Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1290

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 listopada 2012 r. Poz. 1290 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013 Na podstawie art. 16a ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §  1. Określa  się współczynnik  przydziału  kwot  indywidualnych  z  krajowej  rezerwy przeznaczonej  dla  dostawców  hurtowych w roku kwotowym 2012/2013 w wysokości 0,554. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba 1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 148, poz. 990,  z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 574.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-11-23
Data wydania: 2012-11-19
Data wejścia w życie: 2012-12-01
Data obowiązywania: 2012-12-01
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1290