Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1367

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 1367 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 137

8) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 193, poz. 1425), z uwzględnieniem zmian wpro wadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzę dowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 108, poz. 692);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzę dowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2011 r. Nr 9, poz. 48);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzę dowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2012 r. poz. 36).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w spra wie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 108, poz. 692), który sta nowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2011 r. Nr 9, poz. 48), które stanowią: „

§2. Do postępowań w sprawach zwolnienia przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europej skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 13673) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzę dowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2012 r. poz. 36), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b, pkt 4 lit. b oraz f, które wchodzą w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. (poz. 1367) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w od niesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielenia zgody na:

1) wykorzystanie surowego mleka niespełniającego kryteriów ustanowionych w załączniku III w sekcji IX, dotyczących liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych, przy wytwarzaniu serów o okresie dojrzewania wynoszącym co najmniej 60 dni oraz produktów mleczarskich uzyskanych w związku z wytwarzaniem takich serów – w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 8 lit. b;

2) przyjmowanie zwierząt do rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku II w sekcji III w ust. 7;

3) transport do rzeźni zwierząt, o których mowa w załączniku III w: a) sekcji I w rozdziale I w ust. 2, b) sekcji II w rozdziale I w ust. 2;

4) zwolnienie przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdzia le II w ust. 1;

5) dokonanie, w tych samych pomieszczeniach, lecz w innym czasie, czynności, o których mowa w załączniku III w: a) sekcji I w rozdziale II w ust. 2 w lit. b, b) sekcji II w rozdziale II w ust. 2 w lit. b; 6)

3) zwolnienie przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w: a) sekcji I w rozdziale II w ust. 6, b) sekcji II w rozdziale II w ust. 6 w lit. b;

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weteryna rii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2011 r. Nr 9, poz. 48), które weszło w życie z dniem 27 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 13677) postępowanie, po przeprowadzeniu badania poubojowego, w sposób inny niż określony w załączniku III w: a) sekcji I w rozdziale IV w ust. 16 w lit. d, b) sekcji II w rozdziale IV w ust. 7 w lit. c;

8) transport mięsa bez zachowania temperatury określonej w załączniku III w sekcji I w rozdziale VII w ust. 1 w lit. a – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale VII w ust. 3;

9) ubój zwierząt w rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji II w rozdziale IV w ust. 10;

10) stosowanie przepisów określonych w załączniku III w sekcji I do produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa ptaków bezgrzebieniowych – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji III w ust. 2; 1

1) ubój w gospodarstwie drobiu określonego w załączniku III w sekcji II w rozdziale IV w ust. 1 w lit. b (i) – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji II w rozdziale VI; 1

2) ubój w miejscu pochodzenia zwierząt określonych w załączniku III w sekcji III w ust. 3; 12a)

4) poświadczanie, w drodze oświadczenia, przez przedsiębiorcę sektora spożywczego, o którym mowa w załączniku III w sekcji III w ust. 3, że ubój i wykrwawianie zwierząt wymienionych w załączniku III w sekcji III w ust. 3 zostały prze prowadzone prawidłowo, z podaniem daty i czasu przeprowadzenia tego uboju – w przypadku, o którym mowa w za łączniku III w sekcji III w ust. 3a; 1

3) ubój w gospodarstwie zwierząt określonych w załączniku III w sekcji III w ust. 4; 13a)

5) dostarczanie głów zwierząt łownych z gatunku wrażliwego na włośnicę pozyskanych podczas polowania do przedsię biorstwa lub zakładu zatwierdzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho dzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) w celu wytworzenia trofeów myśliwskich – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji IV w rozdzia le II w ust. 4 lit. a; 1

4) postępowanie w sposób inny niż określony w załączniku III w sekcji IV w rozdziale III w ust. 5; 1

5) odstępstwo od wymogu określonego w załączniku III w sekcji V w rozdziale III w ust. 2 w lit. a; 1

6) odstępstwo od wymogów dotyczących dokumentu rejestracyjnego – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji VII w rozdziale I w ust. 7; 1

7) zanurzenie żywych małży w wodzie morskiej w strefie sanitarnej na okres krótszy niż określony w załączniku III w sek cji VII w rozdziale II w części C w ust. 2 w lit. c; 1

8) odstępstwo od wymogu przeprowadzania obróbki – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji VIII w roz dziale III w części D w ust. 2; 1

9) odstępstwo od wymogów dotyczących transportu mrożonych produktów rybołówstwa – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji VIII w rozdziale VIII w ust. 2;

20) używanie mleka surowego pochodzącego od zwierząt określonych w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w części I w ust. 2 – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 tej części; 2

