Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1373

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1373 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru Na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 131

9) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w § 1 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6) akredytacja lub certyfikacja w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych – akredytację, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), lub certyfikację w zakresie ISO 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, dotyczącą całego podmiotu leczniczego albo jego przedsiębiorstwa, oraz certyfikację w zakresie ISO 15189 Laboratoria medyczne – Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji;

7) certyfikat – certyfikat akredytacyjny wydany na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 6, lub certyfikat jakości ISO wydany w wyniku certyfikacji, o której mowa w pkt 6;”;

2) w § 5: a) w ust. 1: – pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) w rubryce trzeciej – firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego;

4) w rubryce czwartej – adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespon dencji: a) w polu pierwszym – ulicę, b) w polu drugim – numer domu, c) w polu trzecim – numer lokalu, d) w polu czwartym – kod pocztowy, e) w polu piątym – miejscowość,  f) w polu szóstym – numer skrytki pocztowej, g) w polu siódmym – oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;”,

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1373

– uchyla się pkt 9, – pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie: „1

2) w rubryce dwunastej – formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego, oznaczoną kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych; 1

3) w rubryce trzynastej – nazwę podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resorto wych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;”, – pkt 15 otrzymuje brzmienie: „1

5) w rubryce piętnastej – datę wpisu do rejestru;”, – pkt 18 otrzymuje brzmienie: „1

8) w rubryce osiemnastej – informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych: a) w polu pierwszym – datę wydania certyfikatu, b) w polu drugim – zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;”, – pkt 21 otrzymuje brzmienie: „2

1) w rubryce dwudziestej pierwszej – informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu: a) w polu pierwszym – okres ubezpieczenia (od dnia …. do dnia ….), b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia, c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń) oraz sumę ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń);”, – dodaje się pkt 31 w brzmieniu: „3

1) w rubryce trzydziestej pierwszej – miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku spółki cywilnej w rubryce trzeciej wpisuje się imiona i nazwiska każdego ze wspólników.”;

3) w § 8 w ust. 1: a) uchyla się pkt 7, b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) w rubryce dziewiątej – adres do korespondencji: a) w polu pierwszym – identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespon dencji, b) w polu drugim – ulicę, c) w polu trzecim – numer domu, d) w polu czwartym – numer lokalu, e) w polu piątym – kod pocztowy,  f) w polu szóstym – miejscowość, g) w polu siódmym – numer skrytki pocztowej, h) w polu ósmym – oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;”, c) pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie: „1

8) w rubryce osiemnastej – adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej prakty ki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – adres i numer telefonu miejsca przyjmowania wezwań i prze chowywania dokumentacji medycznej: a) w polu pierwszym – identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych albo miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania doku mentacji medycznej, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1373

b) w polu drugim – ulicę, c) w polu trzecim – numer domu, d) w polu czwartym – numer lokalu, e) w polu piątym – kod pocztowy,  f) w polu szóstym – miejscowość, g) w polu siódmym – numer telefonu, h) w polu ósmym – nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki le karskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego; 1

9) w rubryce dziewiętnastej – datę wpisu do rejestru;”, d) pkt 21 i 22 otrzymują brzmienie: „2

1) w rubryce dwudziestej pierwszej – informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: a) w polu pierwszym – okres ubezpieczenia (od dnia …. do dnia ….), b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia, c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń); 2

2) w rubryce dwudziestej drugiej – informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udziela nych świadczeń zdrowotnych: a) w polu pierwszym – datę wydania certyfikatu, b) w polu drugim – zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;”, e) dodaje się pkt 26 w brzmieniu: „2

6) w rubryce dwudziestej szóstej – miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej.”;

4) w § 9 w ust. 1: a) uchyla się pkt 7, b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) w rubryce dziewiątej – adres do korespondencji: a) w polu pierwszym – identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespon dencji, b) w polu drugim – ulicę, c) w polu trzecim – numer domu, d) w polu czwartym – numer lokalu, e) w polu piątym – kod pocztowy,  f) w polu szóstym – miejscowość, g) w polu siódmym – numer skrytki pocztowej, h) w polu ósmym – oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;”, c) pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie: „1

8) w rubryce osiemnastej – adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej prak tyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania – adres i numer telefonu miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej: a) w polu pierwszym – identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych albo miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania doku mentacji medycznej, b) w polu drugim – ulicę, c) w polu trzecim – numer domu, Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1373

d) w polu czwartym – numer lokalu, e) w polu piątym – kod pocztowy,  f) w polu szóstym – miejscowość, g) w polu siódmym – numer telefonu, h) w polu ósmym – nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki pie lęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej prakty ki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego; 1

9) w rubryce dziewiętnastej – datę wpisu do rejestru;”, d) pkt 21 i 22 otrzymują brzmienie: „2

1) w rubryce dwudziestej pierwszej – informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: a) w polu pierwszym – okres ubezpieczenia (od dnia …. do dnia ….), b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia, c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń); 2

2) w rubryce dwudziestej drugiej – informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udziela nych świadczeń zdrowotnych: a) w polu pierwszym – datę wydania certyfikatu, b) w polu drugim – zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;”, e) dodaje się pkt 25 w brzmieniu: „2

5) w rubryce dwudziestej piątej – miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej.”;

