarki  morskiej instytucja klasyfikacyjna sprawująca nadzór techniczny nad statkiem wydaje statkowi zaświadczenie o zgodności  na formularzu określonym przez tę instytucję. 3. Świadectwa, o których mowa w ust. 1 i 2, tracą ważność przed upływem okresu, na który zostały wystawione, jeżeli: 1)  bez zgody organu inspekcyjnego wprowadzono istotne zmiany w konstrukcji, wyposażeniu, systemach, osprzęcie, urzą dzeniach lub materiałach; 2) nie została potwierdzona ich ważność; 3) nastąpiła zmiana przynależności statku.   8) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.   9)  Dodany przez art. 8 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 135 pkt 1 ustawy z dnia  18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), która weszła w życie z dniem 25 stycznia 2012 r.

10)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 11) Dodany przez art. 8 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 1244

4. Za przeprowadzenie inspekcji oraz wystawienie lub potwierdzenie świadectw, o których mowa w ust. 1 i 2, pobiera  się opłaty określone w załączniku do ustawy, z tym że nie pobiera się opłat za inspekcję doraźną. 5. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód budżetu państwa. 6. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonuje upoważniona instytucja klasyfikacyjna, dochód  budżetu państwa stanowi 10% opłaty określonej w załączniku do ustawy. Art.

9. Kapitan statku jest obowiązany sprawdzić i zapewnić, aby: 1)  statek przed rozpoczęciem i w czasie żeglugi lub innej działalności morskiej odpowiadał wymaganiom w zakresie zapo biegania  zanieczyszczaniu  morza,  potwierdzonym  odpowiednimi  świadectwami,  oraz  posiadał  plan  zabezpieczenia  przed zanieczyszczeniem morza; 2) prowadzono na bieżąco wymagane zapisy olejowe lub ładunkowe; 3)  statek był obsadzony załogą mającą należyte przeszkolenie w zakresie czynności służących zapobieganiu zanieczysz czaniu morza. Art. 9a. Zabrania się: 1) spalania odpadów innych niż odpady powstające w wyniku normalnej eksploatacji statku: a) na każdym statku znajdującym się w polskich obszarach morskich, b) na statkach o polskiej przynależności, znajdujących się w obszarze Morza Bałtyckiego; 2)  spalania odpadów powstałych w wyniku normalnej eksploatacji statku na statkach znajdujących się w obszarze polskie go morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych. Art.

10. 1.12) Kapitan statku, z wyjątkiem statku rybackiego oraz statku sportowego uprawnionego do przewozu nie  więcej niż 12 osób, przed zawinięciem do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany  do informowania portu o odpadach znajdujących się na statku. 2.12) Kapitan statku o polskiej przynależności, z wyjątkiem statku rybackiego oraz statku sportowego uprawnionego do  przewozu nie więcej niż 12 osób, przed zawinięciem do portów państw stron Konwencji Helsińskiej 1992 i portów państw  członkowskich Unii Europejskiej jest obowiązany do informowania portu o odpadach znajdujących się na statku. 3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania informacji  portom oraz zainteresowanym podmiotom o odpadach znajdujących się na statku, zakres wymaganych informacji, wzory  obowiązujących formularzy, biorąc pod uwagę przepisy art. 5, 7 i 12 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urzą dzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z późn. zm.13)). 4. Statek podczas postoju w porcie, przystani morskiej lub stoczni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowią zany, z zastrzeżeniem ust. 5  i 8, zdać do portowych urządzeń odbiorczych wszystkie odpady  i pozostałości  ładunkowe,  których zrzut do morza nie jest dozwolony na Morzu Bałtyckim. 5.14) Z zastrzeżeniem ust. 5a, z obowiązku zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych do portowych urządzeń od biorczych przed opuszczeniem portu są zwolnione statki, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1)  kapitan statku przed zawinięciem do portu poinformował port o odpadach znajdujących się na statku, zgodnie z przepi sami określonymi w ust. 3; 2)  z informacji, o której mowa w pkt 1, wynika, że statek ma pojemność zbiorników wystarczającą do składowania odpa dów znajdujących się na statku i odpadów, które zostaną wytworzone do czasu zawinięcia statku do następnego portu. 5a. W przypadku gdy nie ma odpowiednich urządzeń do odbioru odpadów ze statków w następnym porcie zawinięcia  statku lub gdy port ten nie jest znany, co stwarza ryzyko zrzutu odpadów do morza, statek jest obowiązany zdać odpady do  portowych urządzeń odbiorczych przed opuszczeniem portu. 12) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 13)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 oraz z 2010 r. Nr 230,  poz. 1508. 14) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 1244

6. Organy portowej inspekcji sanitarnej15) mogą uzależnić przyjęcie odpadów ze statków oraz usunięcie wód balasto wych od wyniku przeprowadzonej inspekcji. 7. Organizację i system opłat za odbiór odpadów ze statków oraz pozostałości ładunkowych określają przepisy ustawy  z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. 8.16) Dyrektor właściwego urzędu morskiego może udzielić, w drodze decyzji, zwolnienia od obowiązku każdorazowe go zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu statkom odbywającym, bez zawijania do in nych portów, podróże morskie na stałych liniach żeglugowych między: 1)  portem położonym w polskich obszarach morskich a innym portem położonym w obszarze Morza Bałtyckiego lub Mo rza Północnego; 2) dwoma portami położonymi w polskich obszarach morskich; 3) jednym portem. 8a.17) Na pisemny wniosek armatora, statkom zwolnionym, na podstawie ust. 8, od każdorazowego zdawania odpadów  i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu, dyrektor właściwego urzędu morskiego może udzielić zwolnienia  od obowiązku informowania portu o odpadach znajdujących się na statku, o którym mowa w ust. 1. 8b.18) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8a, jest ważne w okresie trwania zwolnienia od obowiązku każdorazowego  zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat. 8c.19) Dyrektor właściwego urzędu morskiego, który na wniosek armatora wydał decyzję, o której mowa w ust. 8, wyda je zaświadczenie według wzoru określonego rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 9. 9.

20)  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na uwadze względy ochrony środowiska morskiego, okreś li, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładun kowych w porcie, wzór wniosku w tej sprawie oraz wzór zaświadczenia o zwolnieniu statku z tego obowiązku. 10.21) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje Komisji Europejskiej, do dnia 31 marca każdego  roku, zbiorcze zestawienie udzielonych zwolnień, o których mowa w ust. 8, na podstawie danych przekazanych przez dy rektorów urzędów morskich do dnia 31 grudnia poprzedniego roku. Art. 10a. 1. Armator statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające, zdążającego do portu morskie go lub na kotwicowiska położone w polskich obszarach morskich, a także statek wychodzący z portu morskiego, jest obo wiązany odpowiednio przed przybyciem lub wyjściem statku poinformować dyrektora właściwego urzędu morskiego o ro dzaju przewożonego ładunku, zamierzonej trasie i czasie podróży oraz stanie bezpieczeństwa statku. 2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na uwadze potrzebę stworzenia jednolitych procedur infor mowania dyrektorów urzędów morskich, określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb przekazywania oraz zakres infor macji, o których mowa w ust. 1. 3.22) Dyrektor urzędu morskiego właściwy dla portu zawinięcia statku może zwolnić statek odbywający, przez okres co  najmniej jednego miesiąca, żeglugę na linii regularnej pomiędzy portami polskimi lub pomiędzy portem polskim a portem  innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: 1) armator statku wykonującego żeglugę na linii regularnej: a) przekazuje na bieżąco dyrektorowi urzędu morskiego aktualną listę takich statków oraz 15)  Obecnie: państwowej portowej inspekcji sanitarnej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sani tarnej oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37, poz. 329), która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r. 16) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 17) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 18) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 5 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 19) Dodany przez art. 8 pkt 5 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

