Dz.U. 2012 nr 0 poz. 139

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lutego 2012 r. Pozycja 139 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje:  § 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości  wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza  weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:  1) § 3 otrzymuje brzmienie:  „§ 3. Osobom wykonującym czynności pomocnicze, określone w przepisach w sprawie zakresu czynności wykony wanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób, przysługuje wyna grodzenie w wysokości 25 zł za każdą godzinę pracy, a w przypadku gdy czynności te są wykonywane w zakresie po skramiania zwierząt i prowadzenia dokumentacji oraz znakowania mięsa, to osobom takim przysługuje wynagrodzenie  w wysokości 12 zł za każdą godzinę pracy.”; 2) uchyla się § 4;  3) § 5 otrzymuje brzmienie:  „§ 5. Część podstawowa wynagrodzenia przysługująca lekarzom weterynarii, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, oraz  wynagrodzenie przysługujące osobom, o których mowa w § 3, nie mogą przekroczyć wysokości kwoty przychodu uzys kanego z wykonania danej czynności.”; 4) § 6 otrzymuje brzmienie:  „§ 6. Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 3, dokonuje się po uprzednim zatwierdzeniu  rachunków przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, który wyznaczył osobę do wykonywania czynności.”; 5) w załączniku do rozporządzenia dodaje się poz. 32 w brzmieniu: 32 Pobranie próbek do badania w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy  (TSE)  testem diagnostycznym  – za próbkę  2,00 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2150, z 2007 r. Nr 2, poz. 12  i Nr 160,  poz. 1130, z 2010 r. Nr 227, poz. 1484 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 542.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-02-08
Data wydania: 2012-01-13
Data wejścia w życie: 2012-02-23
Data obowiązywania: 2012-02-23
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 424
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 139