1) stosowanie wyższej temperatury dla mleka surowego niż określona w załączniku III w: a) sekcji IX w rozdziale I w części II B w ust. 2 i 3 – w przypadku, o którym mowa w ust. 4 w lit. b tej części; b) sekcji IX w rozdziale II w części I w ust. 1 – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 w lit. b tej części; 2

2) dostarczanie przez punkty skupu i garbarnie surowca do produkcji: a) żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji XIV w roz dziale I w ust. 5, b) kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi – w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji XV w rozdziale I w ust. 5.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędo wego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2012 r. poz. 36), które weszło w życie z dniem 27 stycznia 2012 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 marca 2012 r. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1367§2. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 854/2004”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) określenia warunków uboju zwierząt – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale III w ust. 7; 1a)

6) udzielenia zgody na brak stałej obecności urzędowego lekarza weterynarii podczas badania poubojowego – w przy padku, o którym mowa w załączniku I w sekcji III w rozdziale II w ust. 2 w lit. b, z zastrzeżeniem przepisów załączni ka I sekcji III rozdziału II ust. 3, biorąc pod uwagę warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozpo rządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającym odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, z późn. zm.), zwanym dalej „roz porządzeniem nr 2074/2005”, w załączniku VIb w ust. 2 w lit. a;

2) udzielenia zgody na badanie: a) przedubojowe świń na terenie gospodarstwa pochodzenia w sposób określony w załączniku I w sekcji IV w rozdzia le IV w części A w ust. 1, b)

7) poubojowe tusz pozyskanych ze świń przeznaczonych do tuczu i utrzymywanych w kontrolowanych warunkach bytowych – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale IV w części B w ust. 2, biorąc pod uwagę warunki określone w rozporządzeniu nr 2074/2005 w załączniku VIb w ust. 3 w lit. a, c) przedubojowe drobiu na terenie gospodarstwa pochodzenia – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sek cji IV w rozdziale V w części A w ust. 1;

3) wyznaczenia stref sanitarnych i obszarów produkcyjnych, określenia położenia i granic wyznaczonych stref i obszarów oraz klasyfikacji obszarów produkcyjnych, w których zezwala się na odławianie żywych małży – w przypadku, o któ rym mowa w załączniku II w rozdziale II w części A;

4) zamknięcia obszaru produkcyjnego dopuszczonego do odłowu żywych małży, ponownego otwarcia zamkniętego ob szaru produkcyjnego oraz ponownej klasyfikacji obszaru jako obszar klasy B lub C – w przypadkach, o których mowa w załączniku II w rozdziale II w części C;

5) wpisu do rejestru zatwierdzonych stref sanitarnych i obszarów produkcyjnych do odłowu żywych małży – w przypadku, o którym mowa w załączniku II w rozdziale II w części E w lit. a;

6) wyznaczenia laboratoriów wykonujących analizy próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wykonywanej przez podmiot działający na rynku spożywczym w ramach obszaru produkcyjnego dopuszczonego do odłowu żywych małży – w przypadku, o którym mowa w załączniku II w rozdziale II w części F;

7) zawieszenia dostaw mleka surowego z gospodarstwa lub określenia wymagań dotyczących obróbki mleka i jego wyko rzystania – w przypadku, o którym mowa w załączniku IV w rozdziale II w ust. 2.

§3. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zastosowania środków, o których mowa w art. 54 ust. 2;

2) cofnięcia środków, o których mowa w art. 54 ust. 2.

§4.

1. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządze nie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzę dowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 108, poz. 692), które weszło w życie z dniem 9 lipca 2008 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1367

(Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2073/2005”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zmniejszenia liczby próbek wymaganych do pobrania w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych przewidzia nych w planach pobierania próbek określonych w załączniku I – w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 3;

2) stosowania procedur pobierania i badania próbek innych niż określone w załączniku I – w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 akapit 1–3;

3) stosowania w badaniach próbek metod analitycznych innych niż metody zwalidowane i certyfikowane – w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 akapit 4;

4) wykorzystania partii produkcyjnej niespełniającej kryteriów bezpieczeństwa żywności określonych w załączniku I w roz dziale I, wprowadzonej na rynek, ale nieznajdującej się w sprzedaży detalicznej, po ponownym przetworzeniu, do celów innych niż przewidziane zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem – w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2;

5) zmniejszenia, określonej w załączniku I w rozdziale 3 w ust. 2, częstotliwości pobierania próbek do badań mikrobiolo gicznych w przypadkach, o których mowa w załączniku I w rozdziale 3 w ust. 2, w: a) małych rzeźniach, za które uważa się rzeźnie, gdzie tygodniowo: – poddaje się ubojowi nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt – w przypadku rzeźni drobiu i zajęczaków, – poddaje się ubojowi zwierzęta, które stanowią nie więcej niż 20 jednostek przeliczeniowych przy maksymalnej ilości 1000 jednostek przeliczeniowych zwierząt w roku – w przypadku rzeźni, w której dokonuje się uboju bydła, świń, owiec, kóz, domowych zwierząt jednokopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych na fermach, b)