20)  W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 5 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 21) Dodany przez art. 8 pkt 5 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 22) W brzmieniu ustalonym przez art. 135 pkt 2 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 9. Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 1244

b)  ustanowił system umożliwiający natychmiastowy elektroniczny dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, do tyczących każdej podróży statku wykonującego żeglugę na linii regularnej, organom administracji morskiej i Mor skiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, na ich żądanie, przez całą dobę; 2) przewidywany czas trwania rejsu w ramach żeglugi na linii regularnej nie przekracza 12 godzin. 3a.23) Kapitan statku, o którym mowa w ust. 3, powiadamia dyrektora urzędu morskiego lub port przeznaczenia, o zmia nach w stosunku do planowanej godziny przybycia do portu przeznaczenia lub do stacji pilotowej, wynoszących co naj mniej trzy godziny. 4.24) Dyrektor urzędu morskiego wydaje zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, na wniosek armatora lub właściwego or ganu państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku gdy żegluga na linii regularnej odbywa się pomiędzy porta mi kilku państw członkowskich Unii Europejskiej, z których  jednym jest Rzeczpospolita Polska, zwolnienie wydaje się  w uzgodnieniu z tymi państwami. 5. Dyrektor urzędu morskiego, który wydał zezwolenie, cofa je w przypadku gdy przestaje być spełniony którykolwiek  z warunków, o których mowa w ust. 3. Art. 10b. 1. Zabrania się załadowcy podstawiania towarów niebezpiecznych lub zanieczyszczających do ładowania na  statek celem przewozu bez dostarczenia kapitanowi deklaracji o tych towarach. 2. Załadowca obowiązany jest dostarczyć kapitanowi statku deklarację, o której mowa w ust. 1, wraz z oświadczeniem,  że podstawiony do przewozu towar odpowiada informacjom zawartym w deklaracji. Kapitan, przed wyruszeniem w podróż,  przekazuje deklarację armatorowi. 3.25) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, którą powin na zawierać deklaracja, o której mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia zakresu przekazywanych informa cji, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie systemu monitorowania i informacji o ruchu statków. Art. 11.26) 1. Kapitan statku o polskiej przynależności znajdującego się poza polskimi obszarami morskimi, który za uważy na morzu zanieczyszczenie lub wypadek powodujący albo mogący spowodować rozlew oleju lub zanieczyszczenie  innego rodzaju, przekazuje niezwłocznie informację do stacji brzegowej najbliższego państwa nadbrzeżnego oraz do arma tora statku. 2. Kapitan statku o polskiej przynależności: 1)  uczestniczącego w wypadku powodującym zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie  środowiska morskiego, 2)  na którym nastąpiło zdarzenie powodujące zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie  środowiska morskiego − jest obowiązany do niezwłocznego przekazania informacji o tym do stacji brzegowej najbliższego państwa nadbrzeżne go i armatora statku oraz dyrektora urzędu morskiego właściwego dla portu macierzystego statku. 3. Kapitan statku znajdującego się w polskich obszarach morskich, który zauważy na morzu zanieczyszczenie lub wy padek powodujący albo mogący spowodować rozlew oleju lub zanieczyszczenia innego rodzaju, przekazuje niezwłocznie  informację do najbliższej stacji brzegowej lub Służby Kontroli Ruchu Statków, zwanej dalej „Służbą VTS”, oraz do arma tora statku. 4. Kapitan statku znajdującego się w polskich obszarach morskich: 1)  uczestniczącego w wypadku powodującym zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie  środowiska morskiego, 2)  na którym nastąpiło zdarzenie powodujące zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie  środowiska morskiego − jest obowiązany do niezwłocznego przekazania informacji o tym do najbliższej stacji brzegowej lub Służby VTS i do  armatora statku. 23) Dodany przez art. 135 pkt 2 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 9. 24) W brzmieniu ustalonym przez art. 135 pkt 2 lit. c ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 9. 25) W brzmieniu ustalonym przez art. 135 pkt 3 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 9. 26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 1244

5. Informacja, o której mowa w ust. 1−4, zawiera: 1) identyfikację, pozycję, port wyjścia i port przeznaczenia statku; 2)  adres, pod którym dostępna jest informacja o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających, jeżeli są przewożone  na statku; 3) ilość osób na statku; 4)  szczegóły zdarzenia oraz inne informacje niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych, zgodnie z wymaganiami usta nowionymi  przez Międzynarodową Organizację Morską  (Protokół  I  do Konwencji MARPOL  oraz Rezolucja  IMO  Nr A.851 (

20) ). 6. Jeżeli kapitan statku, z uzasadnionego powodu, nie mógł przekazać informacji, o której mowa w ust. 1−5, obowiązek  ten spoczywa na armatorze statku. Art. 12.26) 1. Kapitan statku znajdującego się w polskich obszarach morskich uczestniczącego w wypadku powodują cym albo mogącym spowodować rozlew oleju lub zanieczyszczenie innego rodzaju podejmuje niezwłocznie wszelkie dzia łania konieczne dla zapobieżenia, ograniczenia i usunięcia zanieczyszczenia środowiska morskiego. 2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą również kapitanów statków o polskiej przynależności znajdujących się  poza polskimi obszarami morskimi. 3. Jeżeli kapitan statku lub stacja brzegowa nie może skontaktować się z armatorem statku, dyrektor urzędu morskiego  jest obowiązany poinformować o zaistniałej sytuacji organ państwa, który wydał dla statku certyfikat zgodności lub certyfi kat zarządzania bezpieczeństwem. Art. 1