5) w § 11: a) w ust. 1: – pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego;”, – w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „adres zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej lub spółki cywilnej:”, – po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji: a) ulicę, b) numer domu, c) numer lokalu, d) kod pocztowy, e) miejscowość,  f) numer skrytki pocztowej – w przypadku adresu do korespondencji osoby fizycznej, g) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa, o której mowa w lit. f;”, – uchyla się pkt 10, – pkt 11–15 otrzymują brzmienie: „1

1) numer REGON podmiotu leczniczego (9-znakowy); 1

2) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego; 1

3) formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego, oznaczoną kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych; Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1373

1

4) nazwę podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfika cyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą; 1

5) informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada: a) datę wydania certyfikatu, b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;”, – pkt 17 otrzymuje brzmienie: „1

7) informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu: a) w polu pierwszym – okres ubezpieczenia (od dnia …. do dnia ….), b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia, c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń) oraz sumę ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń);”, – po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu: „28a) miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego;”, b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6. W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz w pkt 28, 28a i 29.

7. W przypadku spółki cywilnej we wniosku o wpis do rejestru podaje się imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania każdego ze wspólników.”;

6) w § 12: a) w ust. 1: – uchyla się pkt 7, – pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) adres do korespondencji: a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji, b) ulicę, c) numer domu, d) numer lokalu, e) kod pocztowy,  f) miejscowość, g) numer skrytki pocztowej, h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;”, – pkt 19–21 otrzymują brzmienie: „1

9) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, b) ulicę, c) numer domu, d) numer lokalu, e) kod pocztowy,  f) miejscowość, g) nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącz nie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego; Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 137320) informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: a) w polu pierwszym – okres ubezpieczenia (od dnia …. do dnia ….), b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia, c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń); 2

1) informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada: a) datę wydania certyfikatu, b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;”, – po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: „23a) miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej spe cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, wniosek o wpis tej praktyki do rejestru, zamiast numeru telefonu i adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 19, zawiera numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, zawierający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 19 lit. a–f.”, c) w ust. 4: – uchyla się pkt 5, – pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) adres do korespondencji: a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji, b) ulicę, c) numer domu, d) numer lokalu, e) kod pocztowy,  f) miejscowość, g) numer skrytki pocztowej, h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;”, – pkt 15 otrzymuje brzmienie: „1

5) informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada: a) datę wydania certyfikatu, b) zakres akredytacji lub certyfikacji;”, – pkt 17 otrzymuje brzmienie: „1

7) informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: a) w polu pierwszym – okres ubezpieczenia (od dnia …. do dnia ….), b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia, c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń);”, – po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu: „18a) miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej;”, d) w ust. 5: – uchyla się pkt 6, Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1373

– pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej: a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych albo miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, b) ulicę, c) numer domu, d) numer lokalu, e) kod pocztowy,  f) miejscowość;”, e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 23–24 albo w ust. 4 pkt 1–4 i 18–19.”;

7) w § 13: a) w ust. 1: – uchyla się pkt 7, – pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) adres do korespondencji: a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji, b) ulicę, c) numer domu, d) numer lokalu, e) kod pocztowy,  f) miejscowość, g) numer skrytki pocztowej, h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;”, – pkt 19–21 otrzymują brzmienie: „1

9) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, b) ulicę, c) numer domu, d) numer lokalu, e) kod pocztowy,  f) miejscowość, g) nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącz nie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;

20) informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada: a) datę wydania certyfikatu, b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1373

2

1) informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: a) w polu pierwszym – okres ubezpieczenia (od dnia …. do dnia ….), b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia, c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń);”, – po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu: „22a) miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, wniosek o wpis tej praktyki do rejestru, zamiast numeru telefonu i adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 19, zawiera numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, zawierający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 19 lit. a–f.”, c) w ust. 4: – uchyla się pkt 5, – pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) adres do korespondencji: a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji, b) ulicę, c) numer domu, d) numer lokalu, e) kod pocztowy,  f) miejscowość, g) numer skrytki pocztowej, h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;”, – pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: „1

5) informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada: a) datę wydania certyfikatu, b) zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; 1

6) informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: a) w polu pierwszym – okres ubezpieczenia (od dnia … do dnia …), b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia, c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną (dla wszystkich zdarzeń);”, – po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: „17a) miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej;”, d) w ust. 5: – uchyla się pkt 6, – pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki le karskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej: a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych albo miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1373

b) ulicę, c) numer domu, d) numer lokalu, e) kod pocztowy,  f) miejscowość;”, e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 22–23 albo w ust. 4 pkt 1–4 i 17–18.”;

8) w § 16 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;”;

9) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W okresie do dnia 31 marca 2013 r. dopuszcza się składanie wniosku, o którym mowa w § 10, w postaci papierowej.”.

§2. Organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wzywa podmioty wykonujące działalność leczniczą, które przed dniem wejścia w życie rozporzą dzenia złożyły wnioski o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z tego rejestru, o uzupełnienie danych zawartych we wnioskach, w zakresie wynikającym z niniejszego rozporządzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2012 r. Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-07
Data wydania: 2012-12-06
Data wejścia w życie: 2012-12-10
Data obowiązywania: 2012-12-10
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1373