Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1291

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 listopada 2012 r. Poz. 1291 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 ) zarządza się, co następuje:

§1. Obsługa biblioteczna w domach pomocy społecznej może być organizowana w formie biblioteki, filii lub punktu bibliotecznego, zwanych dalej „placówką biblioteczną”, w zależności od warunków istniejących w domach pomocy społecznej oraz potrzeb jego mieszkańców.

§2. Placówki biblioteczne tworzy i nadaje im regulamin dyrektor domu pomocy społecznej, zwany dalej „organizatorem”.

§3.

1. Organizator zapewnia odpowiednie warunki do obsługi bibliotecznej, w szczególności warunki lokalowe, poprzez usytuowanie placówki bibliotecznej w miejscu dostępnym dla jej użytkowników, uwzględniając stopień sprawności miesz kańców domów pomocy społecznej.

2. W przypadku gdy stan zdrowia mieszkańca domu pomocy społecznej uniemożliwia mu opuszczanie pokoju, w któ rym przebywa, materiały biblioteczne są dostarczane do tego pokoju.

§4. W placówce bibliotecznej jest prowadzona ewidencja materiałów bibliotecznych. Ewidencja ta może być prowa dzona w formie elektronicznej.

§5. Placówka biblioteczna może współdziałać w wykonywaniu obsługi bibliotecznej z biblioteką publiczną, na podstawie porozumienia dotyczącego:

1) udostępniania lub przekazywania materiałów bibliotecznych;

2) przekazywania informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych;

3) udzielania pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;

4) współpracy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej.

§6. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia porozumienia zawarte pomiędzy organizatorem a biblioteką publiczną dostosowuje się do wymogów przewidzianych w rozporządzeniu.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Pracy i Polityki Społecznej: wz. J. Duda

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 15, poz. 191), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. zgodnie z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-11-23
Data wydania: 2012-11-13
Data wejścia w życie: 2012-12-08
Data obowiązywania: 2012-12-08
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1291