3. 1. Kapitan lub armator statku o polskiej przynależności, w razie wypadku na statku lub wykrycia uszkodzeń,  wpływających poważnie na stan techniczny statku, jego urządzeń i wyposażenia, powodujących zagrożenie zanieczyszcze niem środowiska morskiego, powinien niezwłocznie powiadomić o tym polski organ inspekcyjny. 2. Jeżeli statek o polskiej przynależności znajduje się w porcie państwa strony Konwencji MARPOL, a zaszło zdarze nie, o którym mowa w ust. 1, kapitan lub armator powinien o tym również niezwłocznie zawiadomić właściwe organy tego  państwa. Art. 13a. Czynności polegające na oznakowaniu, zakładaniu i prowadzeniu karty urządzenia, sprawdzaniu szczelności,  obsłudze, przeglądach i naprawie urządzeń i instalacji zawierających czynnik chłodniczy będący substancją kontrolowaną  wykonywane są przez członka załogi statku, posiadającego co najmniej dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach  o  mocy maszyn  głównych  750  kW  i  powyżej,  lub  przez  osobę  posiadającą  świadectwo  kwalifikacji,  o  którym mowa  w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, albo przez podmiot zatrudnia jący taką osobę. Art. 13b.  1. Dyrektorzy  urzędów morskich  powiadamiają  niezwłocznie Głównego  Inspektora Ochrony Środowiska  o każdym naruszeniu przepisów dotyczących stosowania oraz eksploatacji urządzeń i instalacji zawierających substancje  kontrolowane na statkach morskich znajdujących się w polskich obszarach morskich. 2. Do dnia 31 stycznia każdego roku dyrektorzy urzędów morskich przedstawiają Głównemu Inspektorowi Ochrony  Środowiska raport w sprawie oceny stanu przestrzegania w roku poprzednim przepisów dotyczących stosowania oraz eks ploatacji urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane na statkach. Art. 13c. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Konwencji MARPOL, zabrania się na statkach podnoszących pol ską banderę oraz na wszystkich statkach przebywających w polskich obszarach morskich używania paliwa niespełniającego  wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13f ust. 3 i 4. Art. 13d. 1. Dyrektor urzędu morskiego może udzielić zgody na przeprowadzenie na statkach podnoszących polską  banderę oraz na wszystkich statkach przebywających w polskich obszarach morskich testów instalacji wprowadzających  technologie ograniczające emisje siarki, z uwzględnieniem postanowień Konwencji MARPOL oraz przepisów Unii Euro pejskiej w zakresie ograniczenia zawartości siarki w paliwach. 2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na uwadze przepisy, o których mowa w ust. 1, może, w celu  ujednolicenia zasad przeprowadzania testów, określić, w drodze rozporządzenia, warunki, na jakich dyrektor urzędu mor skiego udziela zgody na przeprowadzenie testów technologii ograniczających emisje siarki. Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 1244

Art. 13e. 1. Dyrektorzy urzędów morskich prowadzą ewidencję działających w polskich obszarach morskich dostaw ców paliwa przeznaczonego do użycia przez statki, zwanych dalej „dostawcami”. 2. Przed dokonaniem pierwszej dostawy dostawca jest obowiązany do zgłoszenia właściwemu dla miejsca dostaw dy rektorowi urzędu morskiego informacji dotyczących działalności w zakresie dostaw paliwa w polskich obszarach morskich. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać nazwę, siedzibę, adres korespondencyjny oraz numer telefo nu dostawcy, kopię koncesji na obrót paliwami, a także określać rodzaje dostarczanych paliw. 4. Do dnia 31 marca każdego roku dostawca jest obowiązany do złożenia właściwemu dla miejsca dostaw dyrektorowi  urzędu morskiego sprawozdania z działalności za rok poprzedni, zawierającego co najmniej informację o ilości i rodzaju  paliwa sprzedanego w poszczególnych portach, z uwzględnieniem zawartości siarki. 5.27) W przypadku zakończenia działalności w zakresie dostaw paliwa w polskich obszarach morskich dostawca jest  obowiązany do pisemnego poinformowania o tym właściwego dla miejsca dostaw dyrektora urzędu morskiego w terminie  30 dni od dnia zakończenia tej działalności. Art. 13f. 1. Dostawca jest obowiązany do dostarczenia na statek paliwa spełniającego wymagania określone w przepi sach wydanych na podstawie ust. 3 i 4. 2.  Szczegółowe  obowiązki  dostawcy  oraz  kapitana  statku, w  zakresie  dostaw  paliwa  na  statek,  określa Konwencja  MARPOL. 3.28) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki  określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwie żeglugowym, zgodnie z przepisami  Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia zawartości siarki w paliwach. 4.28) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki  może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe kryteria jakościowe dla paliw żeglugowych dostarczanych na statek,  mając na względzie ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami ze statków. Art. 13g.29)  1. Dyrektor  urzędu morskiego przeprowadza na  statku kontrole w  zakresie  zawartości  siarki w paliwie  żeglugowym. 2. Kontrola obejmuje: 1)  sprawdzanie każdorazowo dokumentów dostawy paliwa zawierających informacje dostawcy o zawartości siarki w pali wach żeglugowych wraz z zaplombowanymi próbkami podpisanymi przez przedstawiciela statku przyjmującego pali wo oraz dziennika okrętowego z wpisami dokumentującymi operacje zmiany paliwa; 2) w uzasadnionych przypadkach pobieranie próbek i badanie zawartości siarki paliwa żeglugowego: a) w trakcie jego dostawy na statek, b)  znajdującego się w zbiornikach statku, jeżeli jest to technicznie możliwe, oraz próbek paliwa przechowywanych na  statku w zaplombowanych pojemnikach. 3.  Z  przeprowadzonych  kontroli  dyrektor  urzędu morskiego  sporządza  corocznie  sprawozdanie  zawierające wyniki  kontroli zawartości siarki, które przekazuje do dnia 30 kwietnia następnego roku Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów. 4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać w szczególności informacje o: 1) całkowitej liczbie przetestowanych próbek z podziałem na rodzaj paliwa; 2) każdorazowo użytej do badania ilości paliwa i wyliczonej średniej zawartości siarki; 3) liczbie kontroli przeprowadzonych na statkach; 4)  średniej zawartości siarki w paliwach żeglugowych stosowanych na obszarze właściwości dyrektora urzędu morskiego,  obliczonej na podstawie przeprowadzonych badań oraz przekazanych przez dostawców paliw informacji. 27) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 28) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 29) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 1244

Art. 13h. Dyrektor urzędu morskiego może wyrazić zgodę, aby węglowodory wydobywane przez platformę lub urzą dzenie wiertnicze były używane jako paliwo, jeżeli będą one używane wyłącznie przez tę platformę lub to urządzenie wiert nicze. Art. 13i. Podmiot, który nakłada lub usuwa szkodliwe pokrycia przeciwporostowe, ma obowiązek zapewnić, aby odpa dy powstałe podczas prac  zostały  zebrane  i  poddane procesom odzysku  lub unieszkodliwiania  zgodnie  z ustawą z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.30)). Art. 1

4. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, może  określać, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przepisy w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki. 2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić do stosowania zalece nia uchwalone przez Międzynarodową Organizację Morską lub Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckie go, zwaną dalej „Komisją Helsińską”, mając na względzie właściwą implementację międzynarodowych przepisów w zakre sie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki. 3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może, w drodze rozporządzenia, uznać za obowiązujące przepisy  techniczne w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza, dotyczące projektowania, konstrukcji i wyposażenia statków,  wydane dla: 1) statków klasyfikowanych przez polską instytucję klasyfikacyjną – przez tę instytucję; 2)  statków o przynależności polskiej, będących w klasyfikacji zagranicznych instytucji klasyfikacyjnych – przez te insty tucje. 4.31) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i terminy prze prowadzania przeglądów i inspekcji, sposób wydawania i potwierdzania oraz wzory międzynarodowych świadectw, o któ rych mowa w art. 8, w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki, z uwzględnieniem przepisów między narodowych oraz przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie przeprowadzania inspekcji i przeglądów na statkach oraz  zdawania odpadów wytwarzanych przez statki. Rozdział 3 Zatapianie ze statków odpadów i innych substancji Art. 1

