Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1430

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 1430 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 90

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Admini stracji i Cyfryzacji w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.

§2.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa, w tym wynagrodzenia, z części 42 – Sprawy wewnętrzne w kwocie 858 405 zł do części 17 – Administracja publiczna.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załącz niku nr 1 do rozporządzenia.

3. Planowane wydatki budżetowe na wynagrodzenia przenosi się w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządze nia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 8 września 2012 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1430

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. (poz. 1430) Załącznik nr 1 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

k

t ów

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w złotych zmniejszenia zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 42 Sprawy wewnętrzne 858 405 750 Administracja publiczna 858 405 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 858 405

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 687 329 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 458 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 587 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 844 4260 Zakup energii 9 190 4270 Zakup usług remontowych 1 285 4300 Zakup usług pozostałych 9 817 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 740

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 207

4410 Podróże służbowe krajowe 4 472 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 845 4480 Podatek od nieruchomości 973 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 658 17 Administracja publiczna 858 405 750 Administracja publiczna 858 405 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

858 405 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 687 329 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 458 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 587 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 844 4260 Zakup energii 9 190 4270 Zakup usług remontowych 1 285 4300 Zakup usług pozostałych 9 817 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 740 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 207 4410 Podróże służbowe krajowe 4 472 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 845 4480 Podatek od nieruchomości 973 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 658 Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1430

C zę ść

D zi ał

R oz dz ia ł W ys zc ze gó ln ie ni e K w ot a w z ło ty ch

zm ni ej sz en ia

zw ię ks ze ni a O G Ó Ł E M w yn ag ro dz en ia do da tk ow e

w yn ag ro dz en ie ro cz ne

O G Ó Ł E M w yn ag ro dz en ia

do da tk ow e

w yn ag ro dz en ie

ro cz ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42

Sp ra w y w ew nęt rz ne

68 7 32 9 68 7 32 9 0

75 0

A dm in is tr ac ja p ub lic zn a 68 7 32 9 68 7 32 9 0

75 00 1 U rz ędy n ac ze ln yc h i c en tr al ny ch o rg an ów

ad m in is tr ac ji rz ąd ow ej

68 7 32 9 68 7 32 9 0

– cz ło nk ow ie k or pu su s łu żb y cy w il ne j 68 7 32 9 68 7 32 9 0

17

A dm in is tr ac ja p ub lic zn a

68 7 32 9 68 7 32 9 0

75 0

A dm in is tr ac ja p ub lic zn a

68 7 32 9 68 7 32 9 0

75 00 1 U rz ędy n ac ze ln yc h i c en tr al ny ch o rg an ów

ad m in is tr ac ji rz ąd ow ej

68 7 32 9 68 7 32 9 0

– cz ło nk ow ie k or pu su s łu żb y cy w il ne j

68 7 32 9 68 7 32 9 0

Z ał ąc zn ik n r 2 P R Z E N IE S IE N IA K W O T W Y N A G R O D Z E Ń

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-19
Data wydania: 2012-12-17
Data wejścia w życie: 2012-12-20
Data obowiązywania: 2012-09-08
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1430