Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1399

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 1399 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy Art.

1. W ustawie z dnia 5  stycznia 2011  r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21,  poz. 113, z późn. zm.1)) w art. 16 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz kadencji wójta (burmistrza,  prezydenta miasta), w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-12
Data wydania: 2012-10-12
Data wejścia w życie: 2012-12-27
Data obowiązywania: 2012-12-27
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1399