5. Do zatapiania odpadów i innych substancji ze statków stosuje się postanowienia Konwencji o zatapianiu, a na  Morzu Bałtyckim również postanowienia Konwencji Helsińskiej 1992. Art. 1

6. 1. Zabrania się zatapiania odpadów lub innych substancji, z wyjątkiem przypadków określonych w Konwencji  Helsińskiej 1992: 1) statkom o polskiej przynależności – na obszarze Morza Bałtyckiego; 2) statkom o obcej przynależności – na polskich obszarach morskich. 2. Zabrania się na terytorium Polski ładowania na statki, bez względu na ich przynależność, odpadów lub innych sub stancji przeznaczonych do zatapiania na obszarze Morza Bałtyckiego. 3. Nie zabrania się usuwania do morza urobku z pogłębiania dna, jeżeli zostanie ono dokonane zgodnie z postanowie niami Konwencji Helsińskiej 1992 – pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Art. 1

7. 1. Zabrania się zatapiania w morzu, ze statków o polskiej przynależności, odpadów lub innych substancji, wy mienionych w załączniku I do Konwencji o zatapianiu, z wyjątkiem przypadków określonych w art. V ust. 1 Konwencji  i stosownie do jego postanowień. 2. Zabrania się ładowania na terytorium Polski na statki, bez względu na ich przynależność, odpadów lub substancji,  o których mowa w ust. 1, z przeznaczeniem do zatopienia ich w morzu, z wyjątkiem przypadków określonych w art. V ust. 2  Konwencji o zatapianiu oraz stosownie do jego postanowień i na podstawie przewidzianego tam zezwolenia. 30)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622,  Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951. 31) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw  – 12 –  Poz. 1244

3. Nie zabrania się zatapiania w morzu ze statków o polskiej przynależności lub ładowania na terytorium Polski na stat ki, bez względu na ich przynależność, z przeznaczeniem do zatopienia w morzu, odpadów lub innych substancji, wymienio nych w załączniku II do Konwencji o zatapianiu,  jeżeli uzyskano na  to zezwolenie specjalne, a wszelkich odpadów lub  substancji innych niż wymienione w załącznikach I i II do tej Konwencji – jeżeli uzyskano na to zezwolenie ogólne. Art. 1

8. 1. Zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 2 i 3, wydaje dyrektor urzędu morskiego statkom: 1) ładowanym na terytorium Polski; 2) o polskiej przynależności. 2. Minister właściwy do  spraw gospodarki morskiej w porozumieniu  z ministrem właściwym do  spraw  środowiska  określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, niezbędne dane oraz tryb wydawania zezwoleń, o których mowa  w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów Konwencji Helsińskiej 1992 oraz Konwencji o zatapianiu. 3. Dyrektor urzędu morskiego może uzależnić wydanie  zezwoleń, o których mowa w ust.  1,  od przedłożenia przez  wnioskodawcę zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów lub innych dodatkowych dokumentów albo wy ników ekspertyz. 4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, powinny określać w szczególności: 1) rodzaj zezwolenia; 2) numer zezwolenia według kolejności jego wydania w danym roku; 3) okres ważności zezwolenia; 4) rodzaj usuwanej do morza lub zatapianej w nim substancji oraz jej ilość; 5) współrzędne geograficzne miejsca usunięcia do morza urobku bądź zatopienia w nim odpadów lub innych substancji; 6) rodzaj wymaganego opakowania zatapianych w morzu odpadów lub innych substancji; 7) sposób zatapiania w morzu odpadów lub innych substancji; 8)  sposób powiadamiania o zamierzonych terminach usunięcia do morza urobku z pogłębiania dna oraz zatapiania w mo rzu odpadów lub innych substancji oraz o fakcie zakończenia tych operacji. Art. 1

9. Dyrektor urzędu morskiego, na podstawie zawiadomienia dokonanego przez kapitana statku, zgłasza dokona nie zatopienia: 1) w przypadkach określonych w Konwencji Helsińskiej 1992 – Komisji Helsińskiej; 2) w przypadkach określonych w art. V Konwencji o zatapianiu – Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Art.

20. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej składa właściwym organizacjom międzynarodowym okreso we informacje o wydanych zezwoleniach oraz dokonanych, na ich podstawie, zatopieniach. Rozdział 4 Zwalczanie zanieczyszczeń morza i współpraca międzynarodowa w tym zakresie Art. 2

1. 1. Dyrektor urzędu morskiego, do którego wpłynie meldunek lub sprawozdanie, o których mowa w art. 11, albo  który otrzyma z innego źródła wiadomość o zanieczyszczeniu lub zagrożeniu zanieczyszczeniem polskich obszarów mor skich, jest obowiązany: 1)  dokonać oceny  faktycznej  sytuacji w celu ustalenia  rodzaju  i  stopnia zanieczyszczenia morza  lub zagrożenia zanie czyszczeniem; 2) w razie potrzeby zarządzić i podjąć odpowiednie działania; 3)  niezwłocznie poinformować właściwe organy innych państw stron Konwencji Helsińskiej 1992 o istniejącej sytuacji  i podjętej lub zamierzonej akcji, jeżeli rozlew przemieszcza się lub może przemieścić się do obszaru morskiego tych  państw. Dziennik Ustaw  – 13 –  Poz. 1244

2. W przypadku zanieczyszczenia  lub  zagrożenia  zanieczyszczeniem polskiego obszaru morskiego, dyrektor urzędu  morskiego może nakazać kapitanowi: 1) opuszczenie polskich obszarów morskich przez statek; 2) przeholowanie, ratowanie statku lub przeprowadzenie niezbędnych napraw; 3) wyładowanie we właściwym miejscu szkodliwych substancji; 4)32) skierowanie statku do miejsca schronienia. Art. 2

2. 1. Dyrektor urzędu morskiego, w celu zwalczania zanieczyszczenia na polskich obszarach morskich, może  bezpośrednio  zwrócić  się  o  pomoc  do  właściwych  organów  innych  państw  stron  Konwencji  Helsińskiej  1992,  przede  wszystkim tych, które mogą zostać również dotknięte skutkami zanieczyszczenia. 2. Dyrektor urzędu morskiego, wezwany do udzielenia pomocy przez organ innego państwa strony Konwencji Helsiń skiej 1992, ma obowiązek podjąć starania w celu udzielenia takiej pomocy. 3. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 i 2 dyrektor urzędu morskiego powiadamia Komisję Helsińską o podjętych  działaniach. Art. 2

