Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1325

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 1325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego Na podstawie art. 78h ust. 14 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia  przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego (Dz. U. Nr 164, poz. 1315, z 2011 r.  Nr 186, poz. 1105 oraz z 2012 r. poz. 702) § 7a otrzymuje brzmienie: „§ 7a. W latach 2012 i 2013 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwo ławczej  jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010  r.,  ogłoszone w sposób wskazany w § 4 ust.  1  pkt 1.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin 1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216,  poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-11-28
Data wydania: 2012-11-20
Data wejścia w życie: 2012-12-06
Data obowiązywania: 2012-12-06
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1325