8) zakładach produkujących mięso mielone lub surowe wyroby mięsne, w których tygodniowo produkuje się łącznie nie więcej niż 7,5 tony mięsa mielonego lub surowych wyrobów mięsnych, c)

9) zakładach rozbioru mięsa drobiowego, w których tygodniowo produkuje się nie więcej niż 5 ton mięsa drobiowego bez kości lub ilość mięsa z kością równoważną tej ilości.

2. Jednostka przeliczeniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie, oznacza:

1) sztukę bydła powyżej

3. miesiąca życia albo konia – stanowiącą 1 jednostkę przeliczeniową;

2) sztukę bydła do

3. miesiąca życia – stanowiącą 0,5 jednostki przeliczeniowej;

3) świnię: a) powyżej 100 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,20 jednostki przeliczeniowej, b) od 15 do 100 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,15 jednostki przeliczeniowej, c) poniżej 15 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej;

4) owcę albo kozę powyżej 15 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,10 jednostki przeliczeniowej;

5) owcę albo kozę do 15 kilogramów żywej wagi – stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej. § 4a.

10) Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2074/2005, wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielenia zgody na odstępstwa od stosowania szczególnych wymogów przewi dzianych w rozporządzeniu nr 854/2004 w załączniku I w sekcji IV w rozdziale I i II w zakresie badania poubojowego mło dego bydła, owiec i kóz – w przypadku, o którym mowa w załączniku VIb ust. 3 lit. b tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 lit. c tego załącznika.

§5. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 60), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) (uchylony);11)

2) przyznania odstępstwa od stosowania przepisów art. 2 ust. 2 lit. a, zgodnie z warunkami określonymi w art. 2 ust. 2 lit. b;

3) uznania gospodarstwa lub kategorii gospodarstw za wolne od włośni – w przypadku, o którym mowa w art. 8;

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6. 1

1) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 13674) cofnięcia uznania gospodarstwa lub kategorii gospodarstw za wolne od włośni – w przypadku, o którym mowa w art. 12;

5) przeprowadzenia badań na występowanie włośni w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego lub przetworzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 2;

6) zatwierdzenia procedury, o której mowa w art. 4 ust. 3.

§6. (uchylony).12)

§7. Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 853/2004, wy daje decyzje administracyjne w sprawie:

1) udzielenia zgody na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku II w sekcji III w ust. 6;

2) uznania partii masy jajecznej, o której mowa w załączniku III w sekcji X w rozdziale II w części III w ust. 5, za niena dającą się do spożycia przez ludzi.

§8. Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 854/2004, wy daje decyzje administracyjne w sprawie:

1) udzielenia zgody na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale II w ust. 2;

2) uznania mięsa za nienadające się do spożycia przez ludzi – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w: a) sekcji II w rozdziale II w ust. 3, b) sekcji IV w rozdziale IX w części B w ust. 2, w części C w ust. 2, w części D w ust. 2, w części E w ust. 2 oraz w części F w ust. 2, c) sekcji II w rozdziale II w ust. 4 oraz w sekcji II w rozdziale III w ust. 1 i 4, d) sekcji IV w rozdziale VIII w części B;

3) udzielenia zgody na dokonanie uboju w innej rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w roz dziale III w ust. 8; 4)1

3) sposobu postępowania z mięsem pochodzącym od zwierząt poddanych ubojowi z konieczności przeprowadzonemu poza rzeźnią lub sposobu wykorzystania tego mięsa – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w roz dziale V w ust. 2 lit. a; 4a)1

4) poddania mięsa drobiowego niespełniającego kryterium mikrobiologicznego, o którym mowa w ust. 1 części E za łącznika II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w spra wie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328), obróbce cieplnej lub innej obróbce mającej na celu wyeliminowanie bakterii Salmonella przed wprowadze niem tego mięsa na rynek w celu spożycia przez ludzi – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w roz dziale V w ust. 2 lit. b;

5) uznania mięsa za nienadające się do spożycia przez ludzi – w przypadkach, o których mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale V w ust. 1;

6) udzielenia zgody na ubój ptaków w rzeźni – w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale V w części A w ust. 5 w lit. b;

7) uśmiercenia na linii ubojowej ptaków wykazujących kliniczne objawy choroby – w przypadku, o którym mowa w za łączniku I w sekcji IV w rozdziale V w części A w ust. 7;