3. 1. Dyrektor urzędu morskiego, który otrzyma wiadomość o zanieczyszczeniu na obszarze Morza Bałtyckiego,  mogącym stanowić poważną groźbę dla środowiska tego obszaru lub związanych z tym interesów jakiegokolwiek państwa  strony Konwencji Helsińskiej 1992, po sprawdzeniu, przekazuje niezwłocznie wszystkie odpowiednie informacje właści wym organom państwa, które może być zagrożone skutkiem zanieczyszczenia, łącznie z informacją o zamierzonych lub  podjętych działaniach, a w odniesieniu do wypadku dotyczącego statku, przekazuje te informacje również właściwemu or ganowi państwa przynależności statku. 2. Przesyłanie, do właściwych organów zainteresowanych państw stron Konwencji Helsińskiej 1992, informacji, o któ rych mowa w ust. 1, ponawia się do czasu uzyskania zawiadomienia o podjętych przez te państwa działaniach. 3. Jeżeli  rozmiar zanieczyszczenia  to uzasadnia, dyrektor urzędu morskiego przekazuje  informacje, o których mowa  w ust. 1, Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Art. 23a.33) Zadania w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu wykonuje Morska Służba Poszukiwa nia i Ratownictwa, określona przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. Art. 2

4. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi: 1) sposób organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, 2)  jednostki organizacyjne współdziałające w zakresie zwalczania zagrożeń na morzu z Morską Służbą Poszukiwania i Ra townictwa, 3)  podmiot właściwy do opracowania krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego i jego  elementy składowe, 4) zadania organów administracji morskiej w zakresie funkcjonowania systemu zwalczania zanieczyszczeń na morzu, 5)  zadania i uprawnienia Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w organizowaniu i koordynowaniu akcji zwalcza nia zagrożeń lub zanieczyszczeń na morzu, 6)  zasady i sposób udostępniania w ramach współpracy międzynarodowej informacji o gotowości do zwalczania zagrożeń  i zanieczyszczeń środowiska morskiego, mając na względzie celowość i sprawność działań na rzecz ochrony środowiska morskiego, a także zgodność z postano wieniami konwencji i umów międzynarodowych oraz zaleceń organizacji międzynarodowych w tym zakresie. 2. Dyrektor urzędu morskiego może zlecić wykonanie czynności, określonych w art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 22 i 23,  kierownikowi jednostki organizacyjnej, biorącej udział w zwalczaniu zanieczyszczeń. 32) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 33) W brzmieniu ustalonym przez art. 135 pkt 4 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 9. Dziennik Ustaw  – 14 –  Poz. 1244

Art. 2

5. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może wydać decyzję o zastosowaniu na polskich obszarach  morskich, w stosunku do statków o polskiej przynależności, niezbędnych środków, łącznie z zatopieniem lub zniszczeniem  statku, w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego polskim  wybrzeżom lub związanym z nimi interesom, powstałego na skutek zanieczyszczenia lub zagrożenia zanieczyszczeniem  morza. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, do obcych statków znajdujących się na polskich obszarach morskich stosuje się  odpowiednio postanowienia Międzynarodowej konwencji dotyczącej interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszcze nia olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 35, poz. 207), oraz uzupełniającego ją  Protokołu dotyczącego interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia morza substancjami innymi niż olej, sporzą dzonego w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 24, poz. 116). Rozdział 5 Nadzór nad statkami Art. 2

6. Dyrektor urzędu morskiego może: 1) w stosunku do statku o przynależności do państwa strony Konwencji MARPOL i Konwencji Helsińskiej 1992: a)  przeprowadzić, na statku w porcie lub bazie przeładunkowej na morzu, inspekcje w zakresie i trybie przewidzianym  w art. 28 oraz kontrole książek zapisów olejowych, ładunkowych i odpadów powstających na statku w celu ustalenia,  czy ze statku nie dokonano zrzutu szkodliwych substancji z naruszeniem postanowień Konwencji; wyniki inspekcji  ujmuje się w sprawozdaniu, które przekazuje się kapitanowi statku, b)  odmówić statkowi o obcej przynależności zezwolenia na wejście do portu lub do bazy przeładunkowej na morzu albo  podjąć działania zapewniające, że uprawianie żeglugi  tym statkiem nie będzie stanowiło  istotnego zagrożenia dla  środowiska morskiego, jeżeli statek nie odpowiada wymaganiom przewidzianym w Konwencji; o odmowie dyrektor  urzędu morskiego powiadamia konsula lub przedstawiciela dyplomatycznego państwa przynależności statku, a gdy  jest to niemożliwe – inny właściwy organ tego państwa, c)  odmówić statkowi zezwolenia na opuszczenie portu do czasu doprowadzenia tego statku do należytego stanu tech nicznego, jeżeli istnieją podstawy do podejrzenia, że stan tego statku lub jego wyposażenia w istotny sposób odbiega  od stanu stwierdzonego w posiadanych świadectwach lub gdy statek nie posiada ważnych świadectw; dyrektor tego  urzędu może jednak zezwolić takiemu statkowi na opuszczenie portu w celu przejścia do najbliższej stoczni remon towej; 2)  w stosunku do statków o polskiej przynależności, niezależnie od zastosowania środków przewidzianych w pkt 1 lit. a i c,  także odmówić dopuszczenia statku do żeglugi lub cofnąć świadectwa, jeżeli statek nie spełnia wymagań przewidzia nych w przepisach ustawy; 3) w stosunku do statków o przynależności do obcego państwa niebędącego stroną Konwencji MARPOL: a)  przeprowadzić inspekcję statku w celu sprawdzenia, czy stan statku odpowiada podstawowym wymaganiom Kon wencji MARPOL; w razie stwierdzenia, że stan statku nie odpowiada tym wymaganiom, a uprawianie żeglugi tym  statkiem stanowi istotne zagrożenie dla środowiska morskiego, może odmówić statkowi zezwolenia na wejście do  portu lub bazy przeładunkowej, b)  jeżeli inspekcja jest przeprowadzona w porcie lub bazie przeładunkowej, dyrektor urzędu morskiego może zarządzić  dokonanie na statku odpowiednich napraw albo opuszczenie portu lub bazy przeładunkowej. Art. 2

7. Dyrektor urzędu morskiego może: 1)  zażądać od statku przepływającego przez polskie obszary morskie informacji dotyczących identyfikacji, portu rejestra cji, ostatniego i następnego portu zawinięcia oraz innych niezbędnych informacji, w razie uzasadnionego podejrzenia,  że statek płynąc przez te obszary naruszył przepisy ustawy, powodując zanieczyszczenie lub zagrożenie zanieczyszcze niem; 2) przeprowadzić inspekcję statku przepływającego przez polskie obszary morskie, w razie: a)  uzasadnionego podejrzenia, że naruszył przepisy ustawy wskutek zrzutu powodującego lub grożącego znacznym za nieczyszczeniem morza, b)  odmowy udzielenia  informacji, o których mowa w pkt 1,  lub jeżeli  informacja podana przez statek jest w sposób  oczywisty różna od stanu faktycznego, a okoliczności sprawy uzasadniają taką inspekcję. Dziennik Ustaw  – 15 –  Poz. 1244

