Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1403

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 1403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędą cych członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 782 i Nr 206, poz. 121

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 2 po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu: „ea) Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,”;

2) w § 2 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) w tabeli VI: – część I otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 165, poz. 1118, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451 i Nr 201, poz. 1183. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1403

I. Urzędy morskie 1 Dyrektor XIX-XXI 10 według odrębnych przepisów 2 Zastępca dyrektora do spraw inspekcji morskiej XIX-XX 9 3 Zastępca dyrektora do spraw: technicznych, oznakowania nawigacyjnego, zastępca dyrektora delegatury urzędu morskiego XV-XX 9 Załogi jednostek pływających 1 Kierownik statku I kategorii (kapitan) XV-XVII 2 2 Kierownik statku II kategorii XIV-XVI – 3 Zastępca kierownika statku I kategorii (I oficer), kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer mechanik) XIV-XVI 1 4 Kierownik maszyn statku II kategorii, II oficer mechanik XIII-XV – 5 Kierownik statku III kategorii, kierownik maszyn statku III kategorii XII-XIV – 6 Oficer wachtowy XII-XIII – 7 Oficer elektryk okrętowy XI-XIV – 8 Kierownik statku IV kategorii, kierownik maszyn statku IV kategorii, bosman okrętowy XI-XIII – 9 Sternik motorzysta, brygadzista grupy sondażowej XI-XII – 10 Operator urządzeń hydrograficznych, III oficer mechanik, monter znaków nawigacyjnych, starszy marynarz, motorzysta, kucharz, sondażysta X-XI – 11 Marynarz IX-X – 12 Steward VIII-IX – 13 Młodszy marynarz VII-VIII – 14 Starszy bosman bazy VIII-IX – średnie – 15 Bosman bazy VII-VIII – średnie – Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi 1 Mechanik lotniczy XIV-XVI – według odrębnych przepisów Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1403

2 Kierownik magazynu technicznego XI-XIII 2 średnie 4 3 Sekretarka IX-XIII – średnie – 4 Kierownik warsztatu X-XII 3 średnie 4 starszy latarnik – średnie 4 starszy administrator – średnie 2 starszy rzemieślnik specjalista – zasadnicze 4 operator: koparkoładowarki, dźwigu samojezdnego – według odrębnych przepisów 5 Starszy magazynier w magazynie tech nicznym X-XI – średnie 2 rzemieślnik specjalista – zasadnicze 3 kierowca autobusu – według odrębnych przepisów 6 Elektrotechnik IX-XI – średnie – 7 Elektromonter, elektryk, elektryk-spawacz, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, operator sztaplarki, mechanik silników spalinowych, mechanik samochodowy, elektryk samochodowy VII-XI – zasadnicze – 8 Magazynier w magazynie technicznym IX-X – zasadnicze 1 kserografista – 2 kierowca ciągnika, kierowca samochodu: ciężarowego, dostawczego – według odrębnych przepisów 9 Latarnik, rzemieślnik gospodarczy VIII-X – zasadnicze – 10 Administrator, starsza maszynistka VIII-IX – średnie – konserwator, malarz – zasadnicze – 11 Robotnik ochrony wybrzeża – pilarz, murarz, tynkarz, blacharz, dekarz, spawacz, ślusarz, ślusarz-spawacz, tokarz VII-X – zasadnicze – Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1403

12 Robotnik ochrony wybrzeża, cieśla, stolarz VI-IX – podstawowe – 13 Maszynistka VII-VIII – średnie – kierowca samochodu osobowego – według odrębnych przepisów 14 Operator urządzeń powielających, robotnik: magazynowy, transportowy, magazynowo-transportowy VI-VIII – podstawowe – 15 Wydawca narzędzi, zbrojarz V-VII – zasadnicze – robotnik gospodarczy – podstawowe – 16 Dozorca IV-V – podstawowe – 17 Sprzątaczka III-IV – podstawowe – – tytuł części IX otrzymuje brzmienie: „IX. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, b) w tabeli XII: – tytuł części V otrzymuje brzmienie: „V. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, – tytuł części VIII otrzymuje brzmienie: „VIII. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”, c) w tabeli XIII uchyla się część III. „Urzędy morskie”;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tytuł tabeli B otrzymuje brzmienie: „Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Pań stwowej Komisji Badania Wypadków Morskich”; Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 14036) w załączniku nr 5 do rozporządzenia tabela I otrzymuje brzmienie: TABELA I. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 1 020–1 600 1 070–1 620 1 120–1 640 1 170–1 660 1 220–1 680 1 270–1 700 1 320–1 760 1 370–1 830 1 430–1 900 1 530–2 000 1 630–2 120 1 730–2 240 1 840–2 380 1 970–2 520 2 100–2 660 2 240–2 900 2 440–3 300 2 640–3 760 2 850–4 300 3 060–5 100 6 800–7 500

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1403

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. (poz. 1403) TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Tabela A. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli I, II, IX, X oraz XI części I załącznika nr 3 do rozporządzenia Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 1 140–1 600 1 160–1 620 1 180–1 640 1 200–1 660 1 220–1 680 1 240–1 700 1 270–1 750 1 300–1 830 1 330–1 980 1 360–2 130 1 400–2 290 1 450–2 480 1 500–2 670 1 550–2 870 1 600–3 080 1 660–3 300 1 760–3 520 2 060–3 800 2 360–4 100 2 700–4 500 3 100–5 500 Tabela B. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VIII załącznika nr 3 do rozporządzenia Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 1 140–1 600 1 160–1 620 1 200–1 640 1 240–1 670 1 300–1 810 1 390–1 980 1 450–2 160 1 550–2 380 1 700–2 640 1 850–3 080 2 100–3 300 2 450–3 520 2 650–3 800 2 750–4 070 2 850–4 180 2 950–4 470 3 050–4 780 3 150–5 090 3 250–5 390 3 350–5 720 3 450–6 050 Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1403

Tabela C. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VI części I i X, tabeli XII części IX oraz tabeli XIII części IX załącznika nr 3 do rozporządzenia Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 1 000–1 600 1 020–1 700 1 050–1 800 1 100–1 900 1 150–2 100 1 200–2 300 1 250–2 500 1 300–2 800 1 350–3 100 1 400–3 400 1 450–3 700 1 500–4 000 1 550–4 300 1 600–4 600 1 650–4 900 1 700–5 200 1 750–5 500 1 800–5 800 1 900–6 100 2 000–6 400 2 200–7 150 Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 840–1 600 850–1 610 860–1 630 870–1 650 880–1 670 890–1 690 900–1 710 910–1 820 930–1 930 950–2 040 980–2 180 1 010–2 320 1 050–2 480 1 090–2 700 1 130–2 920 1 180–3 250 1 240–3 580 1 300–3 910 1 360–4 240 1 420–4 620 1 530–5 120

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-12
Data wydania: 2012-11-30
Data wejścia w życie: 2012-12-12
Data obowiązywania: 2012-12-12
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1403