8) poddania ubojowi zwierząt, o których mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale IX w części E w ust. 1 i części F w ust. 1, w sposób określony w tych przepisach;

9) uznania produktów rybołówstwa za nienadające się do spożycia przez ludzi – w przypadkach, o których mowa w za łączniku III w rozdziale III. 1

2) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 1

4) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1367§9. Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 882/2004, wy daje decyzje administracyjne w sprawie zastosowania środków, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. a, b, d, h oraz e – w za kresie zawieszania działania przedsiębiorstwa lub jego części, podjętych w przypadku stwierdzenia niezgodności. § 10.1

5) Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2074/2005, wydaje decyzje administracyjne w sprawie uznania nieprzetworzonych produktów rybołówstwa, o których mowa w załącz niku II w sekcji II w rozdziale I w ust. 1, za nienadające się do spożycia przez ludzi. § 1

1. 1.1

6) Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 3, 4, 9 i 10, § 2 pkt 1 i 4–7, § 3, § 5 pkt 3–5, a także § 7–10, wydaje się z urzędu.

2. Decyzję administracyjną, o której mowa w § 2 pkt 7, wydaje się po upływie trzech miesięcy od pierwszego zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii przez podmiot skupujący mleko, że mleko pochodzące z danego gospodarstwa nie spełnia kryteriów dotyczących liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych, chyba że w tym okresie powiato wy lekarz weterynarii otrzyma informację od podmiotu skupującego mleko potwierdzającą, że mleko dostarczane przez podmiot działający na rynku spożywczym spełnia kryteria dotyczące liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycz nych. 3.1

7) Informację, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy mleko jest wprowadzane na rynek bez pośrednictwa podmio tu skupującego, przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii podmiot działający na rynku spożywczym. § 1

2. 1.1

8) Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 5–8, 11–13 oraz 14–22, § 2 pkt 1a–3, § 4, § 4a oraz § 5 pkt 2 i 6, wydaje się na wniosek przedsiębiorcy sektora spożywczego. 1a.1

9) Decyzję administracyjną, o której mowa w § 1 pkt 13a, wydaje się na wniosek koła łowieckiego albo ośrodka hodowli zwierzyny będącego odpowiednio dzierżawcą albo zarządcą obwodu łowieckiego zgodnie z przepisami Prawa ło wieckiego. 2.

20) Decyzję administracyjną, o której mowa w § 3 pkt 2, wydaje się na wniosek przedsiębiorcy sektora spożywczego, w przypadku gdy spełnił on wymagania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt, lub zgodności z prawem żywnościowym, lub zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt. 2a.2

1) Decyzja administracyjna, o której mowa w § 1 pkt 12a, może zostać wydana, w przypadku gdy przedsiębiorstwo sektora spożywczego uzyskało zgodę powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w § 1 pkt 12. 3.2

2) Składany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności wnio sek, o którym mowa w ust. 1–2, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany. 3a.2

3) Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 6, dołącza się kopię umowy zawartej między przedsiębiorstwem sektora spożywczego a podmiotem świadczącym usługi w zakresie czyszczenia, mycia i dezyn fekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju, która określa zakres i miejsce wykonywania tych czynności oraz z której wynika, że miejsca i urządzenia przeznaczone do czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwie rząt przeznaczonych do uboju są przystosowane do wykonywania tego typu czynności.

4. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, dołącza się dokumenty potwier dzające, że alternatywna metoda analityczna została:

1) zwalidowana w odniesieniu do metody referencyjnej wymienionej w załączniku I do rozporządzenia nr 2073/2005;

2) certyfikowana przez stronę trzecią zgodnie z protokołem zawartym w normie EN/ISO 16140 lub innymi podobnymi protokołami uznanymi w skali międzynarodowej. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6. 1

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 1

7) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6. 1

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 1

9) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 marca 2012 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 2

1) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 2

3) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 13675. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, dołącza się dokumenty potwier dzające, że metoda analityczna została zatwierdzona zgodnie z protokołami uznanymi w skali międzynarodowej. 6.2

4) Koła łowieckie albo ośrodki hodowli zwierzyny, które odpowiednio dzierżawią albo zarządzają obwodami łowiec kimi, położonymi na terenie więcej niż jednego powiatu, składają wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w § 1 pkt 13a, do powiatowego lekarza weterynarii, na obszarze właściwości którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego. § 1

3. Urzędowy lekarz weterynarii, niebędący pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej, przesyła powiatowemu lekarzo wi weterynarii kopie decyzji administracyjnych wydanych w sprawach, o których mowa w § 7–10, nie później niż następ nego dnia roboczego po dniu ich wydania. § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia25). 2

4) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 marca 2012 r. 2

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 października 2006 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-06
Data wydania: 2012-11-19
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1367