Art. 2

8. 1. Inspekcja statku o przynależności do państwa strony Konwencji MARPOL powinna być ograniczona do  sprawdzenia świadectw i innych dokumentów przewidzianych w tej Konwencji. 2. Inspekcja może być rozszerzona po sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, wyłącznie gdy: 1)  istnieje uzasadnione podejrzenie, że stan statku lub jego wyposażenie odbiega w istotny sposób od stanu stwierdzonego  w jego dokumentach; 2) treść dokumentów nie jest wystarczająca do potwierdzenia lub sprawdzenia podejrzanego naruszenia albo 3) statek nie posiada ważnych świadectw z załącznikami. 3. Inspekcja nie może wpłynąć na nieuzasadnione przetrzymywanie statku w porcie. Art. 28a.34) 1. Jeżeli przeprowadzona inspekcja potwierdzi, że statek nie przestrzega przepisów ustawy w zakresie zda wania odpadów i pozostałości ładunkowych do portowych urządzeń odbiorczych, dyrektor właściwego urzędu morskiego  odmawia zgody na opuszczenie portu przez statek, aż do momentu zdania tych odpadów i pozostałości ładunkowych. 2. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że statek opuścił port nie dopełniając ciążących na nim obowiązków w zakre sie informowania oraz zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych, dyrektor właściwego urzędu morskiego niezwłocz nie informuje o tym fakcie właściwe władze administracji morskiej w następnym porcie, do którego zawija statek. 3. Jeżeli dyrektor urzędu morskiego otrzyma informację, że do portu morskiego znajdującego się w terytorialnym zakre sie jego działania zmierza statek, który opuścił inny port z naruszeniem przepisów w zakresie informowania oraz zdawania  odpadów i pozostałości  ładunkowych, zapewni przeprowadzenie  inspekcji  tego statku przed udzieleniem pozwolenia na  jego wyjście w morze. Rozdział 6 Zasady postępowania dyrektora urzędu morskiego Art. 2

9. Dyrektor urzędu morskiego jest obowiązany przeprowadzić postępowanie, o którym mowa w niniejszym roz dziale: 1) w odniesieniu do statku o polskiej przynależności: a)  który spowodował zanieczyszczenie środowiska morskiego lub zagrożenie zanieczyszczeniem, z naruszeniem prze pisów ustawy, b)  na wniosek organu każdego państwa, w razie podejrzenia naruszenia przepisów ustawy, jeżeli zostały zabezpieczone  dowody; 2)  w odniesieniu do statku o obcej przynależności, przebywającego w porcie polskim  lub bazie przeładunkowej, który  spowodował zanieczyszczenie środowiska morskiego lub zagrożenie zanieczyszczeniem na polskich obszarach mor skich, naruszając przepisy ustawy. Art. 30. Dyrektor urzędu morskiego jest obowiązany przeprowadzić także postępowanie w odniesieniu do statku o ob cej przynależności, przebywającego w polskim porcie lub bazie przeładunkowej, na wniosek: 1)  organu każdego państwa, w razie podejrzenia zrzutu przez ten statek poza polskim obszarem morskim, jeżeli zrzut ten  spowodował  lub  zagroził  zanieczyszczeniem na  jego wodach wewnętrznych, morzu  terytorialnym  lub w wyłącznej  strefie ekonomicznej; 2) organu państwa strony Konwencji MARPOL w sprawie takiego zrzutu, niezależnie od miejsca jego dokonania. Art. 31.35) Dyrektor urzędu morskiego wszczyna postępowanie, w celu zabezpieczenia dowodów, w odniesieniu do  statku o obcej przynależności, który: 1)  przebywa w porcie polskim lub w bazie przeładunkowej,  jeżeli spowodował zanieczyszczenie  lub zagrożenie zanie czyszczeniem poza polskimi obszarami morskimi, z naruszeniem uznanych norm międzynarodowych; 34) Dodany przez art. 8 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. Dziennik Ustaw  – 16 –  Poz. 1244

2)  znajdując się w polskim morzu terytorialnym lub w polskich morskich wodach wewnętrznych spowodował zanieczysz czenie lub zagrożenie zanieczyszczeniem tego obszaru morza; 3)  przebywając w polskich obszarach morskich, wskutek zanieczyszczenia w wyłącznej strefie ekonomicznej, spowodo wał poważną szkodę lub zagrożenie poważną szkodą dla wybrzeży albo innych istotnych interesów państwa. Art. 3

2. W razie otrzymania wiadomości o: 1) zanieczyszczeniu morza przez statki, 2) zatopieniu odpadów lub innych szkodliwych substancji ze statków – dyrektor urzędu morskiego powinien niezwłocznie podjąć czynności w celu wykrycia sprawców i zabezpieczenia dowo dów. Art. 33.36) Dyrektor urzędu morskiego niezwłocznie zawiadamia właściwy organ państwa: 1)  przynależności statku i każdego innego zainteresowanego państwa o działaniach i środkach podjętych zgodnie z ustawą  i przekazuje im odpowiednie dokumenty dotyczące tych działań i środków; 2)  następnego portu zawinięcia statku przepływającego przez polskie obszary morskie o podejrzeniu zanieczyszczenia lub  zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska morskiego. Art. 3

4. 1. Dyrektor urzędu morskiego w toku postępowania: 1) dopuszcza dowody zgłoszone przez organy innego państwa; 2)  ułatwia udział w postępowaniu przedstawicielom właściwej organizacji międzynarodowej, państwa przynależności stat ku oraz każdego państwa dotkniętego zanieczyszczeniem morza; 3)  w przypadku określonym w art. 29 pkt 1, może zwrócić się do właściwych organów innego państwa o pomoc w wyjaś nieniu sprawy, jak również rozpatrywać wnioski innych państw w tym zakresie; 4)  w przypadkach określonych w art. 29–32, może zatrzymać statek, jednak nie dłużej niż to jest konieczne do celów po stępowania. 2. Jeżeli postępowanie wykaże naruszenie postanowień ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 pkt 1 lit. c, statek zostanie nie zwłocznie zwolniony po wpłaceniu kaucji lub złożeniu innego odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Art. 3

5. Do postępowania określonego w przepisach niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu  postępowania administracyjnego. Rozdział 6a37) Przepisy karne Art. 35a. 1. Kto usuwa ze statku substancje zanieczyszczające w takiej ilości lub takiej postaci, że może to doprowadzić  do pogorszenia jakości wody, zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób, lub spowodować zniszczenie fauny i flory morskiej  w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Rozdział 7 Kary pieniężne Art. 3

6. 1. Armatorowi, z którego statku podczas przebywania w polskich obszarach morskich dokonano, z narusze niem przepisów ustawy, zanieczyszczenia środowiska morskiego, w związku z eksploatacją statku lub zatopieniem w mo rzu odpadów i innych substancji – wymierza się karę pieniężną o równowartości do 1 000 000 jednostek obliczeniowych,  zwanych Specjalnym Prawem Ciągnienia (SDR), określanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 37) Rozdział dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. Dziennik Ustaw  – 17 –  Poz. 1244

