Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1427

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską Na podstawie art. 321 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Opłata roczna za aplikację radcowską jest równa 3,1-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz. U. Nr 244, poz. 2070, z 2006 r. Nr 15, poz. 111, z 2009 r. Nr 130, poz. 1072 oraz z 2011 r. Nr 289, poz. 1702).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-18
Data wydania: 2012-12-10
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1427