Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1389

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 1389 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 59

1) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stoso wania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.1)) w załączni ku nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju” w części dotyczącej województwa dolnośląskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w części dotyczącej powiatu wałbrzyskiego gmin miejskich uchyla się wyrazy „Wałbrzych 022109 1”;

2) w części dotyczącej miast na prawach powiatu po wyrazach „Powiat m. Legnica 0262 M. Legnica 026201 1” dodaje się wyrazy: „Powiat m. Wałbrzych 0265 M. Wałbrzych 026501 1”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358, z 2009 r. Nr 202, poz. 1559, z 2010 r. Nr 257, poz. 1727 oraz z 2012 r. poz. 403.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-12
Data wydania: 2012-11-20
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1389