2. Karze, o której mowa w ust. 1, podlega armator statku o polskiej przynależności, z którego dokonano, z naruszeniem  przepisów ustawy, zanieczyszczenia środowiska morskiego poza polskimi obszarami morskimi, w związku z eksploatacją  statku lub zatopieniem w morzu odpadów albo innych substancji, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom. Art. 36a. Jeżeli armator statku, nie wykonując ciążących na nim z mocy prawa obowiązków lub łamiąc ustanowione  prawem zakazy: 1) przewozi ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające, nie przekazując informacji, o których mowa w art. 10a, 2)  dopuszcza do wykonywania przez osoby, które nie posiadają wymaganych uprawnień,  o których mowa w art.  13a,  czynności polegających na oznakowaniu, zakładaniu i prowadzeniu karty urządzenia, sprawdzaniu szczelności, obsłu dze, przeglądach i naprawie urządzeń i instalacji zawierających czynnik chłodniczy będący substancją kontrolowaną, 3)  nie wypełnia obowiązku prowadzenia ewidencji  substancji kontrolowanych będących czynnikiem chłodniczym oraz  przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o sub stancjach zubożających warstwę ozonową, 4)  nie zapewnia oznakowania poddawanych naprawie lub obsłudze technicznej urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych,  gaśniczych lub innych urządzeń zawierających substancje kontrolowane, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wymienionej  w pkt 3, 5)  nie dopełnia obowiązku założenia karty obsługi  technicznej  i naprawy urządzenia  lub  instalacji, określonej w art. 7  ustawy wymienionej w pkt 3, 6)  użytkuje instalację lub urządzenie zawierające substancje kontrolowane w sposób niezapobiegający emisji substancji  kontrolowanych do środowiska oraz nie przeprowadza sprawdzenia szczelności tych urządzeń, 7) stosuje lub stosuje ponownie na statku związki cynoorganiczne, które działają jak biocydy, 8) eksploatuje statek, na którego kadłubie występują związki cynoorganiczne, 9) eksploatuje statek, z którego emitowane są do powietrza: a) substancje zubożające warstwę ozonową, b) tlenki azotu,

10)  używa na statku paliwa zawierającego niedopuszczalną zawartość siarki – podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 SDR. Art. 36b. Załadowca, który nie dopełnia obowiązku określonego w art. 10b, podlega karze pieniężnej do wysokości  50 000 SDR. Art. 36c.38) Dostawca, który dostarczając paliwo nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, określonych w art. 13e  ust. 2−5 i 13f, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 SDR. Art. 3

7. Jeżeli kapitan lub inny członek załogi statku nie wykonując, ciążących na nim z mocy prawa, obowiązków: 1) nie dba o zdatność statku do żeglugi lub innej działalności na morzu w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza, 2)  nie prowadzi w sposób zgodny z wymogami Konwencji MARPOL książki zapisów olejowych, ładunkowych i odpa dów powstających na statku, 3)  nie zgłasza statku do przeglądu lub inspekcji, utrudnia bądź uniemożliwia przegląd lub inspekcję w zakresie przewidzia nym w Konwencji MARPOL, 4) powoduje zanieczyszczenie środowiska morskiego, 5)39) nie przekazuje informacji o zauważonym zanieczyszczeniu albo informacji o wypadku zagrożenia zanieczyszczeniem  lub zanieczyszczenia środowiska morskiego, 6)  nie podejmuje koniecznych środków w celu zapobiegania zanieczyszczaniu, ograniczenia lub usunięcia zanieczyszcze nia środowiska morskiego, będącego skutkiem wypadku, 38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. Dziennik Ustaw  – 18 –  Poz. 1244

7) nie przekazuje, na żądanie właściwych organów, informacji w przypadkach przewidzianych w art. 27, 8)  narusza przepisy dotyczące zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie informuje portu o odpadach ze  statków znajdujących się na statku lub pozostałościach ładunkowych, 9)  nie zgłasza organom inspekcyjnym zdarzeń wpływających poważnie na stan techniczny statku, jego urządzeń lub wy posażenia, powodujących zagrożenie dla środowiska morskiego,

10)  narusza przepisy dotyczące spalania odpadów na statku, 11)  nie wykonuje obowiązków w zakresie oznakowania, zakładania i prowadzenia karty urządzenia, sprawdzania szczel ności, obsługi i naprawy urządzeń lub instalacji zawierających czynnik chłodniczy będący substancją kontrolowaną podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Art. 37a.40) Kto nie wykonuje obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) nr 782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz  rozporządzenia Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadającego moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia  (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach  oraz zmieniającego to rozporządzenie, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 SDR. Art. 3

8. Właściwość organów oraz tryb wymierzania i ściągania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów, o któ rych mowa w art. 36–37a, oraz sposób wykorzystania kwot ściągniętych z tytułu kar pieniężnych regulują przepisy ustawy  z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  poz. 1502, z późn. zm.41)). Art. 38a.42) Nie podlega odpowiedzialności przewidzianej w art. 36 ust. 1 lub art. 37 pkt 4 osoba fizyczna, której zacho wanie realizuje jednocześnie znamiona przestępstwa określonego w art. 35a, a przestępstwo to zostało stwierdzone prawo mocnym wyrokiem skazującym. Rozdział 8 Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe Art. 39–40. (pominięte). Art. 4

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia43). 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 41)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,  poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778  i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1069. 42) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 43) Ustawa została ogłoszona w dniu 9 maja 1995 r. Dziennik Ustaw  – 19 –  Poz. 1244

Załącznik do ustawy z dnia 16 marca 1995 r. OPŁATY ZA PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI I WYSTAWIANIE LUB POTWIERDZANIE  MIĘDZYNARODOWYCH ŚWIADECTW 1.  Za  inspekcję wstępną  przed  oddaniem  statku  do  eksploatacji  i wydanie międzynarodowego  świadectwa  pod  nazwą  „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” w wysokości: 1.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 6500 j.t. 1.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 6700 j.t. 1.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 7700 j.t. 1.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 10 000 j.t. 1.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 8400 j.t. 2.  Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy  certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” w wysokości: 2.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 2900 j.t. 2.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 3000 j.t. 2.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 3400 j.t. 2.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 4300 j.t. 2.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 3800 j.t. 3.  Za inspekcję i za odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu  zanieczyszczeniu olejami” w wysokości: 3.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 2500 j.t. 3.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 2600 j.t. 3.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 2900 j.t. 3.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 3700 j.t. 3.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 2800 j.t. 4.  Za  inspekcję  pośrednią  i  za  potwierdzenie międzynarodowego  świadectwa  pod  nazwą  „Międzynarodowy  certyfikat  o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami” w wysokości: 4.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 800 j.t. 4.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 900 j.t. 4.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 1000 j.t. 4.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 1300 j.t. 4.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 1000 j.t. 5.  Za inspekcję roczną i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapo bieganiu zanieczyszczeniu olejami” w wysokości:  5.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 650 j.t. 5.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 700 j.t. 5.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 750 j.t. 5.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 950 j.t. 5.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 700 j.t. 6.  Za inspekcje zbiornikowców do przewozu produktów ropopochodnych w wysokości obliczonej według zasad określo nych w punktach 1.1 do 1.5, podwyższone o 40%. Dziennik Ustaw  – 20 –  Poz. 1244

7.  Za  inspekcję wstępną  przed  oddaniem  statku  do  eksploatacji  i wydanie międzynarodowego  świadectwa  pod  nazwą  „Międzynarodowy  certyfikat  o  zapobieganiu  zanieczyszczeniu  przez  statki  przewożące  luzem  szkodliwe  substancje  ciekłe” w wysokości: 7.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 6500 j.t. 7.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 6800 j.t. 7.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 8000 j.t. 7.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 11 000 j.t. 7.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 9000 j.t. 8.  Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy  certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe” w wysokości:  8.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 3100 j.t. 8.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 3200 j.t. 8.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 3750 j.t. 8.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 5000 j.t. 8.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 3900 j.t. 9.  Za inspekcję i odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu za nieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe” w wysokości: 9.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 2500 j.t. 9.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 2600 j.t. 9.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 3000 j.t. 9.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 4000 j.t. 9.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 3000 j.t. 10.  Za inspekcję pośrednią i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o za pobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe” w wysokości: 10.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 850 j.t. 10.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 900 j.t. 10.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 1000 j.t. 10.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 1400 j.t. 10.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 1000 j.t. 11.  Za inspekcję roczną i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapo bieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe” w wysokości: 11.1. Statki o pojemności brutto do 500 – 650 j.t. 11.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2000 – 700 j.t. 11.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2000 do 10 000 – 750 j.t. 11.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10 000 do 30 000 – 1000 j.t. 11.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30 000 – za każde następne 20 000 dodatkowo 750 j.t. 12.  Za  inspekcję wstępną  przed  oddaniem  statku  do  eksploatacji  i wydanie międzynarodowego  świadectwa  pod  nazwą  „Certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami” w wysokości obliczonej według wzoru: (2 x N x 90) + 500 j.t., gdzie N – oznacza łączną liczbę członków załogi, pasażerów oraz personelu specjalnego. Dziennik Ustaw  – 21 –  Poz. 1244

13.  Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Certyfikat o zapo bieganiu zanieczyszczeniu ściekami” w wysokości obliczonej według wzoru: (1,2 x N x 90) + 500 j.t. 14.  Za  inspekcję  i  odnowienie międzynarodowego  świadectwa pod nazwą  „Certyfikat  o  zapobieganiu  zanieczyszczeniu  ściekami” w wysokości obliczonej według wzoru: (N x 90) + 500 j.t.  – maksymalna opłata 5500 j.t.  15.  Za inspekcję roczną i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Certyfikat o zapobieganiu zanieczysz czeniu ściekami” w wysokości obliczonej według wzoru: (0,25 x N x 90) + 150 j.t. – maksymalna opłata 1650 j.t.   16.  Za  inspekcję wstępną  przed  oddaniem  statku  do  eksploatacji  i wydanie międzynarodowego  świadectwa  pod  nazwą  „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” w wysokości: 16.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW – 6600 j.t. 16.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW – 6850 j.t. 16.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW – 7700 j.t. 16.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW – 8900 j.t. 16.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW – 10 000 j.t. 16.6.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW – za każde następne 5000 kW do datkowo 6600 j.t. 17.  Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy  certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” w wysokości: 17.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW – 2950 j.t. 17.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW – 3000 j.t. 17.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW – 3400 j.t. 17.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW – 3850 j.t. 17.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW – 4300 j.t. 17.6.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW – za każde następne 5000 kW do datkowo 2600 j.t. 18.  Za inspekcję i za odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu  zanieczyszczeniu powietrza przez statki” w wysokości: 18.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW – 2500 j.t. 18.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW – 2600 j.t. 18.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW – 2900 j.t. 18.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW – 3300 j.t. 18.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW – 3700 j.t. 18.6.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW – za każde następne 5000 kW do datkowo 2200 j.t. 19.  Za  inspekcję  pośrednią  i  za  potwierdzenie międzynarodowego  świadectwa  pod  nazwą  „Międzynarodowy  certyfikat  o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” w wysokości: 19.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW – 850 j.t. 19.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW – 900 j.t. 19.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW – 1000 j.t. Dziennik Ustaw  – 22 –  Poz. 1244

19.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW – 1100 j.t. 19.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW – 1300 j.t. 19.6.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW – za każde następne 5000 kW do datkowo 750 j.t. 20.  Za inspekcję roczną i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowy certyfikat o zapo bieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki” w wysokości: 20.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1000 kW – 650 j.t. 20.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1000 do 3000 kW – 700 j.t. 20.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3000 do 10 000 kW – 750 j.t. 20.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10 000 do 20 000 kW – 850 j.t. 20.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20 000 do 30 000 kW – 950 j.t. 20.6.  Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30 000 kW – za każde następne 5000 kW do datkowo 550 j.t. 21.  Za  inspekcję wstępną  przed  oddaniem  statku  do  eksploatacji  i wydanie międzynarodowego  świadectwa  pod  nazwą  „Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego” w wysokości: 21.1. Statki o pojemności brutto powyżej 400 do 1500 – 950 j.t. 21.2. Statki o pojemności brutto powyżej 1500 do 3000 – 1050 j.t. 21.3. Statki o pojemności brutto powyżej 3000 do 6000 – 1150 j.t. 21.4. Statki o pojemności brutto powyżej 6000 do 12 000 – 1300 j.t. 21.5. Statki o pojemności brutto powyżej 12 000 do 24 000 – 1500 j.t. 21.6. Statki o pojemności brutto powyżej 24 000 – 1750 j.t. 22.  Za inspekcję wstępną w przypadku pierwszego zastosowania systemu przeciwporostowego na statku i wydanie między narodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego” w wysokości: 22.1. Statki o pojemności brutto powyżej 400 do 1500 – 950 j.t. 22.2. Statki o pojemności brutto powyżej 1500 do 3000 – 1050 j.t. 22.3. Statki o pojemności brutto powyżej 3000 do 6000 – 1150 j.t. 22.4. Statki o pojemności brutto powyżej 6000 do 12 000 – 1300 j.t. 22.5. Statki o pojemności brutto powyżej 12 000 do 24 000 – 1500 j.t. 22.6. Statki o pojemności brutto powyżej 24 000 – 1750 j.t. 23.  Za inspekcje odnowieniowe w przypadku zmiany systemu przeciwporostowego lub jego wymiany i wydanie międzyna rodowego świadectwa pod nazwą „Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego” w wysokości: 23.1. Statki o pojemności brutto powyżej 400 do 1500 – 950 j.t. 23.2. Statki o pojemności brutto powyżej 1500 do 3000 – 1050 j.t. 23.3. Statki o pojemności brutto powyżej 3000 do 6000 – 1150 j.t. 23.4. Statki o pojemności brutto powyżej 6000 do 12 000 – 1300 j.t. 23.5. Statki o pojemności brutto powyżej 12 000 do 24 000 – 1500 j.t. 23.6. Statki o pojemności brutto powyżej 24 000 – 1750 j.t. 24. Za inspekcję dodatkową, ogólną lub częściową, pobiera się opłaty w wysokości 180 j.t. za każdą zużytą godzinę. 25.  Jednostka  taryfowa (j.t.) – wartość złotowa  jednostki  taryfowej stanowi równowartość 0,2 SDR – Specjalnych Praw  Ciągnienia liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia podanego w tabelach kursowych Na rodowego Banku Polskiego.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-11-13
Data wydania: 2012-09-13
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1244